Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Курсова работа

Изследване на вноса на суровини и материали

за периода 2001 – 2005 г. по тримесечия

 

           

Предмет: Статистика в международния бизнес

Спец. МИО

2007 г.


Съдържание:

 

І. Емпирични данни. 3

ІІ. Описателен анализ на вноса на суровини и материали. 4

1. Абсолютен прираст. 4

2. Темпове на растеж и темпове на прираст. 6

3. Изследване на тенденцията (тренда) на развитието на вноса на суровини и материали  12

4. Изравняване по права линия (праволинеен тренд) 13

5. Изравняване по парабола (параболичен тренд) 15

6. Изглаждане по парабола от трета степен (кубичен тренд) 16

7. Изравняване по логаритмична крива. 17

8. Единично експоненциално изглаждане. 18

ІІІ. Приложение на трендови модел при прогнозиране на вноса на суровини и материали  29

Използвана литература: 32


І. Емпирични данни

 

Представените данни в таблица 1 са извлечени от годишните бюлетини на БНБ и отразяват стойността на вноса в Република България за периода 2001-2005 г., по тримесечия, на три групи суровини и материали, а именно: руди; чугун, желязо и стомана и цветни метали.

..........................

Цели и задачи на изследването:

1.      Изследване динамиката на вноса на суровини и материали по тримесечия за периода 2001-2005 г.

2.      Да се направи оценка и анализ на получените резултати.

3.      Да се моделира структурата и тенденцията на развитие на вноса чрез подходящи методи за анализ.

4.      Да се направи сравнение на получените резултати и да се направят съответните изводи.

5.      Да се направи краткосрочна прогноза за 2006 г.

..................................................

ІІ. Описателен анализ на вноса на суровини и материали

 

            Чрез описателният анализ се разкриват и описват основните закономерности на развитие на изследваното явление за определен период от време. За целта се използват производни показатели като: темп на нарастване и темп на прираст при верижна и постоянна основа; средногодишен темп на нарастване и други.

            В настоящата разработка ще разгледам следните величини:

1. Абсолютен прираст - характеризира скоростта на развитието. Изчислява се като абсолютна разлика между размера на явлението от два периода. Затова се разграничават абсолютни прирасти при верижна и при постоянна база на сравнение. Те могат да бъдат положителни величини и да показват увеличение или отрицателни, които показват намаление (отрицателен прирасти).

            Когато за базов се приеме всеки предходен период в реда, абсолютните прирасти (първите последователни разлики) се наричат верижни абсолютни прирасти и могат да се представят в обща формула:      ∆Yi/i-1 = Yi - Y1

            При изчисляване на абсолютния прираст за базов период (момент) може да се приеме всеки предходен (Yi-1) или първият в реда (Y1). Когато за базов се приеме първият период в реда (Yi) или намиращ се извън реда (Y0), се получават абсолютни прирасти с постоянна база:

Yi/1 = Yi - Y1           ∆Yi/0 = YiY0

            При изчисляването на абсолютния прираст при постоянна основа, за такава е взета стойността на вноса на трите групи стоки за първото тримесечие на 2001 г. От получените данни в таблица 2 се вижда, че най-голям абсолютен прираст във вноса е регистриран през четвъртото тримесечие на 2005 г. на чугун, желязо и стомана (по-висока стойност на вноса с 138 млн. евро) в сравнение със стойността на вноса през първото тримесечие за 2001 г. Останалите данни се интерпретират аналогично, като впечатление, обаче, правят стойностите абсолютните прирасти на постоянна основа при вноса на цветни метали, където се отчитат отрицателни прирасти за първите две години от разглеждания периоди, а също така и през първото тримесечие на 2003 г.

Стойностите на изчислените абсолютни прирасти, съответно, на постоянна и на верижна основа са показани в следващите две таблици (2 и 3).

........................................................

7. Изравняване по логаритмична крива

 

Тази крива е подходяща за изглаждане на временни редове, при които развитието следва закона на геометричната прогресия, т.е. нарастването е с постоянни темпове. В помощните таблици 21, 22 и 23 съм представила фактическите и изгладените стойности по логаритмичната крива на вноса суровини и материали за периода 2001-2005 г. по тримесечия, в млн. евро. Изравнените стойности са изчислени по показаните по-долу формули, които са превърнати в реални числа чрез антилогаритмуване:          Y = abt

която след логаритмична трансформация добива следния вид:

 lgY = lga   + tlgb

..................................................

ІІІ. Приложение на трендови модел при прогнозиране на вноса на суровини и материали

 

В настоящия анализ ще направя краткосрочна прогноза за вноса на руди, като използвам емпиричния модел на логаритмичната крива, която по-горе се оказа най-адекватна за описание на изследваното явление. Тя представя с уравнението:

lgY  = lga   + tlgb

....................................

За прогнозирането на вноса на черни метали (чугун, желязо и стомана) ще използвам емпиричния модел на парабола от втора степен, който по-горе се доказа като най-адекватен за описване на развитието на изследването явление.  Прогнозните стойности за 2006 г. ще получим като заместим във вече изведеното уравнение на параболата:

Ŷ = 66,4742 + 3,5847 t + 0,1103 t2

...................................................

Използвана литература:

 

1.      Величкова, Н., В. Павлова, „ Статистически методи във външната търговия”, ИСК при УНСС, София 2003 г.

2.      Тодорова, С., „Статистика в икономиката и бизнеса”, София, 2004 г.

3.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2001 г.

4.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2002 г.

5.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2003 г.

6.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2004 г.

7.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2005 г.

8.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2006 г.

9.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 02, 2007 г.

10. Данни от интернет:

11. www.bnb.bg

.....................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата е почти изцяло съставена от таблици и графики като най-новите данни са за 2005 г.

 

Ключови думи:

внос на суровини и материали – описателен анализ и развитие; темпове на растеж и прираст; праволинеен, параболичен и кубичен тренд; логаритмична крива; единично експоненциално изглаждане


Търси за: темпове растеж прираст

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker