Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По Осигурително право

На тема: 

Право на пенсия. Същност на пенсията. Видове пенсии

Спец. ЗНС

Варна, 2006 г.

Съдържание:

1. Придобиване право на пенсия. 3

2. Общи правила за пенсиите. 4

2.1. Дата на отпускане на пенсията. 4

2.2. Спиране на пенсията. 4

2.3. Прекратяване на пенсията. 4

2.4. Възобновяване и възстановяване на пенсията. 5

2.5. Ред за отпускане и изменение на пенсията. 5

2.6. Изменяне или отменяне на разпореждането. 5

2.7. Осъвременяване на пенсиите. 6

2.8. Преизчисляване на пенсията. 6

2.9. Добавка за чужда помощ. 6

2.10. Категории труд. 7

2.11. Давност на правото на пенсия. 7

3. Видове пенсии. 8

Съдържание: 15

……………………………………….

Пенсиите, освен пенията за инвалидност, се отпускат от датата на придобиване на правото, а за пенсиите за осигурителен стаж и възраст - от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. Пенсия за инвалидност се отпуска от датата на заявлението до ТЕЛК (НЕЛК), ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК).

……………………………………….

Право на пенсия имат различни групи от хора: военнослужещи, инвалиди, наследници, военни инвалиди, възрастни хора и прочие.

Военнослужещи са офицерите, сержантите и гражданските лица по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Кадровите военнослужещи придобиват право на пенсия при уволнение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети да са действително изслужени на кадрова военна служба.

………………………………….

Право на пенсия за инвалидност осигурените лица имат право, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време. Тази пенсия се определя на лица с 50 и над 50% загубена работоспособност.

Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - от датата, на която е подадено заявлението за такава пенсия.

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.

……………………………..

Съществува понятие наследствена пенсия, като право на такава имат децата, преживелият съпруг и родителите. Отказът от наследство не лишава наследниците от право на наследствена пенсия, получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство.

Наследствената пенсия се определя в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва:

  1.  при един наследник - 50%;
  2.  при двама наследници - 75%;
  3.  при трима и повече наследници - 100%.

Наследствената пенсия се отпуска общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях. Минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 90 на сто от социалната пенсия.

Съдържание:

  1.  Мръчков, В., „Осигурително право”, Изд. СИБИ, 1998.
  2.  Колектив, „Трудово и осигурително право - наръчник”, Изд. Раабе, 1999.
  3.  Колектив, „Наредба за пенсиите и осигурителния стаж / Сборник нормативни актове”, Изд. Солотон, 2006.
  4.  Колектив, „Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Инструкция №13”, Изд. Солотон, 2004.
  5.  Радонов, Д., „Пенсии. Пенсионно производство”, Изд. Нова звезда, 2000.
  6.  Йосифов, Н., „Трудово и осигурително право”, Изд. Варненски СУ, 2007.
  7.  Колектив, „Пенсии. Закон за ДППС, Закон за пенсиите с всички изменения”, Изд. Тракия-М, 1999.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа една таблица.

Ключови думи:

пенсия, пенсии, право, осигурителен стаж, възраст, отпускане на пенсия, възобновяване на пенсия, възстановяване на пенсия, труд, работоспособност, болест


Търси за: пенсия | пенсии | право | осигурителен стаж | възраст | отпускане пенсия | възстановяване пенсия | работоспособност | болест

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker