Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


Югозападен университет „Неофит Рилски”

Гр. Благоевград

Правно - исторически факултет

 

 

Дипломна работа

 

За придобиване на образователно - квалификационна степен  магистър

 

на тема:

 

Борба с тероризма

 

 

Благоевград

2010 г.

 

 

Съдържание

 

Основни понятия. 4

Увод. 5

 

Глава I

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРОРИЗМА.. 7

1.Същност на тероризма. 7

2.Системни елементи на тероризма. 8

2.1. Цели на тероризма. 8

2.2. Субекти на тероризма. 11

2.3. Набиране и подготовка на членове на терористични операции. 12

2.4. Обекти на тероризма. 13

2.5. Методи на терористична дейност. 14

2.6. Форми на тероризъм. 15

3. Причини за възникване на тероризма. 17

4. Типология на тероризма. 19

5. Наказателноправна характеристика на тероризма. 22

 

Глава  II

СПЕЦИАЛНА ТАКТИКА И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА.. 24

1. Тактически основи на тероризма. 24

1.1. Понятие за специална тактика. 24

1.2. Предмет, съставни части и задачи на специалната тактика. 27

1.3. Процедури, техники и тактически действия. 29

1.4. Тактически способи за борба с тероризма. 31

1.5. Операция. 37

1.6. Принципи на индивидуалните и екипните тактически действия. 38

2. Основи на борбата с тероризма. 40

2.1. Понятие. 40

2.2. Основни подходи. 40

2.3. Елементи на борбата с тероризма. 42

3.Органи за противодействие на тероризма. 43

3.1. Сили, предназначени за противодействие на тероризма. 43

3.2. Специални части за борбата с тероризма. 45

3.3. Цели на специализираните служби. 47

4. Мерки за противодействие на тероризма. 49

5. Антитерористични операции. 52

6. Контратерористични операции. 55

 

Заключение. 59

Използвана литература. 61

 

 

 

Увод

 

Днес опазването на сигурността на хората е един от най - наболелите въпроси които стоят пред управляващите във всяка една страна. Сигурността е сложно и многоаспектно понятие. Трудността при неговото изясняване идва основно от множеството гледни точки, от които може да бъде разгледана тази категория. Едно от определенията за национална сигурност е, че това е състояние на отсъстваща, липсваща заплаха за обществената система или за нейните елементи. Частично това схващане е прието от Концепцията за национална сигурност на страната. Това е състояние на безметежно и спокойно съществуване, облекчаващо общественото развитие. Това разбиране за сигурността предполага благоприятни вътрешни и външни условия и не изисква особени усилия от обществото. Противно на тази ситуация, възникването на заплаха поставя под въпрос способността за справяне с нея. Държавите изграждат различни системи за сигурност, за да се противопоставят на тероризма. Това явление засяга живота на хората и ги кара да чувстват непрекъснат страх от това да не станат негови жертви. Тероризмът подкопава толерантността на нашите общества и представлява нарастваща стратегическа заплаха за всяка една  страна. Терористичните движения стават все по - смели, по - силни и по - многобройни. Те са свързани с електронни мрежи и са готови да си послужат с неограничено насилие, за да причинят колосални човешки и материални щети.

Според различни автори причисляването на лица към терористична организация се дължи на бързо нарастване на населението, което води до изчерпване на жизнено важни природни ресурси- липса на храна и вода. И тук логично си задаваме въпроса глада и нищетата ли са основните мотиви за присъединяване към терористичните структури или има нещо по - силно, което обяснява участието на  толкова много хора, които дават живота си в името на една страшна цел.

Според мен съществуват две основни причини за присъединяване към терористична групировка: първата е религиозна, или това е вярата, че каузата е божие дело, а терористите са само средство за неговото постигне; и втората причина са големите финансови възможности, с които разполага всяка терористична организация.

Изборът на темата за борбата с тероризма се основава на това, че този въпрос не престава да бъде актуален, защото е свързан с друг много значим проблем, а именно живота и здравето на хората. Терористичните атаки съпътстват ежедневието ни, прави ни уязвими като поражда във всеки един от нас чувство на безпомощност.  Актуалността му е непрекъсната, породена е от постоянните атентати, носещи безброй жертви.

           ………………………………………………

 

 

Глава  II  

СПЕЦИАЛНА ТАКТИКА И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА

        

 

1. Тактически основи на тероризма  

  

1.1. Понятие за специална тактика

 

Научните изследвания и практиката на борбата с тероризма позволяват да се систематизират теория и практика в противодействието на тероризма. Всяко направление в тази област има своя тактика. В зависимост от степента на заплаха на националната сигурност вариантите за прилагане на сила са много. В резултат на това съчетание се е формирала специалната тактика, която се разглежда като система от знания за характерните черти на високорисковите ситуации. Имат се предвид ситуации, които възникват в хода на дейността за опазване на националната сигурност и обществения ред - задържане на извършители на престъпления, обезвреждане на терористи, освобождаване на заложници и отвлечени. Тези действия се характеризират като високорискови ситуации, следователно са обект на изследване на специалната тактика. 

Основният аспект на специалната тактика е динамичният, тъй като единствения начин за установяване на контрол при високорискова ситуация е интервенцията (намесата). Тя може да бъде разгледана в три направления:  

■ Тактическо мислене- това е сърцевината на специалната тактика. Най-общо то може да се определи като мислене с понятия, принципи, правила, модели, осигуряващи успех при протичането на високорискова операция.

                 …………………………………………..

 

 

 Заключение

 

            От всичко казано до тук може да се направи извода, че защитата на живота и здравето на гражданите от терористични атаки е от изключително значение. Те се защитават чрез система за национална сигурност, която е необходимо постоянно да се изменя според обстоятелствата. Част от тази система са действията за борба с тероризма. Детайлното планиране на тези действия  може да предпази гражданите от стремежа на терористични организации да установят своята власт  политическа, икономическа или духовна.

            Анализа на същностните характеристики на тероризма  води до заключението, че това явление е много добре организирано и за да му се противодейства е необходимо да се организират също толкова добре правозащитните организации. Те трябва да бъдат една крачка пред терористичните формирования, а не след тях, но се оказва, че това не е много лесно за изпълнение.

            Тъй като тероризмът все повече придобива глобален характер, мерките за защита на гражданите трябва да включат превантивни и отговарящи удари срещу терористична инфраструктура, разположена далеч от мястото на провеждане на терористични атаки. Много често тук се използват контратерористичните рейдови операции, които проникват на територията, където действат терористичните организации, нанасят внезапни удари и бързо се оттеглят.

            …………………………………………………..

 

 

Използвана литература

 

1.        Величков, И., Управление на системите за сигурност, ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2006 г.

2.        Велков, С., Съвременния тероризъм и рисковете и заплахите за обектите на инфраструктурата, изд. „Сиела”, 2004 г.

3.        Гиргинов, А., Наказателно право на Република България, изд. „Плеяда”, 2005г.

4.        Димитров, Н., Тероризмът: Война на световете, Български бизнес № 27-28, 2004

5.        Дойков, Н., Самоубийствения тероризъм. Анализ и противодействие, Академия на МВР, 2007 г.

6.        Досев, Н., Тероризъм и противодействие, изд. „Епископ Константин Преславски”, 2007 г.

7.        Загоров, О., Тероризмът: Психология, идеология, геополитика, Военно издателство, 2007г.;

8.        Иванов, Т., Мениджмънт на сигурността и отбраната, УНСС, 2008 г.

9.        Йотов, Б., Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма, изд. „Сиела”, 1995 г.

10.   Йотов, Б., Наказателноправна характеристика на тероризма: Възникване, видове, наказателноправни състави, изд. „Сиела”, 2004 г.

11.   Найденов, К., Тероризмът- новата световна заплаха, Военен журнал № 4, 2003г.

12.   Начев, Й., Разузнавателни служби и войната против тероризма, Военен журнал № 6, 2001г.

13.   Начев, Й., Тероризмът - фактори и тенденции, Военен журнал №5, 2002г.

14.    Петров, А., Тероризъм и системи за сигурност, УНСС, 2007 г.

15.   Райков, П., Исторически предпоставки на тероризма и антитероризма в България, Военен журнал № 6, 2003 г.

16.   Стоянов, Г., Тероризъм: История и генезис, Военно издателство, 2003 г.

17.   Станчев, И., Контратерористични рейдове, Военно издателство, 2007 г.

18.   Станчев, И., Основи на операциите за освобождаване на заложници и отвлечени, Военен журнал № 3, 2005 г.

19.   Трифонов, Т., Тероризмът: Теоретично изследване, Фонд. Национална и международна сигурност, 2003 г.

20.   Хофман, Б., превод от англ. Николаев, Б., Тероризмът днес, изд. „Плеяда”, 1999

21.   Шалиан, Ж., История на тероризма от Античността до Ал Кайда, изд. Леге Артис, 2008 г.

22.   Военна доктрина на Република България, приета с решение на Народното събрание на 8 април 1999 г.

23.   Европейска конвенция за борба срещу тероризма рат. ДВ. Бр. 95∕ 2001 г.

24.   Европейска стратегия за сигурност

25.   Закон за МВР - 10 януари 2010 г.

26.   Международна конвенция за борба срещу финансирането на тероризма, приета от Генералната Асамблея на ООН на 17 декември 1990 г.

27.   Международни правителствени спогодби между правителството на Република България и правителствата на други държави за борба срещу тероризма, незаконния трафик на наркотици, организираната престъпност и др.

28.   Наказателен кодекс на Република България - 10 април 2008 г.

29.   Национален план за противодействие на тероризма

30.   Споразумения между МВР и сродни органи на други държави по противодействие на тероризма

 

 

 

Темата е разработена 2010 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

борба с тероризма, методи на терористична дейност, форми на тероризъм, специализирани служби, организирана престъпност, антитерористични операции, екипни тактически действия, противодействие на тероризма, европейска стратегия за сигурност, разузнавателни служби


Търси за: борба тероризма | форми тероризъм | специализирани служби | организирана престъпност | противодействие тероризма | европейска стратегия сигурност | разузнавателни служби

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (120 лв)  96.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker