Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Курсова работа

Изследване на тенденцията на развитие на износа на Република България към Полша, Чехия и Унгария за периода 2001 – 2005 г. по тримесечия

 

Предмет: Статистика в международния бизнес

Спец. МИО

2007 г.


Съдържание

 

І. Изходна постановка. 3

ІІ. Описателен анализ. 4

1.   Абсолютен прираст. 4

   2. Темпове на растеж и темпове на прираст. 6

ІІІ. Диагностичен анализ. 13

1.   Изравняване по метода на верижните (плъзгащите се) средни. 15

2.   Изглаждане по права (праволинеен тренд) 17

3.   Изравняване по парабола (параболичен тренд) 20

4.   Изглаждане по кубичен тренд/парабола от трета степен. 24

5.   Изравняване по метода на експоненциалната функция, или показателна полулогаритмична функция. 29

ІV. Прогностичен анализ. 41

Използвана литература: 47


І. Изходна постановка

........................

            Цел на изследването:

1.      Да се изследва равнището и динамиката на износа към посочените държави през периода 2001-2005 г.

2.      Да се направи оценка и анализ на получените резултати.

 

Задачи на изследването:

1.      Да се моделира структурата и тенденцията на развитие на износа чрез подходящи методи за анализ.

2.      Да се направи сравнение на получените резултати  и да се направят съответните изводи.

3.      Да се направи краткосрочна прогноза за 2006 г.

 

        ІІ. Описателен анализ

 

            Описателният аспект на анализа се изразява в изчисляване на произволни статистически величини въз основа на разполагаемата статистическа информация, чрез които се описват закономерностите в развитието на изследваното явление за определен интервал от време, без да се търсят причините, под влиянието на които са формирани тези закономерности.

            Ще разгледаме следните величини:

1.      Абсолютен прираст – абсолютният прираст (∆Y) е разликата между размера на явлението през даден период и друг период, приет за база. Той може да бъде положителна величина и да показва увеличение или отрицателна, която показва намаление (отрицателен прираст).

            При изчисляване на абсолютния прираст за базов период (момент) може да се приеме всеки предходен (Yi-1) или първият в реда (Y1).

            Когато за базов се приеме всеки предходен период в реда, абсолютните прирасти (първите последователни разлики) се наричат верижни абсолютни прирасти и могат да се представят в обща формула:

Yi/i-1 = Yi - Y1

..........................................................

 

2.     Темпове на растеж и темпове на прираст

 

            Най-често скоростта на развитието се характеризира с темпове на растеж и темпове на прираст. По форма те са динамични относителни величини, представяни в коефициент или процент.

            Темпът на растеж (Т) се получава като отношение на абсолютния размер в даден период (момент) към абсолютния размер в друг период (момент), приет за база. За много последователни периоди темповете могат да бъдат с верижна или с постоянна основа.

            Темповете с верижна база, наричани още верижни темпове (Тi/i-1), се изчисляват, като размерът на явлението във всеки подпериод (Yi) се раздели на размера в предходния подпериод (Yi-1):

Тi/i-1 =

Yi

Yi-1

            Темпът, представен по този начин, показва колко пъти размерът в дадения подпериод е по-голям или по-малък от размера през предходния подпериод, приет за единица. Ако се умножи по сто, темпът се представя в процент, т.е. базата се приема за 100.

......................................................

ІІІ. Диагностичен анализ

 

            Чрез този анализ се установяват причините, в резултат на които са настъпили изменения в изследваното явление през определен интервал от време.

            На този етап ще се опитам да определя какъв е моделът, който най-адекватно изразява тенденцията на развитие на изследвания динамичен ред, и да направя съответните изводи.

            Трендът е една от основните характеристика на развитието, тъй като се обуславя от действието на трайно действащи причини, носещи закономерен характер. Статистическите закономерности се отличават с наличието на колебания, отклонения около трайната тенденция, които са предизвикани от случайни по своя характер фактори и причини през различните периоди от развитието.

................................................................

 

 

1.     Изравняване по метода на верижните (плъзгащите се) средни.

 

            Изравняването по този метод се извършва посредством изчисляване на средни аритметични величини от определен брой членове на изходния динамичен ред, като последователно се изпуска един и се прибавя следващият. Основание за такъв подход е обстоятелството, че чрез осредняването се елиминира в задоволителна степен влиянието на случайните фактори, които предизвикват колебания около тренда. В настоящата разработка съм определила, че в рамките на един по-голям период от пет години, се съдържат четири по-малки подпериоди. При изравняването по този метод практически е целесъобразно верижните да се изчисляват за нечетен брой членове, тъй като всяка средна се отнася за определен подпериод от първоначалния ред. Това  правило невинаги може да се спази. За целите на настоящият анализ, аз предлагам верижните средни да се изчислят по следния начин: взема се половината от първия и от последния член на реда и се прибавят останалите членове при изчисляването на всяка верижна средна. Така средните се центрират за периода, намиращ се в средата.

................................................................................

Използвана литература:

 

1.      Величкова, Н., В. Павлова, „ Статистически методи във външната търговия”, ИСК при УНСС, София 2003 г.

2.      Тодорова, С., „Статистика в икономиката и бизнеса”, София, 2004 г.

3.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2001 г.

4.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2002 г.

5.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2003 г.

6.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2004 г.

7.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2005 г.

8.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2006 г.

9.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 02, 2007 г.

10. Данни от интернет:

11. www.bnb.bg

.............................................

Темата е писана 2007 г.

Темата е почти изцяло съставена от таблици и графики като най-новите данни са за 2005 г.

 

Ключови думи:

тенденция на развитие на износа, темпове на растеж и темпове на прираст, диагностичен анализ – изравняване по метода на верижните средни, изглаждане по права и по кубичен тренд, прогностичен анализ


Търси за: тенденция развитие износа | темпове растеж темпове прираст | изглаждане права кубичен тренд | прогностичен анализ

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker