Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Факултет ИНФОРМАТИКА

Катедра "Информатика"

КУРСОВ ПРОЕКТ

По Проектиране на системи

На тема:

Проектиране на информационна система на звено ВиК във фирма "Албена 2000"

специалност: Информатика

Варна, 2008

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Обща характеристика на обекта 5

II. Цел и предназначение на системата 6

III. Обхват на системата 6

IV. Диаграми на потоците от данни 7

1. Контекстна диаграма 7

2. Йерархичен модел на системата 8

2.1. Доставка на ВиК материали 9

2.2. Разпределение на ВиК материалите 9

2.3. Поддържане на база данни 10

2.4. Генериране на справки и отчети 10

3. Диаграма на потоците 10

3.1. Основни процеси 11

V. Функционална структура (Декомпозиция) на системата 15

VI. Номенклатури и кодове 16

6.1. Номенклатура на услугите 16

6.2. Номенклатура на артикулите 17

6.3. Номенклатура на доставчиците 17

6.4. Номенклатурата на работните екипи 18

VII. Описание на входа 19

1. Входни документи 19

1.1. Заявки от работните екипи 19

1.2. Фактури от доставчиците 20

1.3. Отчет за изпълнена поръчка 20

2. Входни екрани 21

2.1. Входен екран ВиК УСЛУГИ 22

2.2. Входен екран ПОРЪЧКИ 22

2.3. Входен екран АРТИКУЛИ 22

2.4. Входен екран ДОСТАВЧИЦИ 23

2.5. Входен екран КЛИЕНТИ 24

2.6. Входен екран РАБОТНИ ЕКИПИ 25

2.7. Входен екран "ЗАЯВКА за артикул от работен екип" 25

2.5. Входен екран ДОСТАВЕНИ АРТИКУЛИ 26

2.6. Входен екран ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНА ПОРЪЧКА 26

VIII. Описание на изхода 26

1. Изходни документи 26

1.1. Заявка към доставчик 27

1.2. Разпределение 27

1.3. Стокова разписка 28

1.4. Справка за изпълнена поръчка 29

1.5. Справка за работните екипи 30

2. Изходни екрани 31

2.1. Изходен екран за документа ЗАЯВКА ДО ДОСТАВЧИК 32

2.2. Изходен екран за документа РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 33

2.3. Изходен екран за документа СТОКОВА РАЗПИСКА 33

2.4. Изходен екран за генериране на СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПОРЪЧКИ 34

2.5. Изходен екран за генериране на СПРАВКА ЗА РАБОТНИТЕ ЕКИПИ 34

IX. Потребителски интерфейс 35

X. Информационна база 37

Услуги 38

Поръчки 38

Артикули 38

Доставчици 38

Клиенти 38

Работни екипи 39

XI. Технология на работа със системата 39

XII. Изисквания към програмното осигуряване 39

XIII. Изисквания към техническото осигуряване 39

XIV. Средства за контрол и защита на информацията 40

Литература и информационни източници 42

I. Обща характеристика на обекта

Албена 2000 е водеща фирма в строителството. Дружеството е специализирано в изграждане на туристически работни екипи - хотели, ресторанти, басейни, спортни съоръжения, а също и на административни и промишлени комплекси. Web сайт на компанията - http://www.albena2000.com/.

АЛБЕНА 2000 СИ2 е фирма, предлагаща строителни услуги. Произвежда метални конструкции, парапети и др. изделия от метал, както и бетонови изделия. Работи с метални халета система Astron. Звено ВиК се занимава и с недвижими имоти. Изпълнява проектиране, реконструкция и модернизация, текущо поддържане и ремонти, саниране на панелни сгради, ново строителство, изграждане на инфраструктурни работни екипи и др.

Звено ВиК на АЛБЕНА 2000 предоставя услуги в областта на водоснабдяването и канализацията (ВиК), като:

II. Цел и предназначение на системата

основната цел на създаването на автоматизирана информационна система за нуждите на звено ВиК на Албена 2000 СИ е подобряване ефективността на работата.

Успешното развитие на дейността на звеното ВиК зависи много от правилното и навременно изпълнение на поръчките и разпределението на получените от различни доставчици ВиК материали; своевременното отчитане на изпълнението поръчките и връщането на неизползваните ВиК материали в склада също е съществен фактор за успешната дейност на компанията.

III. Обхват на системата

Автоматизираната информационна система обхваща основните дейности от работата на звено ВиК, които са:

Системата се проектира така, че да допуска работа на повече от една фирма, със същия предмет на дейност, т. е. системата да може да работи за повече от една фирми или същата система да се приложи за друга подобна фирма.

Литература и информационни източници 

  1.  Айков Ст. и колектив. Технология на автоматизираната обработка на социално-икономическата информация, изд. 'Техника", София 1992 г.
  2.  Бъчваров А. и колектив  Проектиране на автоматизирани информационни системи, изд. 'Техника". София 1989 г.
  3.  Греам Къртис. Бизнес информационни системи. София 1995 г.
  4.  Albena2000.com - Building and construction company - http://www.albena2000.com/
  5.  Водопроводчик, ВиК услуги - ЕТ Златан Желев - http://www.instalacii.com/index.html
  6.  Eco Products  - http://www.ecoproducts.bg/
  7.  АКВАМАТ Инженеринг - http://www.aquamat.bg/index.html
  8.  Прецизни ВиК услуги, ViK ремонти, Аварий, VIDIMA, полипропилен, PVC тръби - http://www.sinaia-vik.com/bg/index.html

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

система, диаграми на потоците от данни, контекстна диаграма, база данни, обработка на данни, справки и отчети, номенклатури, доставчици, услуги, работни екипи, изпълнение на поръчка, средства за контрол и защита на информацията, входни документи, входни екрани, изходни документи, изходни екрани, потребителски интерфейс, информационна база

2 АЛБЕНА 2000 СИ - АЛБЕНА 2000 Строителство и Инженеринг


Търси за: система | диаграми потоците данни | контекстна диаграма | база данни | обработка данни | справки отчети | номенклатури | доставчици | работни екипи | изпълнение поръчка | средства контрол защита информацията | входни документи | входни екрани | изходни документи | изходни екрани | потребителски интерфейс | информационна база

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker