Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Сътрудничество между съдилищата на държавите - членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела - Регламент 1206/2001

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

2. Специфични цели на Регламент (ЕО) 1206/2001. 4

3. Обхват  на Регламент (ЕО) 1206/2001. 4

4. Съдилища и органи.. 7

5. Методи за събиране на доказателства. 7

5.1. Събиране на доказателства  от  замоления съд. 8

5.1.1. Предаване на искането – форма и  съдържание, специални искания, изпращане, език   8

5.1.2. Получаване на искането- потвърждение, непълно искане. 11

5.1.3. Събиране на доказателствата  от замоления съд. 12

5.1.4. Отказ за изпълнение на искането. 14

5.1.5. Нотифициране на забавяне. 15

5.1.6. Процедура след изпълнение на искането. 15

5.2. Директно събиране на доказателства от молещия съд. 16

6. Правила за използване на  модерни комуникационни средства. 17

7. Практически    перспективи  в България. 17

Източници.. 19

            ………………………………………………………………………………………….

Въведение

Европейският съюз се  развива  като зона за свобода, сигурност и правосъдие, в която е осигурено свободно движение на хора, изграден е и функционира вътрешен пазар. Съществуващият единен пазар, предоставящ свобода на движение на хора, стоки и капитали, има за своя естествена последица увеличаване на  гражданския и търговски оборот в отношения между субекти от различни държави - членки, респективно и на правните казуси  с презграничен елемент. За надлежното функциониране на общия пазар възниква нужда от подобряването на сътрудничеството между съдилищата с оглед осигуряването на ефективен достъп до правосъдие, при който основна  роля за справедливото решаване на спора имат доказателствата.

…………………………………………………………………………………………

2. Специфични цели на Регламент (ЕО) 1206/2001

Специфичните цели на Регламент /ЕО/ 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилища на държавите - членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела са:

-         Подобряване сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства по граждански и търговски дела чрез установяване на унифицирани правила за това на общностно ниво.

-         Опростяване, ускоряване и експедитивност  на процедурата.

-         Ефективност на съдебните процедури от граждански или търговски дела чрез директно предаване и изпълнение на молби за събиране на доказателства.

…………………………………………………………………………………………

3. Обхват  на Регламент (ЕО) 1206/2001

Регламент 1206/2001 се прилага по отношение на граждански или търговски дела, когато съд на държава - членка , в съответствие с разпоредбите на правото на тази държава, изисква :

а) компетентният съд на друга държава - членка  да осигури доказателство, или

б) да си осигури доказателство направо в друга държава - членка .

Не може да се прави искане  за събиране на доказателство, за което няма намерение да се използва при започнати или предстоящи съдебни процедури /чл. 1, пар. 2 от Регламент 1206/2001/.

Следователно налице са четири комулативни предпоставки за приложението на Регламент 1206/2001:

-         Искане за събиране на доказателства на територията на държава - членка, различна от тази на молещия  съд.

-         Доказателствата  да са  предназначени за използване  във висящо или бъдещо съдебно дело.

-         Предмет на делото – граждански или търговски дела.

-         Искането да изхожда от съд на държава членка.

………………………………………………………………………………………...

7. Практически    перспективи  в България

В ГПК /чл. 614 - чл. 618/ съществуват  изрични правни норми, препращащи  към приложението на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки . Исканията за събиране на доказателства в Република България се отправят до районния съд, в чийто район ще се извършва събирането. Компетентен да разреши непосредствено събиране на доказателства в Република България е окръжният съд, в чийто район ще се извършва непосредственото събиране. Централен орган по смисъла на регламента е Министерство на правосъдието. Исканията от друга държава членка за събиране на доказателства и съобщенията по процедурата трябва да са съставени на български език или да са придружени от превод на български език. Друг език не е посочван като приемлив  за  попълване на исканията  за събиране на доказателства.

………………………………………………………………………………………….

Източници

Интернет:

-         http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_bg.pdf

-         http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_legal_practitioners_en.pdf

-         http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_taking_evidence_en.pdf

-         http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/final_report_ec_1206_2001_a_09032007.pdf

-         http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/civil_justice_compendium_2009_bg.pdf

…………………………………………………………………………………………..

Темата е изготвена през 2010 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Ключови думи: съд, държави – членки, ЕС, регламент 1206/2001, цели, обхват, органи, събиране на доказателства, съдебно дело, сътрудничество, компетентен орган, искане, приложимо право, принудителни мерки, правосъдие

 

                                                                                                          


Търси за: съд | държави членки | цели | обхват | органи | събиране доказателства | съдебно дело | сътрудничество | компетентен орган | искане | приложимо право | принудителни мерки | правосъдие

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker