Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

 

на тема:

 

 

Защита на икономическата информация - съвременни тенденции и технологии

 

 

2009

 

 

 

Съдържание

 

 

Увод. 3

 

1. Информацията - същност, значение и проблеми. 3

2. Заплахи за информацията. 4

3. Методите и средствата за защита на икономическа информация. 5

4. Ролята на криптографията и други средства за защита на информацията. 7

 

Заключение. 9

Използвана литература. 9

 

 

 

Увод

 

През последните години новите модели на общуване, в които активно се намесиха средствата за масова комуникация, въведоха едно ново понятие за същността и съдържанието на обществения живот - информационно общество. Основното, което е характерно за него е че разкрива нов вид връзки между хората и между институциите, връзки, базирани на споделянето на информация.

Информацията е стратегически актив. Както всички други организационни активи тя е ценност и следователно трябва да бъде добре защитена. Това е особено важно в днешната сложна и динамично променяща се среда, в която информацията е изложена на множество разнообразни заплахи. Сигурността и защитата на информацията са фундаментални понятия, около които се изгражда цялата концепция за постигане на конкурентно предимство.

Информацията съществува в много форми. Тя може да бъде напечатана или написана върху хартия, запомнена по електронен път, предадена по пощата или с използване на електронни средства, показана на микрофилми или предадена по време на разговор. Каквато и форма да приеме информацията, тя винаги трябва да бъде защитена.

 

 

1. Информацията - същност, значение и проблеми

 

Един от скритите глобални проблеми в днешно време – времето на развитите информационни технологии - е перманентната защита на електронната информация, с която са свързани всички нива на човешкото развитие. Информация - (от латински - informare - обучавам) първоначално е означавал процесът на предаване на знание или съдържание. В днешно време под информация се разбира налично, използваемо знание. Информацията е сведение или данни за каквото и да било събитие или обект. В България основните нормативни актове, които класифицират информацията, регламентират достъп към нея и гарантират защитата й са: „Закон за защита на класифицираната информация” (изм., бр. 31 от 4.04.2003 г.) и „Закон за достъп до обществена информация” (изм.ДВ. бр. 57 от 13. 07. 2007 ).

………………………………………………

 

4. Ролята на криптографията и други средства за защита на информацията

 

 Като основен стълб на сигурността, криптографията гарантира интегритета и тайната на предаваните съобщения. Цифровият подпис и проверката по сума се грижат за непроменяемостта на документа, а за автентифицирането се използват сертификати, потребителски пароли, RSA ключове, криптиращите и Kerberos механизми. Алгоритмите за кодиране на информацията се разделят на симетрични, несиметрични и хеш (hash) функции. Изборът на даден алгоритъм зависи от това дали цената, необходима за разбиването му, е по-висока от цената на данните, които се защитават с него, смятат експерти по сигурността. Другият основен принцип на криптирането е времето за разкодиране на информацията да е толкова дълго, че тя да стане неизползваема.

Главната полза от криптографията с публични ключове е, че тя осигурява метод за цифрово подписване. Цифровият подпис позволява на получателя да провери истинския произход на информацията и нейната цялостност. По този начин цифровите подписи осигуряват достоверност и цялостност на информацията.

Цифровият подпис служи за същите цели, както и обикновеният подпис. Обаче ръчният подпис е твърде лесен за фалшифициране.

……………………………………………..

Заключение

 

Информационната сигурност има за своя единствена цел да предпазва информационните ресурси на организацията, без да бъде в противоречие с безопасността на персонала, правните норми и общоприетите морални принципи. Най-добрият начин за предпазване на информацията се състои в категоризацията на информационните масиви, разпознаване на рисковете за всяка категория и дефинирането на финансово изгоден план за смекчаване или ефективно посрещане на тези рискове.

……………………………………………….

 

Използвана литература

 

1. Цанев Г., Компютърни информационни технологии, „Астарта”, 2006

2. Тужаров Хр. , Информационната сигурност, „Асеневци”, София, 2007

3. Клейменов С. А., Петраков А. М., Информационна сигурност и защита на информацията, „Академия”, Москва, 2006

4. Закон за защита на класифицираната информация

5. Тагарев, Т., В. Шаламанов. Информационни аспекти на сигурността. С, 1999

6. www.bg.wikipedia.org

7. www.dksi.bg

8. http://networkworld.bg/107_Kriptiraneto_

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

информация, информационно общество, информационни системи и технологии, защита на икономическата информация, информационната сигурност, криптография, Закон за защита на класифицираната информация

 

 


Търси за: информационно общество | информационни системи технологии | защита икономическата информация | информационната сигурност | криптография | Закон защита класифицираната информация

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker