Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “Черноризец Храбър”

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Психология на сигурността

 

 

На тема:

Сигурност. Рискови фактори и заплахи за сигурността

 

 

 

Спец. Международни отношения

 

 

 

Варна, 2009 г.


Съдържание:

 

Увод. 3

1. Същност и обхват на сигурността. 4

2. Цели и проблеми на сигурността. 4

3. Рискови фактори и заплахи за сигурността. 5

4. Глобални рискови фактори и заплахи за сигурността. 5

5. Регионални рискови фактори и заплахи за сигурността. 9

5.1. Регионални рискови фактори в Югоизточна Европа: 9

5.2. Стари и нови проблеми пред страните в Югоизточна Европа. 9

5.3. Цели на регионалната сигурност. 10

5.4. Регионален подход за сигурност. 10

5.5. Реформиране и хармонизиране на отбранителните регионални ангажименти. 10

6. Рискови фактори и заплахи за националната сигурност. 10

7. Гражданско общество, демокрация и сигурност. Неправителствени организации и ролята им в сектора за сигурност. 11

Заключение. 12

Литература. 13

 

 


 

Увод

Непосредствено след физиологичните /хедонистичните, веществените/ потребности на човека в йерархията им се нареждат потребностите от сигурност /стабилност, зависимост, закрила, отсъствие на тревога и страх; потребност от ред и закон; от сила у покровителя и т. н./. Потребностите от сигурност възникват, когато физиологичните потребности са относително добре задоволени. Те придобиват голяма актуалност и се разглеждат като активна и доминираща мобилизираща сила на ресурсите когато:

-                     в ранна детска възраст индивидът е зависим от поведението на родителите си;

-                     хората се чувстват икономически и социално онеправдани;

-                     общественото внимание се ангажира с нови, неизвестни религиозни, идеологически или научни възгледи;

-                     съществува действителна заплаха за реда и законността в обществото;

-                     възниква извънредно положение, породено от природно бедствие, пандемия, война или друго екстремно събитие.

В резултат на действието на посочените фактори и потребности от сигурност, в крайна сметка една не малка част от хората развиват неврози и маниакално-натрапливи психози.

 

……………………………

 

4. Глобални рискови фактори и заплахи за сигурността

Като ефекти на глобализацията могат да се определят глобалните ресурсни и екологически проблеми, както и отворените пазари, плаващите обменни курсове и икономическата взаимозависимост. Глобалната криминализация на икономиката и свободното движение на стоки, труд и капитал също са последствия от глобализацията. Търговията създава значителна част от дохода и на този етап драматично ускорява световното развитие.

Глобализацията предизвиква и нарастване на зависимостта от науката, технологиите и развойната дейност, развивани от страните на “Севера”. Информацията става също толкова важен фактор за производството, както капитала и труда.

Наред с това обаче се създават напрежения между култури, религии и ценности, наблюдава се криза на националната държава, разпространението на оръжия и военни технологии е много по-лесно.

Вътрешнодържавните конфликти са също толкова възможни, колкото и междудържавните – затова допринасят нарастваща нестабилност и несигурност.

 

………………………………

 

7. Гражданско общество, демокрация и сигурност. Неправителствени организации и ролята им в сектора за сигурност

Гражданското общество, представяно от разнообразни автономни движения и организации, заема позиция между държавните институции и бизнес сектора. То играе нарастваща роля за демократизацията като осигурява прозрачност и отчетност на администрацията, вкл. на сектора за сигурност. Гражданското общество има способност да бъде противотежест едновременно на държавната власт и на авторитаризма, поради плуралистичното му естество, а отделните му групи (академични институции, изследователски центрове, политически фокусирани или неправителствени организации за граждански права) могат активно да влияят на политиката в сектора за сигурност.

Неправителствените организации в сектора за сигурност разпространяват независими анализи и информация за сектора за сигурност за парламента, медиите и обществото. Те наблюдават и окуражават придържането към закона и защитата на човешките права в сектора за сигурност и поставят проблемите на сигурността в политическия дневен ред. Тези организации подпомагат нарастването на парламентарния и административен капацитет по въпросите на сигурността, като дават алтернативна експертна оценка за правителствената политика за сигурност и осигуряват обратна връзка за вземаните решения.

 

……………………………………

 


Литература

1.                  Амосов, Н. М. /2003/ Мое мировоззрение. Донецк, “Сталкер”.

2.                  Бахчеванов, Г. /2005/ Система за национална сигурност. В: Национална и международна сигурност. С., “Военно издателство”.

3.                  Бекярова, Н. /2005/ Регионализъм. Регионална сигурност. В: Национална и международна сигурност. С., “Военно издателство”.

4.                  Карастоянов, Г. /2002/ Психологически операции. С., “Военно издателство”.

5.                  Маслоу, Е. /2001/ Мотивация и личност. С., “Кибеа”, с. 84-87. Мичев, С. /2005/ Духовни измерения на сигурността. В: Национална и международна сигурност. С., “Военно издателство”.

6.                  Недялков, П. /2000/ Психологическа война и контраразузнаване. В: МВР в навечерието на ХХI век – предизвикателствата на реформата. С., “ГорексПрес”.

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

обхват на сигурността, цели и проблеми на сигурността, регионални и глобални рискови фактори и заплахи за сигурността, регионална сигурност в Югоизточна Европа, регионален подход за сигурност, отбранителни регионални ангажименти

 


Търси за: обхват сигурността | цели проблеми сигурността | регионални глобални рискови фактори заплахи сигурността | регионална сигурност Югоизточна Европа | регионален подход сигурност | отбранителни регионални ангажименти

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker