Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (90 лв)  72.00 лв Нова цена!


ШУМЕНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ 

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ

 

ДИПЛОМНА   РАБОТА

ТЕМА: 

 Проблеми в общуването, предизвикващи конфликти

между шест - седем годишни деца”

Шумен, 2010

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод. 3

Глава първа. 5

Постановка на проблемите в общуването според специализираната психолого – педагогическа литература. 5

1.1. Особености на детството. 5

1.2. Същност на общуването. Взаимоотношенията в детския колектив. 11

1.2.1 Ролята на общуването в психичното развитие на детето. 12

1.2.2 Произход на потребността от общуване. 13

1.3. Конфликтите в общ план.. 19

1.3.1 Понятието “конфликт”. 19

1.3.2. Причини.. 21

1.3.3 Класификация. 22

1.3.4. Типове конфликти.. 24

1.4. Фактори, пречещи на междуличностната ефективност. 24

1.4.1 Агресията като шанс. 24

1.4.2 Фактори за появата на агресивно поведение. 27

Глава втора. 40

Организация на изследването. 40

2.1 Обект на изследване. 40

2.2 Предмет на изследване. 40

2.3. Цел  на изследването. 40

2.4  Задачи на изследването. 40

2.5  Хипотеза. 41

2.7. Методика на изследването. 41

2.8. Етапи на изследването. 46

Глава трета. 48

Анализ на получените резултати.. 48

3.1. Анализ на резултатите от изследването получени чрез прилагане на наблюдението. 48

3.2 анализ на резултатите от използване на метода ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ   54

Заключение. 74

Увод

“Душевният  живот на детето е нещо вълшебно и която и негова точка да вземем, той ни запленява. Може би най-значимият факт се състои в това, че ние сме принудени да проследим цялостната история на живота на детето, ако желаем да разберем определено отделно събитие. Всяко действие като че ли отразява живота и личността на детето в неговата цялост и следователно без да познаваме този невидим фон, не бихме могли да разберем. Този  феномен ние наричаме единство на личността.”                                                          

Алфред Адлер

Дипломната работа е посветена на особености на общуването между шест - седем годишните деца и по-конкретно на конфликтите, възникващи в процеса на взаимодействие.

 С времето реакциите на детето в определена ситуация се уеднаквяват. Това  не само оформя детския характер, но и го различава от подобни реакции при другите деца. Ето защо е важно от ранна възраст децата да бъдат научени как най-целесъобразно и приемливо за околните да реагират.

Как да приемат различните, чуждото мнение, решения. Как да се справят с всяко ново предизвикателство. По какъв начин да излизат от конфузни, неловки или конфликтни ситуации без големи загуби и поражения.

Актуален е проблема, свързан с взаимоотношенията и конфликтите при децата.

За взаимодействието на децата от предучилищна възраст с връстниците им, за разлика от това с възрастните, е характерно наличието на множество конфликти. В повечето случаи, те успяват да се договорят, да отстъпят и да разрешат конфликтната ситуация без да се урони достойнството на противоположната страна. Някои обаче не могат да погасят възникналото противопоставяне. Те застават на позицията  на “непримирим борец”, който ще отстоява позицията си до “победа над противника” било с крясъци, обиди  или сбивания.

Такива деца по-често от другите се оказват в конфликтна ситуация или даже я създават. Такива деца се определят като конфликтни. Тези деца внасят много смут и усложняват живота в детската група, а самите те изпитват немалко неприятности: на тях непрестанно им се правят забележки, наричат ги агресори или ги лишават от удоволствия.

Още в ранно детство си проличават някои от чертите на характера и за обучаващия деца е интересно да наблюдава  и  анализира тези прояви. Точно това ме мотивира при избора на темата на настоящата та дипломна работа.

Защо има такива деца и кое обуславя тяхното поведение?

Каква е причината за конфликтността на конфликтните деца?

Ето това са въпросите, които ме интригуват твърде много.

На тях ще се опитам да намеря отговор  като изложа някои теоретични виждания по въпроса, а след това с лично проведен експеримент ще  проверя доколко вече съществуващото мнение е вярно  или съществуват разновидности и негови модификации.

Във времето на все по-нарастваща агресивност и падане възрастовия праг на проявяващите насилие са от особена важност превантивните мерки, които могат  да се вземат. Но те ще бъдат уместни и навременни само, ако се познават носителите на конфликтност и агресивност, а също и ситуациите, които  са  предпоставка за  тяхното проявяване.

Актуалността на проблема, личният ми научен интерес, както и любовта  към децата, удовлетворението при работа с тях и възможността да помогна при превенцията на агресията ме насочи към разработване на настоящата дипломна работа.

……………………………………………………………………………………

Заключение

Целта на нашата дипломна работа бе за изучим  психологическите особености при общуването между връстниците при конфликтните шест - седем годишни деца.

Издигнахме хипотеза за това, че неконфликтните и конфликтните деца са  подтиквани и ръководени от различни групи мотиви при общуване с връстника.

Проведохме специално експериментално проучване, в което участваха 19 деца на шест - седемгодишна възраст, възпитавани в предучилищна група. Използвахме методика за диагностика на междуличностните отношения, разработена в школата на Мая Лисина.

Групата на конфликтните деца в нашето изследване представлява 30% от всички изследвани деца. Цялата група конфликтни деца условно подразделихме на пет групи с условни имена: “аз съм винаги прав”, “аз съм най-добър от всички”, “аз съм възрастния, аз съм важен”, “аз настоявам на своето” и “аз съм добър”, с условно намаляваща степен на конфликтност.

Анализът на резултатите показва, че при неконфликтните деца най-силно е изразена потребността от доброжелателно внимание и сътрудничество.  По-слабо са изразени потребността от признание и съпреживяване. В повечето случаи, при общуване с връстниците основен мотив е деловият.

При групата на конфликтните деца  съдържанието на комуникативната потребност е друга. При конфликтните деца потребността от признание е по-силно изразена, отколкото при неконфликтните. С намаляване степента на конфликтност (петте групи), се понижава и степента на проява на тази потребност от признание. Въпреки това, анализът на получените в нашето изследване резултати показват доминиране на потребността от признание при конфликтните деца.

По отношение на това, как детето удовлетворява комуникативната потребност на връстника, също има различия в двете групи изследвани деца. При конфликтните деца има по-ниска активност за удовлетворяване на комуникативната потребност на връстника, отколкото задоволяването на своята потребност. Особено това се отнася до потребността на връстника от признание и потребност от внимание. Всъщност това, от което има най-голяма нужда, самото конфликтно дете не е способно да даде на другото.   Както посочихме в глава трета, тази “глухота” по отношение на двете посочени потребности в много от случаите е явна предпоставка за поява и развитие на конфликти между децата.

В процеса на изследване се установи, че наред с доминиране на потребността от признание при конфликтните деца и високата активност, насочена към самоутвърждаване се свързва с особености в самосъзнанието на децата.  При конфликтните деца е налице висока степен на завишена представа за собствените възможности. Освен това, при тях прогнозирането на своите възможности се съпровожда от висока чувствителност към конкретния резултат.

В заключение, тези съждения са аргументи в доказване на издигнатата хипотеза.

В нашето изследване хипотезата се потвърждава: Конфликтните и неконфликтните деца встъпват във взаимодействия с връстника, ръководени от различни мотиви.

Проведеното изследване е малък принос в изясняване на проблеми, свързани с общуването с връстниците, с конфликтността и взаимоотношенията при децата. То дава повод за провеждане на тренинги с родителите за превенция на агресията при деца в пет - седем годишна възрастова група.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Адлер, Ал., „Възпитание на детето”, ИК „Здраве и щастие”, София, 1998 г.

2.      Андреева, Л., „Социално познание и междуличностно взаимодействие” СУ “Св. Кл. Охридски”, София, 2007 г.

3.      Бояджиева, Н., П. Митева., „Гняв и агресивно поведение при децата”, София, 2008 г.

4.      Виготски, Л., „Въображение и творчество на детето”, „Наука и изкуство”, София, 1982 г.  

5.      Горанова, М., „Проследяване на влиянието на телевизията върху поведението на децата в ранна възраст”, сб. ИПсихологически и педагогически аспекти на общуването”, Пловдив, 2002 г.

6.      Йолов и Градев, „Общуването: сътрудничество, дистанция, конфликтност”, Военно издание , София, 1986 г.

7.      Далке, Р., „Агресията като шанс”, изд. “Хермес”, Пловдив, 2006 г.

8.      Енева, Г., „Психологически проблеми на отношенията на децата от предучилищна възраст”, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 1983 г.

9.      Игов, И., „Агресията, причини за възникване и корекция на агресивното поведение”, сб. „Психологически и педагогически аспекти на общуването”, Пловдив, 2002 г.

10. Колева, И., „Социално - педагогически тренинг за родители”, София, 2003 г.

11. Колева, И., „Социално - педагогически тренинг за родители в условията на детската градина”, В кн.: Гюров, Д., В. Гюрова, И. Колева, Р. Пенев, Модели за педагогическо взаимодействие семейство - детска градина. София.

12. Левкова, И., „Психология на развитието“, Шумен, 2003 г.

13.  Лисина, М., „Междуличностни отношения на детето от раждането до седемгодишна възраст”, София, 2001 г.

14. Лисина , Димитрол, И., Общуване и самопознание”, „Наука и изкуство”, София, 1982 г.

15. Милкова, Р., „Конфликтология”, София, 2007 г.

16. Милкова, Р., „Психология“, издателство “Антос“, 2006 г.

17. Милкова, Р., „Психологически и социално - педагогически проблеми на образователната дейност“, издателство “Юни Експрес“ ООД, гр. Шумен

18.  Митева, П., „Как да формираме социални умения у малките ученици”, ИК “М-8-М”, София, 2004 г.

19.  Пирьов, Г., „Педагогическа психология“, София, 1971 г.

20.  Розенберг, М., „Общуване без агресия”, изд.”Кръгозор”, София, 2007 г.

21.  Стаматов, Р., „Емоционалното развитие на детето”, ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2000 г.

22. Стаматов, Р. , Сарийска, Св. /статия/ в ІІ ч. на “Ръководство за изследване на детето”, Пловдив, 2004 г.

23. Стаматов, Р. , Минчев, Б. „Психология на човека”, изд. „Хермес”, Пловдив, 2005 г.

24. Стаматов, Р., „Детска психология”, изд. „Хермес”, Пловдив, 2006 г.

25. Стаматов, Р. „Детската агресия”,  изд.”Хермес” , Пловдив 2008 г.

26. Фром, Ер., „Анатомия на човешката деструктивност”, изд. „З. Стоянов”, София, 2003 г.

27. Смирнова, Р. „Междуличностые отношения ребенка от 0 до 7 лет.”, Московский психолого-социологический институт”, Москва, 2001 г.

28. Смирнова, Е., „Междуличностные отношения дошкольников”, Московский психолого-социологический институт”, Москва, 2003 г.

29. Bandura, A., „Aggression:A Social Learning Analysis”, Englewood, 1973.

……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена през 2010 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Темата съдържа множество таблици и диаграми.

            Ключови думи: проблеми, общуване, конфликти, деца, потребност, агресия, междуличностна ефективност, изследване, хипотеза, контингент, методика, наблюдение, Левкова, Адлер, Лисина, Милкова любов, любопитство, интерес, радост, щастие, страх, тревожност, емпатия


Търси за: проблеми | общуване | конфликти | деца | потребност | агресия | междуличностна ефективност | изследване | хипотеза | контингент | методика | наблюдение | Лисина | любопитство | интерес | радост | щастие | страх | тревожност | емпатия

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (90 лв)  72.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker