Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Въпрос за държавен изпит

дисциплина:  Икономика на фирмата

 

на тема:

 

 

Оригинални форми на бизнеса

 

 

            В най-широк план бизнесът е деловата дейност на икономическите субекти. Тя се осъществява в разнообразни организационни форми. Най-обобщаващата от тях е фирмата. В най-широк план инициативата и управлението на дейностите във фирмата се осъществяват от предприемачи. Всяка стопанска система обхваща различни видове фирми. Те са концентрация на формите на организация на бизнеса. Съдържателната характеристика на тези форми обхваща механизма на организация – индивидуална или колективна дейност, формата на собственост – частна или държавна, както и информация за размера на фирмите.

            Форми на организация на бизнеса – съвкупност от конкретни делови предприятия, изградени въз основа на специфични механизми на образуване и функциониране.

            ЕТ. Еднолична фирма е коректна форма на организация на бизнеса, основана върху основана върху индивидуална частна собственост, при което едноличния собственик изпълнява основните дейности в предприятието, управлява го и носи неограничена отговорност за резултатите от него.  Той присвоява всички печалби от дейността на фирмата, но отговаря за всички загуби в пълният им размер.

            ……………………………………………

 

            В търговския закон на Р. България са предвидени следните форми на търговски дружества: събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции.

            Събирателно дружество се образува от две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като съдружниците отговарят солидарно и неограничено. СД възниква с цел задоволяване на една практическа потребност: Създаване на възможност наследниците да наследят предприятието под обща форма и за обща сметка. СД е сдружение между най - близки роднини: братя, сестри, но няма пречка да се впишат лица извън родствения кръг. СД се характеризира с малък брой съдружници /до 4/, които са предимно физически лица. За образуване на СД не се изисква минимален капитал. СД е типично търговско дружество на личността. По правило дяловото участие е прехвърлимо и наследимо. Няма задължителни органи на управление, като съдружниците отговарят неограничено за задълженията на СД.

            За да се регистрира СД са необходими две или повече физически лица и се сключва учредителен или дружествен договор. Учредителният договор се съставя в писмена форма и се заверява нотариално. Той включва седалище, фирма, предмет на дейност, съдружници, води се отчет за размера на вноските на всеки съдружник, както и тяхната оценка.

            …………………………………………………..

 

 

Използвана литература

 

1. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 1-ва част

2. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 2-ра част

3. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 3-та част

4. Никола Николов и Елена Маринова, Икономика

5. Икономика на индустриалната фирма

 

Въпросът е разработен 20. 05. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

форми на бизнеса, едноличен търговец, видове търговски дружества, организация на бизнеса, събирателно дружество, изисквания за минимален капитал 

 


Търси за: форми бизнеса | едноличен търговец | видове търговски дружества | организация бизнеса | събирателно дружество | изисквания минимален капитал

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker