Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов български университет

Център по дистанционно обучение

КУРСОВА РАБОТА

по

Бизнес статистика

На тема: Задачи по Бизнес статистика

2007 г.

Съдържание:

ЗАДАЧА 1. Пресмятане на точкови оценки за средно равнище и групиране на статистически данни, точкови оценки за разсейване, построяване на доверителен интервал 3

1.1. Точкови оценки за положение на времето за сглобяване - среда на размах, средно аритметично, мода и медиана 3

1.2. Групиране на данните от извадката: 4

1.3. Tочкови оценки за разсейване - размах, средно абсолютно отклонение, дисперсия и стандартно отклонение (за негрупирани данни) 8

1.4. Доверителен интервал на времето за сглобяване на един агрегат при доверителна вероятност p= 0.95; проверка на хипотезата дали времето за сглобяване е по-малко от 100 минути при същата вероятност 9

ЗАДАЧА 2. Проверка на хипотеза 11

2.1. Постановка на задачата: 11

2.2.1 Формулиране на хипотези Н0 и Н1 11

2.2.2. Избор на критерий за проверка на хипотезата Н0 : μ1 - μ2 =0 11

2.2.3. Определяне на temp (емпиричната стойност на критерия) 11

2.2.4. Определяне на t (табличната/критична стойност на критерия в зависимост от степените на свобода k и равнището на значимост α 12

2.2.5 Вземане на решение 13

ЗАДАЧА 3. Построяване на линейно регресионно уравнение от вида: 14

ЗАДАЧА 4. Изчислителни методи за анализ на производството на фирма 'Петров и син' по периоди (години и тримесечия). Прогнози 16

1. Метод на простите средни 16

2. Метод на коригираните средни 17

3. Метод на фактическите към изгладените стойности 18

4. Обобщение 20

Използвана литература: 23


………………………………………..

Модата (Мо) е онази стойност, която се повтаря най-голям брой пъти т.е. стойността, която има най-голяма абсолютна честота (f).

мода:   Mo = 128

Медианата (Ме) е онази стойност на променливата величина, която заема средно положение във вариационния ред и го дели на две равни части. Броят на стойностите, които са по-малки от медианата е равен на тези, които са по-големи от нея - в случая 25-тата отчетена стойност.

медиана:   Me = 117

………………………………

Стойността за средното време за сглобяване на един агрегат, изчислена по непретеглената формула е по-точна, защото отразява случайния характер на събитието, докато при използването на претеглената формула се прави предположението, че наблюдаваните статистически единици са равномерно разпределени по интервали, откъдето се губи точност при изчисленията, поради загуба на част от статистическата информация.

Модата се намира в интервала с най-голяма абсолютна честота (f), в т. нар. модален интервал - в случая това е третият интервал (112.8-125.2). Стойността й се изчислява по формулата:

където:  - долна естествена граница на модалния интервал = 112.8

  - абсолютна честота на модалния интервал = 15

  - абсолютна честота на предмодалния интервал = 9

  - абсолютна честота на следмодалния интервал = 11

  - ширина на групата (интервала)  = 12.4

 

………………………………

Състои се в сравняване на табличната (теоретичната) с емпиричната (изчислената по данни от извадката) стойност на критерия, за да има основание за приемане или отхвърляне на нулевата хипотеза.

При сравняване на извадките на веригите Evropa и Billa емпиричната стойност на критерия е temp=10.22 > t=2.18, което означава, че разликата  -  = 122 кг не е случайна и нулевата хипотеза не се потвърждава; валидна е алтернативната хипотеза, че факторът 'верига магазини' влияе върху средното дневно количество продаден продукт П.

Използвана литература:

  1.  Величкова Н., Статистически методи за изучаване и прогнозиране развитието на социално-икономическите явления, НИ, С, 1981
  2.  Мишев, Г. и Ст. Цветков. Статистика за икономисти. С., 1998.
  3.  Съйкова Ив., А.Стойкова-Къналиева и С.Съйкова Статистическо изследване на зависимости, Стопанство, С., 2002

Темата е разработена 2007 г.

Темата съдържа таблици, графики.

Ключови думи:

точкови оценки, групиране на статистически данни, доверителен интервал, време за сглобяване, среда на размах, средно аритметично, мода, медиана, извадка, средно абсолютно отклонение, дисперсия, стандартно отклонение, хипотеза


Търси за: групиране статистически данни | време сглобяване | мода | медиана | извадка | средно абсолютно отклонение | стандартно отклонение | хипотеза

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker