Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Шуменски университет

"Епископ Константин Преславски"

Р Е Ф Е Р А Т

по

Трудово и осигурително право

на тема:

Защита срещу незаконно уволнение

спец. Социални дейности

гр. Шумен, 2006 г.

Съдържание:

1. Увод 3

2. Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. 5

3. Иск за възстановяване на предишна работа. 6

4. Иск за обезщетение за времето, през което работникът или служителя е останал без работа. 7

5. Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка. 8

6. Такси и разноски. 8

7. Възстановяване на предишната работа 9

8. Вписване на отмяната на уволнението 9

Литература: 10

 1.  Увод

Раздел IV

Защита срещу незаконно уволнение

(Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Оспорване на законността на уволнението

Чл. 344. (1) Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;

2. възстановяване на предишната работа;

3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;

4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

(2) Работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда.

(3) В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

(4) (Нова, ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Трудовите спорове по ал. 1 се разглеждат от районния съд в тримесечен срок от постъпването на исковата молба и от окръжния съд - в едномесечен срок от постъпването на жалбата.

.............................................

Незаконно уволнение имаме тогава, когато работникът или служителят е уволнен в разрез със закона.

На работодателя е предоставено правото да уволнява. Основанията са предвидени изрично в Кодекса на труда. Това е своебразна гаранция за защита правата на работника и служителя. Възможно е обаче, особено днес, да се упражнява това право в нарушение на закона. Това могат да бъдат случаи на:

 1.  Нарушаване на установена в закона забрана за уволнение.
 2.  Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, а такова липсва.
 3.  Нарушаване на процедури.
 4.  Нарушаване на правилата за предварителна закрила при уволнение.
 5.  Уволнение, без да има каквото и да било правно основание.

Правната защита срещу такова уволнение се изразява в съвкупността от средства, предоставени на работника или служителя, за да се защити като предизвика установяване на незаконното уволнение, отмяната му, възстановяването му на работа и обезщетение за причинениете му вреди. По-голямата част от защитата се обхваща от т.нар. съдебна искова защита. Това са няколко иска, които могат да се предявят заедно или по-точно при условията на обективно съединяване на исковете.

Литература:

 1.  В. Мръчков, Кр. Средкова, Ат. Василев, Коментар на КТ, Изд. СИБИ, пето преработено и допълнено издание, 2001.
 2.  В. Мръчков, Трудово право, трето преработено и допълнено издание, Изд. СИБИ, 2001.
 3.  В. Мръчков, Колективните трудови спорове и правото на стачка, С., Унив. изд., 1992.
 4.  Ат. Василев, Трудово право, Изд. На БСУ, 1997.
 5.  В. Мръчков, Ат. Василев, И. Шотлеков, Е. Мингов, Коментар на Кодекса за задължително обществено осигуряване, Изд. ИК “Труд и право”, С., 2000.
 6.  В. Мръчков, Осигурително право, 22 преработено и допълнено издание, Изд. СИБИ, 2001.
 7.  Кр. Средкова, Осигурително правоотношение, Изд. СИБИ, С., 2000.
 8.  КОДЕКС НА ТРУДА от 1990 г., (Обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1. 04. 1986 г.)

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики или картинки.

Ключови думи:

уволнение, незаконно уволнение, иск, работа, работник, работодател, служител, Кодекс на труда, нарушение, правна защита, отмяна


Търси за: уволнение | иск | работа | работник | работодател | служител | Кодекс труда | нарушение | правна защита | отмяна

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker