Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРЕСА ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

 

 

2008

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 3

 

ПЪРВА ГЛАВА

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС.. 8

1. СЪЩНОСТ И ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС.. 8

2. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА В КРИТИЧНИ МОМЕНТИ. КРИЗИСЕН МОМЕНТ.. 16

3. ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС.  ДИАГНОСТИКА НА СТРЕСА. АНТИСТРЕС ПРОГРАМА.. 24

4. УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЗВЕНОТО ПО ОТНОШЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС СРЕД СЛУЖИТЕЛИТЕ.. 29

 

ВТОРА ГЛАВА

СЪЩНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС СРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ   40

1. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ.. 40

СИСТЕМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СПОРЕД МСКО - 97. 43

2. КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА.. 50

3. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ.. 53

4. ОСНОВНИ СТРЕСОГЕННИ ФАКТОРИ. ОБЩ АНАЛИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС СРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ.. 56

 

ТРЕТА ГЛАВА

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ПРОЯВАТА НА СТРЕС СРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ.. 57

1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. ЦЕЛ, ХИПОТЕЗА, МЕТОДИКА   57

2. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПОЛУЧЕННИТЕ РЕЗУЛТАТИ.. 59

3. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.. 78

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАБОТА С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС.. 81

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 88

 

СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.. 90

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 91

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

 

В контекста на настъпващите глобални икономически и политически промени, утвърждаването на демократичните ценности поставя проблема за човешкото здраве и благополучие през ХХI век в центъра на обществените интереси. В тази връзка изследването на професионалния стрес като основна вредност, се превръща в едно от приоритетните направления на медицината, психологията, социологията, мениджмънта. Във века на високите информационни технологии проблемът за адаптивните възможности на човека става все по-актуален – докъде се простират границите на човешките функционални ресурси, т. е. кога стресът започва да възпрепятства дейността на човека и да вреди на здравето му.

Стресът представлява реакцията на физиологична или психична възбуда, възникнала първоначално в резултат на повишени изисквания от външната среда, която предизвиква трайни неблагоприятни последствия върху телесните и психичните функции на индивида. Стресът се проявява тогава, когато реакцията на възбуда настъпва прекалено често и е с висока интензивност и продължителност[1].

Според NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) професионалният стрес е съвкупност от негативни физически и емоционални реакции, които възникват при несъответствие между изискванията на работата и способностите, средствата или потребностите на работещия. Този стрес може да породи здравословни проблеми и дори да предизвика произшествия.

Професионалният стрес може да се дефинира като емоционална, когнитивна, поведенческа и психологична реакция спрямо негативни и неблагоприятни аспекти, свързани със същността на работата. Тази реакция засяга целия организъм и неговото обкръжение, може да се превърне в трайно състояние и се характеризира във висока степен със страдание, а често и с чувството на безизходица.

Настъпилите промени в България след 1989 г. засягат дълбоко редица сфери от обществено - икономическия и социално-културния живот на страната. Тези промени влияят твърде сериозно и на сектора на образованието в страната. Образованието трябва да отговори на новите потребности, а това изисква цялостно реформиране на системата в този обществен сектор, както и преосмисляне и модифициране на връзките й със заобикалящата икономическа и социална среда. Целта на реформата е да се създаде нова, модерна и динамично развиваща се образователна система, която да се превърне в основен фактор за икономическия растеж на страната, както и подобна система да е в синхрон и спрямо критериите за образователен ценз и възможности за обучение на Европейския съюз. Актуалността на темата произтича от изискванията на ЕС за изграждане на ефективна и съобразена с основни критерии образователна система, както и от сложните икономически промени, които влияят в пълна степен и на възможността за ефективно и качествено образование в българските училища.

Целта на дипломната работа е, на база на събраните данни, изследвания за разглеждания обект и анализите им, да се очертаят основните проблеми в действащата в момента образователна система по отношение стратегия за справяне и преодоляване на стресовите моменти в цялостната работа; да се намерят ефективни методи за въвеждане на нужните промени в управлението на образователните структури, за да се подобри стимулирането на служителите за по-ефективно изпълнение на задълженията им, както и да се изгради ефективна програма на национално и на оперативно ниво по отношение цялостната диагностика на професионалния стрес – превенция, анализ на проблемите, организация, мотивация и безопасност на работното място.

За постигане на поставените цели дипломната работа се базира на теоретичните основи на обекта, неговата същност и характерни особености. Чрез събиране на данни за структурата, дейността и използваните методи за диагностика на стреса и анализа им, както в българските педагогически персонал, така в практиката на страните от ЕС и НАТО, се получава  представа за състоянието на разглеждания обект в момента и дава свобода за взаимстване на ефективни практики от останалите. Допълнителните способи - използването на анкета, надграждат представата, получена от анализа на управлението и статистическите данни за ефективността на действащата система, чрез разглеждане и на “другата страна”, а именно оценката и препоръките на нейните оперативни изпълнители.

…………………………………………………..

 

ПЪРВА ГЛАВА

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС

 

 

1. СЪЩНОСТ И ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС

 

Стресът представлява реакцията на физиологична или психична възбуда, възникнала първоначално в резултат на повишени изисквания от външната среда, която предизвиква трайни неблагоприятни последствия върху телесните и психичните функции на индивида. Стресът се проявява тогава, когато реакцията на възбуда настъпва прекалено често и е с висока интензивност и продължителност[2].

Според NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) професионалният стрес е съвкупност от негативни физически и емоционални реакции, които възникват при несъответствие между изискванията на работата и способностите, средствата или потребностите на работещия. Този стрес може да породи здравословни проблеми и дори да предизвика произшествия.

Професионалният стрес може да се дефинира като емоционална, когнитивна, поведенческа и психологична реакция спрямо негативни и неблагоприятни аспекти, свързани със същността на работата. Тази реакция засяга целия организъм и неговото обкръжение, може да се превърне в трайно състояние и се характеризира във висока степен със страдание, а често и с чувството на безизходица.

Кайзер и Хансец разглеждат професионалния стрес като отговор на служителя спрямо изискванията на работната ситуация, за изпълнението на които той се съмнява, че разполага с необходимите ресурси, но трябва да изпълни. Тази дефиниция набляга на субективното оценяване на човешките ресурси, включеността на служителя в дейността, несигурността на резултатите, като съдържа и вероятност от провал. Тя е директно свързана с понятието за контрол на условията на труд.

Опасен ли е професионалният стрес? И да, и не. Трябва да се избягва прекалено силният и хроничният стрес. Всъщност, стресът може да предизвика безпокойство, когато професионалните изисквания са завишени и индивидът не може да им отговори адекватно, когато социалната подкрепа от страна на колегите е недостатъчна, финансовата компенсация, уважението и оценяването на извършения труд не отговарят на положените усилия. Всички тези показатели са интензивни, с хроничен характер и/или често се повтарят. Крайният резултат може да бъде появата на психосоматични заболявания и/или психични разстройства.

……………………………………………..

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Антикорупция. /учебно помагало/ Коалиция 2000 и Център за изследване на демокрацията, С., 2003;

2.      Божилова, В. Интеркултурното образование – международни и национални измерения .  – Год. на СУ, т. 95 на ФП, 2002;

3.      Вълчев, Р. Системи за социално - педагогически тренинг. 1987, 1988;

4.      Гражданското образование. Книга за учителя. Съст. З. Захариев , с., 2001;

5.      Гюрова, В. Университетите в защита правата на децата. – Педагогика, №3, 1999;

6.      Николаева, С. Личността на ценностен кръстопът. Теория и техники за ценностна диагностика и възпитание в детско - юношеска възраст, С., 2000;

7.      Стракова, Л. Ценностни ориентации и ценностно развитие на учениците. С., 1999;

8.      Стракова, Л. Технологични механизми на моралното развитие на учениците. СУ;

9.      Цветанска, С. Модели на общуване в обучението.  – В: Образование 2/2000;

10. Цветанска, С. Развитие на уменията за работа в екип чрез тренингови техники. В: Перспективи пред социалната работа. С., 2001;

11. Чавдарова, С. Интеркултурното образование. С., 2002;    

12. Обучение през целия живот, издание на Националния статистически институт, 2003;

13. Образование в Република България, издание на Националния статистически институт, 2003;

14. Аврамов, Р. и колектив, Държавата срещу реформите, Изток - Запад, София 2004.

15. Станев, Ст., Мирчева, В. и др., Образование за всички (състояние и проблеми) – научен доклад, НИО, София, 2002;

16. Тематичен преглед на националната образователна политика, Организация за икономическо сътрудничество и развитие – Център за сътрудничество със страните кандидатки, 2002;

17.   Пиронкова, Марина, “Частните училища през погледа на експертите”, Стратегии на образователната и научната политика, бр.3/2002г.

18.   Индекс на човешко развитие: общините в рамката на областта, Програма на ООН за развитие, С., 2001;

19.   Георгиева, П. “Институционалното оценяване и акредитация и ролята им за утвърждаването на българските университети на Европейския интелектуален пазар” Център за висше образование;

20.   Катански, Ч., Меморандумът на Европейската комисия за учене през целия живот очаква и българския отговор, Стратегии, 2003.

21.   Катански, Ч., Основни положения за разработване на национална стратегия за учене през целия живот, сп. Посоки, 6/2003.;

22.   Георгиева, Г., Алтернативни модели на обучение и творческо преподаване, Образование и квалификация, 4/2003;

23.   Маринов, В., Делегираните бюджети – оптимизация и стандартизация, Стратегии на образователната и научната политика, 2/2001.

24.   http://www.paideiafoundation.org;

25.   http://www.minedu.government.bg/;

26. Education civique, juridique et sociale. Enseignement obligatoire – series generales;

27. www.education.gouv.fr.\bo\ 2000\hs7\vol5civ.htm;

28.   Всички споменати закони и подзаконови нормативни актове в текста;

29. Project appraisal document on the first phase of the proposed adaptable program loan in the amount of EURO 15.3 million to the Republic of Bulgaria for an Education Modernization Project, World Bank, 2000.

30. Poland – Toward a fiscal framework for growth, A public expenditure and institutional review, World Bank Document, Report N25033 – POL, 2003.

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

изследване на стреса, педагогически стрес, управление на стреса, професионален стрес, анализ на образователната система в България, стресогенни фактори, провеждане на емпирично изследване, национална образователна политика, поведенчески модел, индекс на човешко развитие[1] Думата стрес произхожда по всяка вероятност от латинското stringere (стягам, затягам) и се използва в английския език за описване на определени преживявания и поведения на индивида, далеч преди да и бъде дадено формално научно определение.

За първи път (според литературни данни) тази дума се използва от английския поет R. Manning около 1303 г., който пише: "И тази мъка беше манна небесна, която Господ изпрати на хората, прекарали в пустинята четиридесет зими и намиращи се в голям стрес".

През 17 в. думата стрес означава "тежко изпитание, бедствено положение или нещастие". През 18 и 19 в. този смисъл на думата до голяма степен се заменя от друг, според който понятието означава "сила, натиск, напрегнато или голямо усилие", упражнени върху материален предмет или човек, или върху неговите "органи или психични сили".

 

[2] Думата стрес произхожда по всяка вероятност от латинското stringere (стягам, затягам) и се използва в английския език за описване на определени преживявания и поведения на индивида, далеч преди да и бъде дадено формално научно определение.

За първи път (според литературни данни) тази дума се използва от английския поет R. Manning около 1303 г., който пише: "И тази мъка беше манна небесна, която Господ изпрати на хората, прекарали в пустинята четиридесет зими и намиращи се в голям стрес".

През 17 в. думата стрес означава "тежко изпитание, бедствено положение или нещастие". През 18 и 19 в. този смисъл на думата до голяма степен се заменя от друг, според който понятието означава "сила, натиск, напрегнато или голямо усилие", упражнени върху материален предмет или човек, или върху неговите "органи или психични сили".

 


Търси за: изследване стреса | управление стреса | професионален стрес | анализ образователната система България | провеждане емпирично изследване | национална образователна политика | поведенчески модел

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker