Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

на тема:

 

Свободата според Исая Бърлин -

 Две концепции за свободата

 

 

2007

 

 

Съдържание:

Увод. 3

1. Същност на негативната свобода. 3

2. Характеристика на позитивната свобода. 6

3. Изводи. 8

Използвана литература. 10

 

 

 

 

 

Увод

 

Съществува ли реално свободата и какво всъщност представлява тя, какъв смисъл се влага в различните значения на това понятие и какви са техните значения, както за отделния индивид, така и за човешкото общество като цяло в различните етапи на неговото историческо развитие?

Както отбелязва Исая Бърлин, понятието свобода има поне двеста значения.  Затова в  „Две концепции за свободата” той  най-общо определя значението на това понятие като отсъствие на пречки за изпълнение на човешките деяния. Той подлага на анализ двете основни  значения на думата, а именно негативната и позитивната свобода.

 

1. Същност на негативната свобода

 

Свободата на личността в съвременните общества, обикновено логически се свързва с понятието политическа свобода.

Обикновено човек се смята за свободен дотолкова, доколкото никой не пречи на действията му. В смисъл политическата свобода може да се определи като границите, в които даден човек може да действа, невъзпрепятстван от другиго. Ако някой попречи на даден индивид на направи нещо, което той би искал да направи, то в този смисъл той не е свободен. Ако полето на действие на дадения индивид бъде сведено от някой друг под определен минимум, то тогава може да се каже, че индивидът действа по принуда. Принудата предполага съзнателна намеса в чуждо поле на действие.

……………………………………………         

3. Изводи

 

Изводите, които могат да се направят, са следните:

1. Свободата, свободната воля и изборът са присъщи само на човека. Те  могат да се реализират от него само в човешкото общество. Но именно човешкото общество налага определени граници на отделния индивид, в които той може да се чувства свободен, да постъпва по свое желание.

В първобитните общества тази рамка е табуто, а в съвременните общества етични норми са писаните закони и общоприетите от дадено общество правила на поведение. С усложняване на обществените отношения постепенно изниква необходимостта от тяхната регулация и създаване на орган (държавата), който да извършва тази регулация. За да съществува държавата, то хората, живеещи в нея, трябва доброволно или не дотам доброволно да допуснат определени ограничения.

Тогава къде остава свободата на индивида? Не живеем ли всички ние - от нашето раждане до смъртта ни - в определени, относително постоянни рамки? Нашата свобода в крайна сметка съществува дотолкова, доколкото ние „разбираме” ограниченията и ги спазваме. „Ако камъкът, който пада разбира, че пада, то той е свободен” ( Бенедикт Спиноза , „Етика” ).

Обществената форма, която в най-малка степен нарушава индивидуалната свободата на човек това е демокрацията. При нея съществува най-голяма възможност индивидът да сключи „Обществен договор” (Ж. Ж. Русо) и при положение, че той не отговаря на неговите разбиране да може да го промени (веднъж на 4 или 5 години).

………………………………………………

 

Използвана литература

 

1.      www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2006/04/26/259051_a_kakvo_vsushtnost_e_svoboda/

2.      www.libertarium.net

3.      www.foreignpolicy.bg

4.      www.ceeol.com

5.      www.philosophybulgaria.org

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

концепция за понятието „свобода”, позитивна и негативна свобода, поведение на индивида, свободна воля за избор, етични норми, политическа свобода, норми на обществено поведение

 


Търси за: концепция понятието „свобода | позитивна негативна свобода | поведение индивида | свободна воля избор | етични норми | политическа свобода | норми обществено поведение

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker