Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


 

РЕФЕРАТ

на тема:

 

Държавата – същност и функции

 

2009

 

 

1. Доисторическа организация на хората. 3

2.  Що е държава?. 3

3. Форми на държавата. 4

4. Държавен суверенитет. 6

5. Функции на държавата. 7

6. Заключение. 7

Използвани източници. 8

 

1. Доисторическа организация на хората

 

Било е време, когато хората не са живели в обществени държавно – правни формирования, а в родове, фратии, племена и общини. При вътрешната им уредба е липсвало специален апарат за упражняване на принуда. Основните регулатори на родово – племенните отношения са извъникономическата принуда и обичаят.

Исторически, за разлика от обществената власт на рода, племето и общността, държавата като политическа организация на обществото има за цел да утвърди в единство властта и реда. Средновековните мислители виждат държавата като съвършена и самозадоволяваща се общност.

През ХІХ в. държавата е призната като субект, юридическо лице.

Понятието „държава” има славянски произход и значи „държане на властта”, „господство”.

Възникването на правото е в причинно – следствена връзка с възникването на държавата. Но това не означава, че правото има вторична природа. Държавата и правото са възникнали едновременно при едни и същи обществено - исторически условия. В своето двуединство те са невъзможни едно без друго.

 

2.  Що е държава?

 

Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя възниква в резултат на общественото разделение на труда, появата на частната собственост и класите.

Държавата е обективно необходима социална потребност. Тя е сложно обществено явление, което се намира в постоянен противоречив процес на развитие и усъвършенстване.

Държавата е уникална по своя характер организация, различаваща се от останалите форми на обществени обединения с редица специфични белези и характеристики:

-               хората са граждани или поданици на държавата, т.е. отношенията между тях и държавата като институция са положени в някаква рамка

…………………………………………

5. Функции на държавата

 

Целите на държавата се осъществяват чрез нейните функции. Функциите изразяват спецификата на задачите, които изпълнява държавата в съответствие със своите непреходни и временни цели.

            Функциите на държавата са израз на държавната власт. Основните функции на държавата са две:

-         Вътрешна функция – осигурява вътрешния ред и сигурност, съгласно разпоредбите на Конституцията. Тя има пряко отношение към правата на човека. Тази функция опазва собствеността на държавата, юридическите и физическите лица и създава условия за развитието на собствеността върху основата на законност и предприемчивост. Тази функция играе роля и за развитието на образованието, просветата, науката, културата, изкуството, здравеопазването, пенсионното дело, общественото осигуряване и др. Вътрешната функция на държавата се реализира в защита на суверенитета, сигурността, териториалната цялост, граничната неприкосновеност и независимостта на българската държава.

………………………………………………..

 

 

Използвани източници:

 

1.      Основи на правото – А. Шишков

2.      Интернет

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

понятие за държава, форми на държавата, държавен суверенитет, обществена власт, неприкосновеност на българската държава, териториална цялост


Търси за: понятие държава | форми държавата | държавен суверенитет | обществена власт | териториална цялост

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker