Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

на тема:

 

Характеристика и задачи на органите за граничен контрол

 

 

дисциплина: „Корпоративна сигурност

 

 

 

2006

 

Съдържание

 

УВОД.. 3

 

1. Задачи, изпълнявани от органите за граничен контрол.. 4

1.1 Задачи на граничния паспортен контрол.. 4

1.2 Задачи на граничния медико - санитарен контрол.. 5

1.3 Задачи на граничния митнически контрол.. 5

1.4 Задачи на граничния фитосанитарен контрол и карантина на растенията, контрол на торове и растителни регулатори.. 6

2. Биологични оръжия, биотероризъм, биологична война. 7

3. Контрол на биологичните оръжия след Втората световна война. 8

4. Връзка между биологичните оръжия и новите заболявания. 10

5. Мерки за предотвратяване появата на болести, водещи до фатални последици   11

6. Препоръки.. 13

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 14

Източници на информация. 14

 

 

 

УВОД

 

            В това изследване се за засяга  проблемът по сигурността на Аерогара София, като по-конкретно се разглежда дейността на  Граничния ветеринарен контрол относно определяне на мерки по отношение вноса на продукти от животински произход, на живи животни, преминаващи през граничния пункт, както и на различни инфекциозни агенти и биологични токсини, използвани в качеството им на биологични оръжия.

            Целта на изследването е ясно формулирана в Директива 97/78 на ЕО, която изисква от държавите членки да гарантират, предвид риска от внасяне на зарази, че никоя пратка от трета страна не се внася в Общността, без да се подложи на строг ветеринарен контрол.

            Пътят за постигане на посочената по-горе цел включва да се отмени правото на пътниците да внасят количество месо за лична консумация и продукти от животни (което е недопустим риск за здравето на хората и животните, тъй като има наличност на заплаха от шап, птичи грип, луда крава, чума по свинете).

   Ветеринарната служба в България е със стогодишна история. Съгласно чл. 4 от ЗВД, НВМС е специализиран орган на Министерството на земеделието и горите за организиране, координиране, ръководство и контрол на ветеринарномедицинската дейност. В компетентността на НВМС е осъществяването на епизоотичен контрол, държавен ветеринарно-санитарен контрол, граничен ветеринарномедицински контрол и карантина. НВМС определя лекарствената политика в областта на ветеринарната медицина и упражнява контрол върху производството, вноса, износа, съхранението, търговията и употребата на ветеринарномедицинските продукти в страната.
            …………………………………………….

 

2. Биологични оръжия, биотероризъм, биологична война

 

            Биологичната война и биотероризмът се дефинират като целенасочено използване на  микроорганизми и токсони, извлечени от живи организми за военни цели или за политическо насилие с цел причиняване на смърт или болести при хора, животни или растения.

            Различни инфекциозни агенти и биологични токсини са използвани в качеството им на биологични оръжия от древността да наши дни: отровни растения и гъби, инфектирани животински и човешки трупове, фекалии, тампони, напоени със секрети и екскрети, облекла, одеяла и завивки на заразени хора. Най-често са предназначени за поразяване на хора и по-рядко на животни и посеви.

            През 18 век британската колониална армия разпространява едрата шарка сред индианските племена Iroquoi  и  Algonquin  в района на Ню Йорк чрез контаминирани с вирус одеяла.

            В началото на 20 век  голям брой държави започват разработването на програми за производство и изпитвания на биологични оръжия, насочени срещу хора, животни и растения. По време на Първата световна война Германия разработва биологични оръжия на базата на антракса, сапа, холерата и гъбичните заболявания по пшеницата, чумата и други. Антраксът се е използвал в Румъния и Аржентина, бубонната чума - в Санкт Петербург (Русия), а сапът – за поразяване еднокопитните (коне, магарета и мулета) в Месопотамия, Франция, Аржентина и САЩ. Япония е една от страните, използвала антракс срещу Китай между 1932-1945 г.

               ……………………………………………..

 

6. Препоръки

 

1.      Всички компетентни ведомства (особено МЗ, МЗГ, МО, МВР, БАН) трябва да отчетат факта, че вниманието на международната общност се насочва във все по-голяма степен към сигурността  на лабораториите и звената, съхраняващи или работещи с опасни микроорганизми и токсини – с цел пресичане на възможността за тяхното попадане в ръцете на терористите.

2.      Във всички нормативни актове, както и в разработваните вътрешноведомствени разпоредби, трябва да се отделя особено внимание на въпросите на биологическата сигурност. Препоръчително е при приемането на нови или изменението на действащи закони, наредби, инструкции и други в областта на здравеопазването, ветеринарното дело и растителната защита, както и в областта на сигурността и борбата срещу тероризма, да се включат специални разпоредби за засилване контрола на дейността на медицинските, диагностичните, изследователските, учебните, научните, производствени и други лаборатории и звена, работещи с опасни микроорганизми и токсини.

3.      Възможностите ни за противодействие срещу биологични оръжия и биотерористични действия са ограничени, като се има предвид нарастващият брой високопатогенни микроорганизми, изолирани и култивирани е различни части на света.

            ………………………………………………

 

 

Източници на информация

 

1.      Наредба за ГКПП

2.      Регламент № 745/2004 на Комисията на Европейските общности от 16 април 2004 година

3.      Инструкция за осъществяване на граничен ветеринарен контрол на нетърговски предвижвания на животни – домашни любимци между страните – членки на ЕО и през ГИВП от страни трети по отношение страните – членки на ЕО

4.      Internet

 

 

Темата е разработена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

органи за граничен контрол, биологични оръжия, биотероризъм, биологична война, граничен ветеринарен контрол, ограничаване разпространението на зараза, регламент на Комисията на Европейските общности


Търси за: органи граничен контрол | биологични оръжия | биологична война | регламент Комисията Европейските общности

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker