Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

Курсова работа

на тема:

 

РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

 

 

2007

 

УСЛОВИЕ:

През последните няколко години фирма Х продава по 100 единици продукция при средна печалба 8 лв. от единица. През следващата година се очаква или запазване нивото на търсене или повишение с: а) 15%, с вероятност 20 %, или б) повишение с 20%, с вероятност 15%.

Фирмата има капацитет за производство на 110 единици годишно. Предвид възможността за повишаване на търсенето се обмислят следните алтернативи:

А) увеличаване на производствения капацитет. Разходите за единица продукция в този случай ще се увеличат с 0,75 лв. за единица, независимо от обема на продажбите;

Б) възлагане на производството на същия продукт на друга фирма. Печалбата от всяка допълнителна единица продукция (произведена от друга фирма), ще бъде с 5 лв. по-ниска от печалбата от собствено производство;

В) продажба на по-високи цени. Маркетинговият отдел предвижда възможност за повишаване на продажната цена на единица (без каквито и да било допълнителни разходи) с: а) 0,30 лв. при повишено с 15% търсене; б) 0,50 лв. при повишено с 20% търсене.

 

ЗАДАЧА 1:

Изберете алтернатива за дейността на компанията през следващата година с цел максимизиране на годишната печалба.

 

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1:

Решението на нашия проблем мога да представя и по следния начин:

1.      Разполагаме с три алтернативи – да увеличим производствения капацитет, което ще увеличи разходите с 0,75 лв./ед. (а1), да възложим производството на друга фирма, което ще намали печалбата с 5 лв./ед. (а2), или да увеличим продажните цени (а3) с 0,30 лв./ед. при повишено търсене с 15% или с 0,50 лв./ед. при повишено търсене с 20%.

2.      Възможни са три стратегии на природата: търсенето да остане непроменено (s1), да се повиши с 15% (s2), или да се покачи с 20%(s3).

3.      Техните вероятности са съответно 0,65, 0,20 и 0,15.

4.      Оценките на алтернативите зависят от сбъдването на стратегиите:

Ÿ        При първата алтернатива, фирмата предприема увеличаване на производствения капацитет.

......................................................................

 

Явно сме изправени пред вземане на решение, което може да се определи като високо рисково. От така получените резултати в 1-ва и 2-ра задача ще се нуждаем от щателна преоценка на ситуацията. Третата алтернатива, която в началото изглеждаше най-неблагоприятна, в момента се оказва най-привлекателна.

За да направим все пак някакъв избор, аз бих използвала още един метод за вземане на решение. Мисля, че в случая най-подходящо ще бъде да използваме т.нар. „коефициент на оптимизма”, тъй като самият избор ще бъде направен на основата на нашите разбирания за ситуацията, т.е. ролята на експерти, тук, играем ние самите. Тук резултатите от трите алтернативи ще бъдат следните:

 

За а1    Е1 = (0,15 х 830,00) + (1 х 0,15) х 760,00 = 124,50 + 646,00 = 770,50 лв.

За а2    Е2 = (0,15 х 790,00) + (1 х 0,15) х 700,00 = 118,50 + 595,00 = 713,50 лв.

За а3    Е3 = (0,15 х 850,00) + (1 х 0,15) х 800,00 = 127,50 + 680,00 = 807,50 лв.

 

Използвам вероятност 0,15 тъй като при тази стойност очакваме да получим максимални печалби.

За втори път се доказва, че в търсенето на максималната печалба третата алтернатива се оказва най-добра за нас.

.....................................................................

 

Дървото на решение е представено на фигура 2 на следващата страница. Неговото решаване извършваме по критерия „очаквана печалба” и получаваме отбелязаните на фигура 2 резултати.

Печалбата, която ще получим, е именно резултатът в точка 1. Тя е 768,99 лв. Този показател наричаме очаквана печалба при перфектна информация (ОППИ), но той все още не ни показва дали допълнителната информация, дадена ни от специалистите в маркетинговия отдел, има стойност за нас. За да разберем това ще сравним очакваните печалби при наличие на перфектна информация и без нея. Този показател наричаме очаквана стойност на перфектната информация (ОСПИ). Изчисляваме го по формулата: ОСПИ = ОППИ – Е, където Е е очакваната печалба без наличие на перфектна информация, изчислена по алгоритъма от задача 2.

            ......................................................................

           

Използвана литература:

 

1.      Терзиев, Д., „Теория за вземане на решения”, НБУ, ЦДО, София, 2002 г.

2.      Геров, Г., В. Пашева, „Приложна математика за икономисти”, НБУ, ЦДО, София, 1996 г.

 

Темата е изготвена септември 2007 г.

Съдържа множество таблици и изчисления.

Най – новата информация е от 2006 г.

 

Ключови думи:

вземане на решение, избор на алтернатива, анализ на възможностите, очаквана печалба, производствен капацитет, оценка на алтернатива, очаквана стойност на перфектната информация, максимизиране на полезност


Търси за: вземане решение | избор алтернатива | анализ възможностите | очаквана печалба | производствен капацитет | оценка алтернатива | максимизиране полезност

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker