Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра: “Национална и регионална сигурност”

София

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

НА ТЕМА

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 

 

2009

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.. 4

УВОД.. 5

 

ПЪРВА ГЛАВА

Стратегическото планиране и понятията в системата за сигурност и отбрана. 7

1. Исторически корени на стратегическото мислене и действие. 7

2. Стратегическо планиране. 9

3. Изменения в характера и проявите на заплахите за сигурността. 12

4. Промени в понятията на основните елементи на сигурността. 14

4.1. Понятие за сигурност. 17

4.2. Политики на сигурност. 19

4.3. Развитие на представите за сигурност. 21

 

ВТОРА ГЛАВА

Стратегическите документи в отбраната и сигурността на Централноевропейските страни, Евроатлантическата зона и България. 23

1. Концепции за национална сигурност и Военни доктрини на Централноевропейските страни. 23

1.1. Обща основа и въздействуващи фактори. 23

1.2. Чехия и Словакия. 24

1.3. Унгария. 25

1.4. Полша. 27

1.5. Общи характеристики. 29

2. Стратегии и концепции за сигурност в Евроатлантическата зона. 30

2.1. Стратегическа концепция на НАТО.. 30

2.2. Стратегията за сигурност на САЩ... 32

2.3. Европейската стратегия за сигурност. 33

3. Национална политика за сигурност на България. 35

3.1. Концепция за национална сигурност на България. 36

3.2. Военна доктрина на Република България. 43

3.3. "Бели петна". 44

4. Проект на Стратегия за национална сигурност, 2005 г. 47

5. Организация и функции на системата за национална сигурност. 57

 

ТРЕТА ГЛАВА

Перспективи за изграждането на Нова Стратегия за Национална сигурност. 59

1. Същност на Стратегията за Национална сигурност. 59

2. Нуждата от СНС.. 60

3. Структура на СНС.. 61

4. Ключови елементи свързани с формулирането на ефективна СНС.. 62

5. Сценарийното планиране – необходимост при създаването на СНС.. 63

5.1. Оценка на рисковите фактори по отношение на влиянието им върху средата за сигурност на България /ВАРИАНТ А/ 64

5.2. Оценка на рисковите фактори, според степента на въздействие върху тях  66

5.3. Сценарии. 70

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

Изводи и препоръки при изграждането на СНС.. 73

1. Изводи. 73

2. Препоръки. 76

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 77

Използвана литература. 78

 

 

 

 

 

 

 

            УВОД

 

Настоящата работа е подготвена, за да отговори на един назрял, в последните няколко години на промени проблем, свързан с предизвикателствата на стратегическото планиране в системата за сигурност и отбрана, като се стреми да покаже изследваните въпроси в теоретико – методологичен и практичен план.

В труда се разглеждат предизвикателствата и перспективите пред стратегическото ни планиране в отбраната и сигурността. Анализира се същността и значението на тази дейност, като се отделя конкретно внимание на чуждия опит в тази област, както и на рисковете и заплахите за националната ни сигурност, политиката, която България води от гледна точка на националните интереси, като направените изводи са база за по – нататъшното изследване и даване на препоръки за перспективното разработване на Стратегия за национална сигурност на Република България.

Обект на изследване в дипломната работа е системата за национална сигурност и отбрана. Предметът е стратегическото планиране в отбраната и сигурността. Изследователския проблем, който се разглежда е предизвикателството пред стратегическото планиране в сектора за сигурност и отбрана. Тезата на настоящата дипломна работа е, че за успешно и перспективно развитие на стратегическото планиране в България е необходимо да се създаде единна Стратегия за национална сигурност на страната, която да служи за основополагащ документ, над който да се надгражда по – нататъшната политика на оперативно и тактическо ниво в отбраната и сигурността. Като за тази цел, Стратегията за национална сигурност на Р. България трябва да отговаря на новите условия на средата за  сигурност, с ясно очертана визия, цели и приоритети за гарантиране националната ни сигурност.

Целите на разработката са:

1) Изследване на предизвикателствата пред стратегическото планиране в системата за сигурност и отбрана на България;

……………………………………………..

 

            ВТОРА ГЛАВА

            Стратегическите документи в отбраната и сигурността на Централноевропейските страни, Евроатлантическата зона и България

 

 

1. Концепции за национална сигурност и Военни доктрини на Централноевропейските страни

  

            1.1. Обща основа и въздействуващи фактори

 

В страните от Централна Европа, бивши членки на Варшавския договор, разработването на система от концептуални документи по националната сигурност и отбраната бе възприето отговорно като един от признаците и символите на възвръщащия се национален суверенитет.

Общо за страните е разбирането, че стабилност и сигурност за отделната държава може да бъде постигнато единствено в рамките на общоевропейската система за сигурност, а в някои случаи изрично се поставя условието и САЩ да вземат участие в тази система. В нейния фундамент се залагат: хартата на ООН, неприкосновеността на държавните граници, отказът от териториални претенции, ненамеса във вътрешните работи, потенциалните възможности на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и възможността "малките" държави да играят решаваща роля при вземане на решения в сферата на сигурността, необходимостта от създаването на действен инструмент на въздействие в лицето на многонационални сили и смесени такива.

Въздействуващите фактори върху едно ясно формулиране на позиции в сферата на сигурността са най-често следните:

А/ Липсата в повечето случай на национален консенсус по практическите въпроси на прехода и честата смяна на ръководните екипи;

………………………………………………….

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

            Всяко правителство трябва да формулира своя Стратегия за национална сигурност като основополагащ стратегически документ, на основата на който всички държавни и административни органи в системата за сигурност и отбрана да са задължени да се съобразяват, всеки път когато взимат решения, за да се осигури последователното и съгласувано осъществяване на поставените цели в стратегията. Само регионални и световни промени могат да предизвикат изменение във вече приета СНС. 

The Strategy of National Security takes into account the realistic security situation and constitutes a framework for the development and integrated functioning of the national security system.            Стратегията за национална сигурност трябва да отчита реалистично заплахите за сигурността и в отговор на тях да изгради рамка за интегрирано развитие и функциониране на националната система за сигурност.

The Strategy represents the basis for the Montenegrin security system reform, for defining security policy and the development of the doctrinal, procedural and other documents in the area of functioning and development of the security and defense systems.            Стратегията трябва да се приема като основа за реформи на българската система, за определяне на политиката за сигурност и развитието на доктринни, процедурни и други документи в областта на функционирането и развитието на системите за сигурност и отбрана.

            …………………………………………………….The Government of the Republic of Montenegro shall adopt the agenda on the national security system development and reform within a year.         

 

 

 

            Използвана литература

 

1.      Джарова, Ю. Промяната — стратегия на българската фирма, изд. Диограф, 1991

2.      Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts - Еine CIA - Studie im Internet

3.      National Defence Strategy of the Chech Republic, March 27, 1997

4.      Военна доктрина на Руската федерация, 21 април 2000 г.

5.      Security policy and defense strategie of the Republic of Poland, 2 November 1992

6.      http://www.expert-bdd.com/

7.      Концепцията за националната сигурност на Република България приета с решение на 38-то Народно събрание на 16 април 1998 г

8.      Елена Николова "Военнополитически предизвикателства пред България и способността й да ги посрещне", в-к "България без граници",брой 1/1999 г. стр.1-2

9.      Военната доктрина на Република България (Приета с решение на Народното събрание от 8.04.1999 г.)

10. Яни К.Янев, "Вонната доктрина внушава решения..", в-к Монитор, 27.03.1999 г.

11. Яни К. Янев, "Военната доктрина -бариера пред членството в НАТО" "Военен глас" 12/1999 г.

12. Рангелов, Баева, Лачев, "Централна Европа- Концепции за национална сигурност", списание "Международни отношения, бр.5/1994 г.

13. Генарал-лейтенант Христо Василев "Военната стратегия на Република България" в "Политика за сигурност", брой 1/1999 г., стр. 3-15

14. Конституция на Република България

15. www.carlisle.army.mil/ssi/pdffiles/PUB332.pdf

16. http://se2.dcaf.ch/serviceengine/

17. www.un.org/secureworld/report2.pdf

18. www.vbs-ddps.ch/internet/vbs/ en/home.html

19. www.dcaf.ch/publications/Working_Papers/121.pdf

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

стратегическо планиране, система за сигурност и отбрана, заплахи за сигурността, политики на сигурност, Евроатлантическа зона, концепция за национална сигурност, военна доктрина, сценарийно планиране, оценка на рискови фактори

 


Търси за: стратегическо планиране | система сигурност отбрана | заплахи сигурността | политики сигурност | концепция национална сигурност | военна доктрина | оценка рискови фактори

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker