Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Гр. ВАРНА

УНК “СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ”

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

 

Глобализацията в информационните технологии

 

                                                                                              

                                                                                              

Град Варна

2007

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

1. ИНТЕРНЕТ - ГЛОБАЛНА СВЕТОВНА МРЕЖОВА КОМУНИКАЦИЯ.. 4

2. ГЛОБАЛНИЯТ ХАРАКТЕР НА ИНТЕРНЕТ МРЕЖАТА.. 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 8

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 8

 

 

 

УВОД

 

Глобализацията се появява в началото на XX век и отразява разпространението на информацията и комуникационните мрежи в целия свят. Технологични символи на този процес са били радиото и телеграфът, а днес са медиите и интернет. Съществуват множество определения за този процес. Гидънс напр. счита, че това е: “...интензификация на световните социални отношения, свързващи отделни територии по такъв начин, че локалните събития се влияят от събития, извършващи се на големи разстояния и обратно”. К. Кайзер описва глобализацията като “...система на световна стопанска зависимост, създадена от отделни индивиди или социални групи”.

Дори без да се връщаме назад във времето, ако поставим пред себе си единствено задачата да изследваме т.нар. информационно общество, ще се сблъскаме с много трудности, чието преодоляване по естествен начин ще разкрие част от позитивните обществени сили. В съвременния свят предизвикателствата на информационните и комуникационните технологии се определят от засилващите се тенденции към глобализация и синхронизация на законодателството с изпреварващите обществени промени и противодействието на ентропията.

Глобалните изменения в обществената стратификация, базирани на възможността всеки материален и нематериален обществен ресурс да се преобразува в информация, неизбежно предизвикват функционални изменения в световната икономика и нейната социална структура.

……………………………………………….

 

 

2. ГЛОБАЛНИЯТ ХАРАКТЕР НА ИНТЕРНЕТ МРЕЖАТА

 

Именно, Интернет е мрежа, която свързва голям брой хора (абонати) на различни територии (региони, страни, континенти) чрез комуникационна и компютърна техника на съвременните технологии.

Глобалният характер на Интернет мрежата предполага достъпност и еднакво качество на обслужване за всички потребители. Комуникационната техника в нашето ежедневие се развива и ни осигурява средства за връзка (среда, комутации и обработка на сигнали). А компютърната техника покрива мрежовите протоколи и методите за обработка на самата информация.

 Най – големия фактор е развитието на микроелектрониката в областта на инженерната физика. Тя определя степента на разпространение на техническите средства, тяхната достъпност и качество. Услугите, предлагани в развиващата се Интернет /глобална мрежа/, е с интерактивен характер - включва достъпа до информация с интелигентни комуникационни и защитени средства на бизнес средата. Бързото развитие на комуникациите и информационните технологии оказват силно въздействие на силите на свободния пазар, както в регионален така и в национален мащаб в развитието на икономиката. Процесът на бързата интеграция на световната култура, икономика и инфраструктура се осъществява с транснационални инвестиции.

........................................................................

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Преди 20 години човек обикновено трябвало да отиде в някоя библиотека, за да узнае нещо по даден въпрос. Днес информация от цял свят достига до нас по Интернет, стига да знаем как да си я поискаме.

От всичко казано става ясно, че всеки от нас има право да ползва Интернат и все повече навлиза в нашето ежедневие с развитието на информационното общество и глобализацията на света. Но ако желаем да използваме информация или услуги предлагани в Интернет, ние сме задължени да спазваме определени правила и задължения.

...........................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.      М. Пенерли, статия „Глобализацията и висшето образование”, Електронно списание LiterNet, 18.07.2004, № 7 (56)

2.      Халачев 2001: Халачев, Л. Културата, образованието и националните традиции в светлината на глобализацията. // Посоки, 2001, №2.

3.      С. Ангелова, Известия на катедра Българска история и археология и Катедра Обща история – ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, 2/2005, статия „Българската история в интернет пространството”;

4.      Ю. Тодоров, статия „Ерата на Интернет и глобализацията на архивите”;

5.      Dorm, P. Electronic Records and Historians: The Case of Netherlands. –in: Electronic Information Resources and Historians: European Perspectives. St. Katharinen, 1993, pp. 219-225.

6.      Таллер, М. Что такое источнико - ориентированная обработка данных; что такое историческая информатикал – В: История и компютер: Новые информационные технологии в исторических исследованиях. М. 1993р с. 203-254.

7.      http://www.hightechbg.com/, статии за Интернет технологии и Уеб, компютри, софтуер и хардуер.

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа таблици и графики.

 

Ключови думи:

информационни технологии, глобализация, интернет мрежа, комуникационна техника, развитие на микроелектрониката, обществена стратификация, сили на свободния пазар, методи за обработка на информацията


Търси за: информационни технологии | глобализация | интернет мрежа | комуникационна техника | развитие микроелектрониката | обществена стратификация | сили свободния пазар | методи обработка информацията

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker