Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

 

 

Реферат

 

на тема:

 

Контрол на миграциите в Република България

 

 

Дисциплина: ПАСПОРТНО - ВИЗОВО ПРАВО И КОНТРОЛ

Специалност: “Митническо разузнаване и разследване”

 

 

2007

 

 

1. УВОД.. 3

2. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОБЛЕМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ   4

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА   7

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 9

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 12

 

 

 

 

1. УВОД

 

През последните години се наблюдава засилване на миграционните процеси в цял свят. Миграцията е нарастваща и постоянна част от бъдещето на Европа. Изследванията показват, че около 13 - 14 мил. граждани на трети страни живеят в държавите-членки на Европейския съюз, което представлява около 4 % от населението на тези страни. Всяко разширение на Европейския съюз води до увеличаване мобилността на мигрантите.

Проблемите на миграцията са както световни проблеми, така и проблеми на отделните страни. В зависимост от географското, икономическото или политическо положение на страните се наблюдават и различия в миграционните и бежански потоци, както по интензитет, така и по характеристика.

Независимо от факта, че бежанците са част от миграционните потоци, те заемат самостоятелно и много важно място, поради причините, които са в основата за тяхната миграция.

 През последните десетилетия бежанските проблеми добиха по-широко разпространение, настъпиха съществени изменения в броя на бежанците и причините за бягството. Сериозна промяна настъпи в моделите на бежанските потоци, като се наблюдава изместване на товара към бедни страни и региони, които не са в състояние да поемат приема и закрилата на бежанците. 

За приемащите страни проблемите на бежанците и мигрантите пораждат голям кръг въпроси от: икономически, социален, културен, политически характер и не на последно място такива, свързани с опазване на сигурността и обществения ред.

            ................................................................

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА

 

Всеки чужденец може да поиска предоставяне на закрила в Република България в съответствие с разпоредбите на този закон.

            Искането за предоставяне на закрила се осъществява лично и по собствена воля.

            Чужденец, влязъл в Република България, за да поиска закрила, или който е получил закрила, не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени неговият живот или свобода по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение или той е изложен на опасност от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Чужденец, влязъл не по законоустановения ред в Република България, за да поиска закрила, пристигайки направо от територия, където са били застрашени животът и свободата му, е длъжен да се представи незабавно на компетентните органи и да посочи уважителни причини за незаконното си влизане или пребиваване на територията на страната.

            Статут на бежанец или хуманитарен статут не се предоставя, а предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут се отнема на чужденец:

            1.  за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил деяние, което съгласно българските закони и международните договори, по които Република България е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против мира и човечеството;

                  ..................................................................

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Независимо от постигнатия напредък в развитието на законодателството и практиката в областта на правата на бежанците, съществуват и трудности, особено в отношението на обществото към този проблем.

Все още държавните и гражданските структури не са подготвени да отговорят на предизвикателствата, свързани с гарантирането на техните основни човешки права. Липсват познания за правата на бежанците, за причините поради които те са напуснали своите страни, за проблемите, които те срещат при установяването си, адаптирането и интегрирането в България.

Миграционните и бежански процеси са свързани с хора, поради което поставят на преден план редица проблеми от социален, политически, икономически и морален характер, решаването на които в определени случаи не е по-силите само на една институция или организация.

През последните години във фокуса на внимание на институциите, работещи по проблемите на миграцията и убежището в лицето на Държавната агенция за бежанците, бе поставена задачата за хармонизиране на вътрешното законодателство на Република България със законодателството на Европейския съюз.

            .......................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. ЗАКОН за убежището и бежанците (Обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., изм. и доп., бр. 31 от 8.04.2005 г.)

2. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.; изм. и доп., бр. 85/2003 г., бр. 18/2005 г., бр. 27/2006 г.)

3. Боев, Б. (2005). ‘Документи за проверка, моля!’. В Обектив, бр. 120, април 2005, 8-9. СофияБХК.

4. Кръстева, А. (2005). 'Българският имиграционен феномен'. В Имиграцията в България, ред. А. Кръстева. София: ИМИР.

 

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

контрол на миграцията, паспортно – визов режим, митническо разследване, получаване на закрила, бежанец, миграционни процеси, модели на бежански потоци

 

 

 


Търси за: митническо разследване | получаване закрила | бежанец | миграционни процеси

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker