Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


С. А. Д. А. Ценов Свищов

Курсова работа

Юридическата техника като наука и учебна дисциплина

Специалност: Право

Предмет: Право

 

2009 г.


Съдържание

 

1. Обща характеристика на правото. 3

2. Същност и обща характеристика на юридическата техника като част от правната област. 5

Използвана литература: 14

 


1. Обща характеристика на правото

Правото е система от общо задължителни социални правила, чието ползване се гарантира и защитава от държавата.

Тясната връзка между право и държава е основна характеристика на правото. Тя го отличава от други нормативно регулационни системи /морал/. Тази връзка не винаги е била от един и същи тип. Първоначално държавата се е задоволявала спонтанно да санкционира спонтанно възникнали обичаи и отношения. По-късно се утвърждава идеята за държавно-нормативен монопол – единствено държавата има право да формулира и налага прилагането на правните норми.

Днес продължава да господства възгледа за държавно-нормативен монопол. Той изпитва сериозен натиск на институциите на гражданското общество, т.е. държавната намеса не може да се осъществи без да се отчитат интересите и системата от ценности, възприело гражданското общество.

..............................................

2. Същност и обща характеристика на юридическата техника като част от правната област.

Под „техника" обикновено се разбира системата от най-ефективните и отработени средства, способи и правила, които позволяват да се постигне оптимален ефективен резултат в съответната сфера. Използването на думата „техника" не съществуват никакви пречки тя да се впише и в юридическата наука, в законодателството и юридическата практика, доколкото може твърде успешно да се използва, когато става дума за конституирането и закрепването на правната материя в различните видове юридически актове.

Юридическата техника има пряко отношение към самата институционализираност на юридическите актове. Техниката на индивидуалните юридически актове се изследва подробно и в дълбочина от отрасловите юридически науки (всяка конкретна юридическа наука изследва типичните за нея индивидуални юридически актове - гражданското право се занимава главно с различните видове договори и някои едностранни актове, административното право изследва административните юридически актове и т. н.). Затова и в общата теория на правото в контекста на разсъжденията си за юридическата техника вниманието се насочва главно към нормативните юридически актове.

....................................................

в себе си и отрицателни моменти. Много често именно правилата и способите на юридическата техника създават впечатление на излишна формалистика, навеждат идеи за бюрократизъм и „буквоядство", което в много случаи създава напрежение, провокира недоволство и раздразнение у хората.

В основни линии средствата и способите на юридическата техника, както и правилата за тяхното използване са свързани главно с постигането на определена организация на правната материя, характеризираща както съдържанието на правния акт, така и външното му закрепване в словесния текст на акта, необходимите външни реквизити на юридическия акт.

.......................................................

Използвана литература:

 

1.      Алексеев, С. С, Обща теория на правото, т. II, С, 1985, с. 237.

2.      Милкова, Димитрина Антонова; Юридическа техника - София: Сиби, 2002 ([София]: Унискорп ООД). - 335 с

3.      Шебанов.А. Ф., Законодательная техника, и методика;

.......................................................

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

юридическа техника – същност и обща характеристика, право –функции, правна област


Търси за: юридическа техника същност обща характеристика | право –функции | правна област

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker