Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

Реферат

на тема:

 

Административно право

 

 

2009

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Същност на държавното управление. 3

2. Административните актове – актове на държавното управление. 4

3. Административни нарушения и административни наказания. 5

4. Върховен административен съд /ВАС/ – статут, правомощия, видове производства  9

Използвана литература. 11

 

 

 

1. Същност на държавното управление

 

            Административното право е съвкупност от правни норми, които регулират обществените отношения в процеса на тяхното възникване, изменение и отпадане в областта на държавното управление.

            Държавно управление е вид държавна дейност, която се осъществява по повод и в изпълнение на закона, поради което се нарича подзаконова. Държавното управление е проявена форма на държавната власт. Тази държавна дейност се осъществява само от определени от Конституцията държавни органи. Те имат определена структура, компетенции и отговорности. Държавното управление като дейност е безусловно във връзка, по повод и по приложение на законовите и подзаконовите актове, които регулират обществените отношения в областта на държавното управление.

Органите на държавно управление са винаги опосредстващо звено в отношенията между държавата и гражданите. Освен професионална и правна култура, тези органи трябва да притежават умение и способност, чрез прилагането на закона, да поставят функциите на държавата в полза и защита на правата на гражданина, юридическите и физическите лица.

            Подзаконовата дейност на държавните органи на управление е по същество изпълнително – разпоредителна дейност. Това означава, че тя се изразява в двуединство на изпълнение на закона и разпореждане по компетентност във връзка с това изпълнение.

            ....................................................................

 

2. Административните актове – актове на държавното управление

 

            Органите на държавно управление, при осъществяване на своите функции, извършват разнообразна дейност, като:

-   Материална

-   Техническа

-   Юридическа

Тези и други дейности протичат успоредно в процеса на държавното управление. Юридическата дейност се проявява в издаването на правни актове за държавно управление, чрез които се регулират и опредметяват задачите на държавното управление.

Административният акт е едностранно властническо волеизявление на компетентен орган за държавно управление за възникване, изменение или отпадане на административно правоотношение с определени правни последици, под регулативното въздействие на административно - правни норми, които са издадени правомерно, въз основа и в изпълнение на закона или подзаконов акт, изпълнението на които е осигурено от прилагането на държавна принуда по установения от закона начин.

              ......................................................................

              Заместник-председателят на ВАС по реда на старшинството изпълнява функциите на председателя, когато той не е в състояние да ги изпълнява или му възложи изпълнението им.

              ВАС разглежда:

-        жалби и протести срещу актове на МС, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на МС, министър-председателя, заместник министър-председателите, актове на областните управители, както и други актове, посочени в закон

-        жалби и протести срещу решения на Висшия съдебен съвет

-        жалби и протести срещу актове на Българската народна банка

-        касационни жалби и протести срещу съдебни решения, постановени по обжалвани административни актове

-        молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

 

Използвана литература

 

1. Основи на правото – А. Шишков

2. ЗАНН

3. Интернет

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

административно право, държавно управление, административни нарушения и наказания, върховен административен съд, функции на държавата, административни актове, подзаконова дейност


Търси за: административно право | държавно управление | функции държавата | административни актове

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker