Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Бизнес статистика

 

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Условие на заданието:. 3

1. Как (формула или процедура) трябва да се изчисли средногодишния прираст на инвестициите през последните 10 години. 3

2. Как (формула или процедура) трябва да се изчисли средногодишния темп на нарастване на обема на продукцията. 4

3. Как (формула или процедура) трябва да се изчисли коефициент на настъпилите изменения през изминалия период в състава (структурата) на произведените обувки – зимни, летни, домашни. 4

4. Ако съставената при анализа линейна диаграма на обема на продукцията по съпоставими цени показва, че по години има колебания (флуктуации) около права линия, какъв е трендовият модел на трайната тенденция за периода?. 5

5. При предвидените инвестиции, изменения в технологиите и други може да се очаква ежегодно ускоряване на растежа на печалбата и неговият графичен образ ще бъде парабола от втора степен. По какъв трендов модел може да се състави екстраполационна прогноза за печалбата по години?. 6

6. Като се съпоставят данните и се състави съответната диаграма, се установява, че има линейна корелация между печалбата и производителността на труда. С какъв регресионен модел трябва да се представи тази зависимост и съответно чрез него да се прогнозира печалбата в бъдеще? При такава постановка по какъв начин (формула) трябва да се изчисли коефициентът на детерминацията и как да се интерпретира по отношение на прогнозата? В случая възниква ли проблем относно автокорелацията и ако „да”, как може тя да се елиминира?. 6

7. Как (формула) трябва да се изчисли коефициентът на корелацията между производителността на труда и работната заплата, ако зависимостта не е праволинейна?  7

8. Във връзка със съставянето на прогнозата е потърсено мнението на работниците  относно предвидените промени в условията и заплащането на труда. Анкетирани са мъже и жени. От мъжете 80 % одобряват, а от жените – 75 %. С каква характеристика на критерия трябва да се провери хипотезата за статистическата значимост на разликата в относителните дялове на положителното мнение между мъжете и жените?. 8

9. Вие сте установили, че при проучване на мнението на работниците не е спазено изискването за случаен подбор на анкетираните и ще разпоредите да се повтори анкетата, като посочите по какъв начин (формула) да се определи обемът на извадката при прост случаен подбор. 9

10. Тъй като печалбата зависи в голяма степен от цените, изисквате да се проучат измененията през предходните години преди да се правят прогнози за следващите. Във връзка с това трябва да посочите:. 9

а)  как (формула) да се изчислят по години индексите на доставните цени на материалите съгласно изискванията на Е. Ласпер относно теглата;. 9

б) как да се изчислят по формулата на Пааше индексите на продажните цени (цени на производител) на готовата продукция като средна величина (аритметична или хармонична) от цените на зимните, летните и домашните обувки. 9

Използвана литература:. 11

………………………………………………………………………………………

1. Как (формула или процедура) трябва да се изчисли средногодишния прираст на инвестициите през последните 10 години.

За изчисление на средногодишния прираст можем да използваме формулата на абсолютния среден прираст за целия изследван период от време, която има следния характер:

-          е на практика абсолютната стойност на средногодишния прираст на инвестициите в лева.

-          е стойността на инвестицията в края на изследвания 10 г. период

-          е размера на инвестицията в първоначалния период

-         N  е броя на годините в съответния период (10 в нашия случай).

Така изчислен показателят дава информация за средногодишният прираст на инвестициите на фирмата, като отразява в себе си прирастът през отделните периоди, които фирмата обхваща в  крайния средногодишен прираст.

………………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Гатева, Н., К., Гатев, „Статистика. Статистически методи в емпиричните изследвания в бизнеса”, изд. „Парадигма”, София, 2008 г.

…………………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена 2011 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Темата съдържа множество формули.

            Ключови думи: статистика, формула, темп, прираст, обем, инвестиции, тренд, трендови модел, флуктуация, екстраполация, прогноза, детерминация, критерий, статистическа значимост, индекси, Ласпер, Пааше


Търси за: статистика | формула | темп | прираст | инвестиции | тренд | трендови модел | екстраполация | прогноза | детерминация | критерий | статистическа значимост | индекси | Ласпер | Пааше

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker