Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНСС София

 

Есе

Кодиране в комуникационните системи – видове, предназначение, влияние върху параметрите на системата и качеството на услугите за абоната.

Обща тема:

Мултиплексиране, модулация и кодиране - елементи на представянето на информацията в единна цифрова форма

Предмет: Информатика

Специалност: Информатика

 

 

2009

 


Съдържание

 

1. Комуникационни системи – същност и функции. 3

2. Предназначение и видове комуникационни мрежи. 5

3. Кодиране и сигурност. 6

Литература. 13

 


1. Комуникационни системи – същност и функции

Основен елемент в съвременния бизнес е оптимизирането на информационните и комуникационни дейности в компанията и комуникацията с околната среда. С развитието на интернет и бизнес приложенията като електронната търговия, уеб маркетинга и други подобни, компютърните мрежи стават все по-уязвими към широк диапазон от заплахи за тяхната сигурност. Влиянието на пробивите в сигурността върху бизнеса може да бъде катастрофално.

Развитието на информационните и комуникационни технологии през последните години доведе до подобряването на параметрите на компютърните и другите комуникационни системи, което облекчава и  намалява разходите по обработката на данните. По този начин все повече стопански дейности използват възможностите и предимствата на комуникационните технологии, дори е основна част от прилаганата стратегия.

………………………………………..

2. Предназначение и видове комуникационни мрежи

Извършването на множество дейности, свързани с предаването, с координирането и с използването на необходимата информация е ежедневие в съвременните фирми. Съществуващата динамика налага ускоряването както на процеса на вземане на решения така и на производството в стопанската организация с оглед постигането на добри крайни резултати и по-добра конкурентоспособност на пазара. Непрекъснатото надпреварване с времето все по-често налага внедряването и използването на телекомуникационни услуги, особено в по-големите организации и в организациите, чиито поделения са разположени в различни териториални области.

При съчетанието на отделни телекомуникационни елементи се образува една обща система, наричана мрежа. Компютърната мрежа от своя срана представлява група от компютърни устройства, които са отдалечени едни от други като са разположени на различни места, но са свързани по начин, позволяващ обмяна на информация чрез съгласувани процедури (протоколи). В компютърната мрежа всяка компютърна система трябва да има възможност да изпраща информация към останалите системи (използвайки кодиран сигнал предаван по съответните канали за връзка), както да получава информация от тях.

…………………………………….

3. Кодиране и сигурност

Обикновено глобалните мрежи осигуряват предаването на информация между комуникиращи единици на огромни разстояния, като свързват потребители от различни географски области, които покрият територията на една държава и дори обхващат представителства на международни организации по целия свят. В глобалните мрежи се свързват на компютърни системи с помощта на различни канали за далекосъобщителна връзка. Сигурността се определя от възможностите за един или друг вид кодиране на звука, на сигнала или на прекия комуникационен ресурс. Сигурността представлява комплекс от хардуер, софтуер, услуги и процедури, проектиран да защити информационните системи и мрежите на дадена организация, както и приложенията и наборите данни, поддържани и функциониращи в тях. Всяко действие, което би нарушило конфиденциалността, интегритета и наличността им е заплаха. Заплахите биват физически и по електронен път и са резултат от невнимание или злонамерена атака. Злонамерените атаки могат да се осъществяват по различен начин, но винаги се характеризират с обект, цел и средства за постигане на целта.

…………………………………..

Кодиране на звуци

По своята природа звуците се  явяват непрекъснати сигнали. За кодиране на звук е необходимо този непрекъснат сигнал да се превърне в последователност от нули и единици (дискретизация). При работа със стереозвуци това се изпълвява отделно и независимо за левия и десния канал. На качеството на  възпроизвеждане на закодирания  звук влияят основно два параметъра: честотата на  дискретизация и нейното разрешение – размера на клетките, отвежданото за запис значение на амплитудата.

……………………………….

Литература

 

1.      Saleem N. Bhatti, “Data Communication Networks and Distributed Systems D51 - Basic Communications and Networks”, Department of Computer Science, University College London, October 1994.

2.      Data Communications Milestones, Tampa Bay Interactive, Inc., 1998.

3.      Bob Wachtel, “All You Wanted to Know About T1”, 2000.

4.      Ralph Becker, “ISDN Tutorial”, 2000.

5.      Twisted Pair Access to the Information Highway - ADSL Tutorial, DSL Forum. 2000

…………………………………..

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

кодиране в комуникационни системи, качество на услугите, комуникационни мрежи – локална и глобална, информационни технологии


Търси за: кодиране комуникационни системи | качество услугите | информационни технологии

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker