Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (56 лв)  50.40 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

„Статистическо изследване на икономическото развитие на общините в Република България за периода 1992 – 2000 г.”

2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод. 4

ГЛАВА I. 5

 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992 1993 г. 5

1. Използвани методи.. 5

1.1. Кратък преглед. 5

1.2. Изисквания към методиката за определяне на районите в критично социално-икономическо състояние. 5

1.3. Избор на показателите за определяне на равнището на социално-икономическо развитие на общините. 7

1.4. Резултати от апробацията на методиката. 11

2. Механизми за разпределяне на допълнителни финансови средства за критичните общини от държавния бюджет. 12

ГЛАВА II. 21

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1994 – 1996  г.................................21

1. Интегрална оценка за равнището на развитие на общините за периода 1994 – 1996 г. 21

2. Вероятностна оценка на интегралния измерител, характеризиращ социално-икономическото състояние на общините. 27

3. Изследване на устойчивостта при развитието на общините. 31

ГЛАВА III. 35

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 1996 - 1998 г. 35

1. Равнище на социално-икономическо развитие на общините за периода 1996 - 1998 г. 36

2. Изследване на взаимодействието между социално-икономическо и човешко развитие по области. 42

ГЛАВА IV.. 49

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1998 - 2000 г. 49

1. Подредба на общините по равнище на развитие за периода 1998 - 2000 г. 50

2. Изследване на устойчивостта в развитието на общините. 54

3. Взаимодействие между социално-икономическо и човешко развитие по общини. 58

Заключение. 61

Използвана литература. 62

Приложение 1. 63

Приложение 2. 71

................................................................................................................................................

Увод

На практика проблемът се свежда да открояване на съществените (значителните) регионални социално-икономически различия и определянето на районите в критично състояние. Възлово тук се явява решението на следните основни проблеми:

-         за избора на подходящ метод за обобщена квантифицирана оценка за равнището на регионално развитие;

-         за избора на подходящи показатели;

-         за определянето на базата за дефиниране на съответните общини като критични.

Към това следва да се добави далеч немаловажното обстоятелство, че внедряването на механизъм за допълнително субсидиране на определени общини се нуждае от политическа подкрепа, която може да се постигне чрез неговото включване като неразделна част от закона за държавния бюджет.

................................................................................................................................................

            ГЛАВА I

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992 1993 г.

1. Използвани методи

1.1. Кратък преглед

За определянето на териториалните социално-икономически различия като етап от регионалния анализ по принцип могат да се използват различни методи от математическата статистика, измерващи вариацията на анализираните признаци — например вариационен размах, различни коефициенти на вариация (коефициент на осцилация, коефициент на вариация по средно линейно отклонение, коефициент на вариация по средно квадратично отклонение), коефициент на диференциация, индекси, коефициенти и криви на локализация. От гледна точка обаче на решаването на поставения в случая проблем - обща квантифицирана представа за различията по група показатели между общините, посоченият статистически инструментариум съдържа недостатъка, че получените резултати представят в обобщен вид съществуващите териториални различия, съответно техните изменения, но по отделни показатели. За оценки от търсения в случая тип често се използват обобщаващи, ненаименовани (т.е. без мерна единица) измерители, конструирани на базата на простото евклидово разстояние от приет еталон (минимална, средна или максимална величина на променливата), стандартизирани изходни показатели, което позволява тяхното директно съизмерване в обща съвкупност, включително и чрез използването на тегла. Други статистически методи (като например многомерният факторен анализ, клъстърният анализ) позволяват извършването на интегрални количествени оценки и съпоставки въз основа на голям брой изходни показатели без оглед на тяхната размерност, но при отчитане на взаимните им връзки и влияние, както и на въздействието им върху общото състояние на изследвания процес или явление.

................................................................................................................................................

ГЛАВА II

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1994 – 1996 г.

1. Интегрална оценка за равнището на развитие на общините за периода 1994 – 1996 г.

Изследването и анализирането на различията в социално-икономическото състояние на основните териториални общности в страната - общините, къде го взаимовръзката "природа човек - производство" се проявява особено силно, дава възможност за разсъждения и оценки, свързани с тяхното по-нататъшно развитие. В съответствие с изискването за комплексност при изследване равнището на разви те на общините се използват обобщаващи оценки за основни техни страни и на тази основа се построяват интегрални измерители, характеризиращи това равнище в цялост.

................................................................................................................................................

Включването на средните за страната показатели като отделна "община" дава възможност за определяне на нейното място при подредбата и на тази основа за отграничаване на три групи общини. За целта се използва т.нар. праг на критичност, определен като

dkp = dcp + [dmax + dcp]

където dcp е означена интегрална оценка за "общината" със средни за страната показатели, а dmax - интегралната оценка за последната община в подредбата.

В първа група се включват общините с равнище на развитие над средното за страната, във втора - с равнище на развитие до 50% под средното за страната, а в трета - над 50% под средното за страната. Общините от трета група се определят като общини в критично състояние.

Общо за периода 1994 - 1996 г. подредбата на общините се извършва с помощта на средните трансформирани интегрални оценки, получени въз основа на трансформираните интегрални оценки за отделните години. Използвана е трансформацията

 

където   е означена трансформираната интегрална оценка за отделна година,   - интегралната оценка за първата община при подредбата, а   за последната.

Резултатите от проведеното изследване са отразени в Приложение 1.

...............................................................................................................................................

ГЛАВА III

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 1996 - 1998 г.

В дипломната работа са отразени резултати от изследване равнището на развитие на общините в страната за периода 1996-1998 г. и на тази основа се извършва оценяване на различията между тях. Построени са средни трансформирани интегрални оценки, въз основа на които е извършено ранжиране на общините. Направени са сравнения с предходни периоди. Специално внимание е отделено на промените в степента на устойчивост в развитието им. Изследвано е взаимодействието между равнището на социално-икономическото и човешкото развитие по области за 1998 г.

Ходът на икономическата реформа в страната свидетелства за необходимостта от разработването и провеждането на обоснована регионална политика, отчитаща условията и особеностите на конкретните териториални общности и интересите на населението, което живее в тях. Въпросите свързани с равнището на развитие на основните териториални общности в страната - общините, винаги са били значими и актуални. За икономиките в преход от централно планирана към пазарна икономика те придобиват още по-голяма значимост, защото различията обикновено нарастват. Интересът към тази проблематика се засилва и от усилията на страната за присъединяване към ЕС.

................................................................................................................................................

ГЛАВА IV

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1998 - 2000 г.

За страните в преход от централно планиране към пазарна икономика провеждането на такъв род изследвания е особено полезно, защото различията обикновено нарастват. Изучаването и анализирането на различията в развитието на основните териториални общности в страната - общините, има както научноизследователска, така и практико-приложна насоченост.

Оценяването на равнището на развитие на общините се извършва с помощта на отработена методика, в основата, на която стои двукратното прилагане на таксономичния метод. Най-напред този метод се прилага за определяне на обобщаващи оценки, характеризиращи отделни аспекти в развитието на общините. С повторното прилагане на този метод върху обобщаващите оценки се получава интегрална оценка, характеризираща равнището на развитие на общините. Както обобщаващите, така и интегралната оценка се изменят в интервала от 0 до 1 и само за силно изоставащите в своето развитие общини могат да вземат стойности по-големи от единица.

Изследванията на социално-икономическите различия на общините се извършват по тригодишни периоди: 1992 - 1994; 1994 - 1996; 1996 - 1998 и 1998 - 2000 г. Съблюдава се изискването за усъвършенстване на използваната система от показатели, при максималното й запазване. Поради това и ограничаването на нови общини се извършва повторно изследване за началната година на всеки тригодишен период.

Същността на използвания таксономичен метод се състои в следното:

-         всяка община се характеризира с набор (система) от показатели и се разглежда като многомерен обект;

-         всички показатели се стандартизират, с което се превръщат в ненаименовани, сравними величини;

-         сравняването се извършва спрямо фиктивна община, която се характеризира с екстремални (максимални или минимални) значения за отделните показатели;

-         равнището на развитие на конкретна община се оценява посредством разстоянието й до фиктивната и на този основа се извършва равняване и подредба. Колкото това разстояние е по-малко, т.е. колкото общината е по-близо до фиктивната, толкова равнището й на развитие е по-високо и обратно.

................................................................................................................................................

            Използвана литература

1.      Гатев, К., „Въведение в статистиката”, ИК „Лиа”, София 1995 г.

2.      Павлова, В., „Бизнесстатистика”, НБУ, ЦДО, София, 2002 г.

3.      Тодорова, С., „Статистика в икономиката и бизнеса”, София, 2004 г.

4.      Национален доклад за човешкото развитие 2000 г.

5.      Данни от интернет:

            http://www.nsi.bg - официалният сайт на НСИ

 

................................................................................................................................................

Темата е писана през 2008 г.

Съдържа множество таблици, графики и формули.

Най-новите данни са от 2000 г.

Ключови думи:

статистическо изследване, общини, методика, показатели, равнище на развитие, интегрална оценка, праг на критичност, субсидии, бюджет, X2 критерий, t-критерий, F-критерий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: статистическо изследване | общини | методика | равнище развитие | интегрална оценка | субсидии | бюджет | критерий | критерий | критерий

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (56 лв)  50.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker