Helpos.com -

Helpos.com >>  >>  >>   >> HTML

: (31 )  29.45 !


 

 

 

 

КАЗУС

 

ТЕОРИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

 

 

 

2007

 

 

 

РЕШЕНИЕ НА УСЛОВИЕ 1:

 

Първата стъпка е да изчислим какви ще бъдат разходите за реклама за всяка една от посочените печатни медии. Решението ще представя в следната таблица (табл. 1):

 

Табл. 1

Медия

Изчисляване на разходите

Сума на разходите

A

10 + 10 + 10 =

30,00

B

(20 + 8 + 4) х 90 % =

28,80

C

12 + (12 х 85 %) + 12 =

34,20

D

(11 х 80 %) + 13 + 15 =

36,80

E

16 + 14 + (12 х 75 %) =

39,00

 

От изчисленията става ясно, че с оглед минимизирането на разходите за провеждане на рекламната кампания, фирмата ще избере медия В, тъй като там разходите са най-ниски (28,80).

..........................................................................

 

РЕШЕНИЕ НА УСЛОВИЕ 2:

 

Както се вижда от полученият резултат, вторият вариант на плащане е по-изгоден за фирмата, тъй като е с по-ниска стойност. Той ще ни спести 0,059.

Решението на нашия проблем мога да представя и по следния начин:

        Разполагаме с две алтернативи да платим в началото на месеца (а1) или да изчакаме 30 дни (а2).

        Възможни са три стратегии на природата: тиражът да се увеличи (s1), да остане непроменен (s2), или да намалее (s3).

        Техните вероятности са съответно 0,05, 0,65 и 0,30.

        Оценките на алтернативите зависят от сбъдването на стратегиите:

-               ако предплатим в началото на месеца и тиражът се увеличи, ще спестим 2,3, или ще платим 28,80;

-               ако предплатим в началото на месеца и тиражът остане непроменен, няма да загубим нищо, т.е. пак ще платим 28,80;

-               ако предплатим в началото на месеца и тиражът намалее, разходите ни ще бъдат по-високи с 0,58, т.е. пак ще платим 28,80;

-               ако не платим сега, а изчакаме края на месеца има вероятност тиражът да се увеличи и да се наложи да платим повече с 2,3 или общо 31,10;

........................................................................

 

РЕШЕНИЕ НА УСЛОВИЕ 3:

Ако се върнем към Дървото на решение от Условие 2 ще видим, че сме получили решение на нашия проблем, с краен резултат 28,741, спестяващ ни 0,059. Нека сега приемем, че сме се свързали с човек, който добре познава дадения бранш и е готов да ни даде по-точна прогноза, т.е. да ни осигури перфектна информация. Да приемем ли предложението му?

Нека си припомним, че ние очакваме от своето решение, за разход, сума в размер на 28,741, взето без наличие на допълнителна информация. Тази сума можем да приемем за крайния паричен израз на отказа ни от работа с експерт. Какво ще се случи, ако решим да го наемем:

     Първо, той ще даде своята прогноза;

     Второ, ние ще разработим своите алтернативи;

     И накрая, ще оценим резултатите.

Ще конструирам дървото на решение в новата ситуация (фиг. 2). Първата му точка е свързана с нашето решение да наемем експерт. От нея излиза един клон а1, изразяващ това наше решение.

.......................................................................

 

РЕШЕНИЕ НА УСЛОВИЕ 4:

 

В условията на неперфектна информация дадените прогнози не винаги се сбъдват. В тази връзка възниква необходимостта от дефиниране на вероятността прогнозата да се сбъдне или да се окаже невярна. В случая са възможни три стратегии на природата: повишаване на тиража (s1), без промяна (s2), понижаване на тиража (s3).

Предварителните вероятности са вече известни от Условие 2 вероятността за увеличение на тиража е 5%, за намаление е 30%, а вероятността той да остане непроменен е 65%. Следователно съществува достатъчно информация за изчисляването и на окончателните вероятности, което ще направя, прилагайки правилото на Бейс във следната таблица (табл. 6):

......................................................................

 

Използвана литература:

 

1.      Терзиев, Д., Теория за вземане на решения, НБУ, ЦДО, София, 2002 г.

2.      Геров, Г., В. Пашева, Приложна математика за икономисти, НБУ, ЦДО, София, 1996 г.

 

 

Темата е изготвена 30. 09. 2007 г.

Съдържа таблици и изчисления.

Най новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

вземане на решения, статистически анализ, настъпване на случайно събитие, предварителни вероятности, минимизиране на разходите, оценка на алтернативи, изчисляване на вероятности


:  |   |   |   | 

Helpos.com >>  >>  >>   >> HTML

: (31 )  29.45 !


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
, , ,

counter counter ]]> eXTReMe Tracker