Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

На тема: „Медийна политика на бизнес организацията”

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Рекламна медия и рекламен бюджет. 3

2. Взаимодействие с медиите. 4

Заключение. 6

Използвана литература:. 7

………………………………………………………………………………………….

Въведение

Под медийна политика на бизнес организацията се разбира специфична и професионално реализирана дейност с масмедиите за изграждане на взаимно изгодно сътрудничество между бизнес организацията и нейната целева публика.

Медиите  заемат важно място в живота на съвременното общество. Взети като цяло те образуват мощна комуникационна мрежа, която е в състояние да упражнява съществено и даже решаващо влияние върху общественото мнение. Със своето мощно въздействие „Четвъртата власт” е важен посредник във връзките на фирмите с обществеността. Печелившата позиция на всяка фирма е да разработи комуникативна програма за връзки с обещствеността и да тренира своите служители в правилно отношение към журналистическото съсловие.

Характерно за медиите е че те създават комуникативна реалност, достигат едновременно до милиони хора. Всяка една организация определя с кои медии е по целесъобразно да комуникира. За да вземе адекватно решение тя прави първо проучване за това какви са нейните сегашни и потенциални клиенти и на база на това определя към коя медия да се насочи: радиото, телевизията, вестниците и др.

………………………………………………………………………………………......

Използвана литература:

1.      Калагларски, Г., „Лекции по бизнес комуникации и PR”;

2.      Цонева, Ив., „Делово общуване”, Свищов, 1997 г.;

3.      Цонева, Ив., Делови комуникации и връзки с обществеността, ІІ част, Свищов, Академично издателство „Ценов”, 2001 г.;

4.      Калагларски, Г., „Рецепти за успех”, Атлантис – КЛ, София, 2006 г.

………………………………………………………………………………………....

            Темата е изготвена на 11.12.2010 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: медийна политика, бизнес, организация, рекламна медия, бюджет, избор, публика, взаимодействие, връзки с обществеността, ПР, медии, телевизия, радио, контакти, комуникации


Търси за: медийна политика | бизнес | организация | рекламна медия | бюджет | избор | публика | взаимодействие | връзки обществеността | медии | телевизия | радио | контакти | комуникации

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker