Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Изследване на тенденцията на развитие на вноса на Република България от Франция, Германия и Италия за периода 2001 – 2005 г.

            Предмет: Статистика в международния бизнес

Спец. МИО

2007 г.
Съдържание

 

І. Изходни данни.................................................................................................3

ІІ. Описателен анализ на тенденцията на развитие на изследваното явление  4

ІІІ. Моделиране на тенденцията на развитие на изследваните явления. 11

1. Изравняване по метода на плъзгащите се средни. 12

2. Изравняване по права линия (праволинеен тренд) 13

3. Изравняване по парабола (параболичен тренд) 14

4. Изглаждане по парабола от трета степен (кубичен тренд) 16

ІV. Прогнозиране на вноса чрез средногодишните темпове на растеж.. 27

V. Приложение на трендови модел при прогнозиране на вноса на суровини и материали  31

Използвана литература: 33


І. Изходни данни

 

Представените стойности в таблица 1 отразяват стойността на вноса на Република България за периода 2001 - 2005 г., по тримесечия, от страните Франция, Италия и Германия.

............................................

1.      Цел на изследването: Да се изследва динамиката на вноса от Франция, Германия и Италия за периода 2001 - 2005 г., по тримесечия чрез подходящи методи на описателния анализ. Да се направи оценка и анализ на получените резултати.

2.      Задачи на изследването: Да се моделира структурата и тенденцията на развитие на вноса чрез подходящи методи за анализ. Да се направи сравнение на получените резултати и да се направят съответните изводи. Да се направи краткосрочна прогноза за 2006 г.

.........................................................

ІІ. Описателен анализ на тенденцията на развитие на изследваното явление

            Описателният анализ се изразява в изчисляване на произволни статистически величини въз основа на разполагаемата статистическа информация, чрез които се описват закономерностите в развитието на изследваното явление за определен период от време, като не се търсят конкретните причини, под влиянието на които са формирани тези закономерности.

            Ще разгледам следните величини:

Абсолютен прираст – абсолютният прираст (∆Y) е разликата между размера на явлението през даден период и друг период, приет за база. Той може да бъде положителна величина и да показва увеличение или отрицателна, която показва намаление (отрицателен прираст). При изчисляване на абсолютния прираст за базов период (момент) може да се приеме всеки предходен (Yi-1) или първият в реда (Y1). Когато за базов се приеме всеки предходен период в реда, абсолютните прирасти (първите последователни разлики) се наричат верижни абсолютни прирасти.

            Данните за изчислените абсолютни прирасти, съответно, на постоянна и на верижна основа съм показала в следващите две таблици (2 и 3).

            При изчисляването на абсолютния прираст при постоянна основа, за такава е взета стойността на износа за първото тримесечие на 2001 г. От получените данни в таблица 2 се вижда, че най-голям абсолютен прираст във вноса е регистриран през четвъртото тримесечие на 2005 г. от Германия (по-висока стойност на вноса с 341,6 млн. евро) в сравнение със стойността на вноса през първото тримесечие за 2001 г. Останалите данни се интерпретират аналогично. Впечатление обаче, правят данните от изчисляването на абсолютните прирасти на верижна основа при вноса и от трите държави, където се забелязват колебливи стойности  - ту положителни прирасти, ту отрицателни.

..........................................................

         ІІІ. Моделиране на тенденцията на развитие на изследваните явления

 

На този етап ще се опитам да определя моделът, който най-адекватно изразява тенденцията на развитие на изследвания динамичен ред. Моделирането на изследваното явление означава от да се представи такова, каквото би било без отклоненията около основната тенденция (обикновено формата на развитието представлява начупена линия, както е представена на графика 2). За тази цел е необходимо да се отстранят сезонните или случайните колебания, така че развитието да придобие конкретна форма: на права или крива линия (парабола, хипербола и т.н.). Това може да се извърши чрез т.нар. изглаждане (изравняване) на изследвания динамичен ред с помощта на различни методи, например: метод на верижните средни, аналитичен метод (МНМК) и други. От друга страна самите изравнени стойности не изразяват точния резултат от трайно действащите причини, а са просто приблизителните оценки на трайно действаща закономерност.

..............................................................

1.     Изравняване по метода на плъзгащите се средни

 

            Изравняването по този метод се извършва посредством изчисляване на средни аритметични величини от определен брой членове на изходния динамичен ред.       Методът на верижните (плъзгащи се) средни е лесен за приложение, но неговото използване на практика е ограничено от неудобството, че винаги остават неизгладени крайните членове на реда. При резки колебания в развитието методът е неприложим, както и е неподходящ за прогнозни цели.

............................................

Използвана литература:

 

1.      Гатев, К., „Въведение в статистиката”, ИК Лиа, София, 1995 г.

2.      Величкова, Н., В. Павлова, „ Статистически методи във външната търговия”, ИСК при УНСС, София 2003 г.

3.      Тодорова, С., „Статистика в икономиката и бизнеса”, София, 2004 г.

4.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2001 г.

5.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 01, 2002 г.

6.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2002 г.

7.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 01, 2003 г.

8.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2003 г.

9.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 01, 2004 г.

10. Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2004 г.

11. Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2005 г.

12. Информационен бюлетин  на БНБ , брой 02, 2006 г.

13. Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2006 г.

14. Информационен бюлетин  на БНБ , брой 02, 2007 г.

15. www.bnb.bg

................................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата е почти изцяло съставена от таблици и графики като най-новите данни са за 2005 г.

 

Ключови думи:

внос от Италия, Франция и Германия, изравняване по метода на плъзгащите средни, изравняване по права и по парабола, трендови модел

 


Търси за: внос Италия | Франция Германия | изравняване метода плъзгащите средни | изравняване права парабола | трендови модел

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker