Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


РЕФЕРАТ

ТЕМА:

Политика на Европейския съюз в областта на външните отношения, отбраната и сигурността, правосъдието и вътрешните работи.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

  1.  Увод
  2.  Общи политики в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз
  3.  Охрана на сегашните и бъдещите граници на ЕС на изток
  4.  ЕС и Русия - подобряване на отношението и постигане на сътрудничество
  5.  Предизвикателства пред ЕС
  6.  Политика на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи
  7.  Обръщение на Анита Градин, член на Европейската комисия, София, 17.04.1998г.
  8.  Заключение

Откъси:

...................................

ЕС е един от най-ефективните механизми за развитието на сътрудничеството в Европа. След края на Студената война това ново обединение играе световна роля в международната система. Изгражда се единен пазар, който осигурява свободно движение на факторите на производството - стоки, хора, капитали и услуги. По отношение на институционалното си развитие ЕС достигна далече, което спомага за просперитета на неговите не национални органи. С приемането на Договора за ЕС в Маастрихт на 27.02.1992г., той се превръща в основен фактор в развитието на европейската общност.

Принципите, на които се базира ЕС, са свобода, демокрация, спазване на човешките права и свободи и право на закон. Целите, които се стреми да постигне, са районите на остри конфликти да се осигури мир и благоденствие. Механизмите за осъществяването на тези цели са общите институции (органи), политики и програми, които засягат много страни на обществения живот. Нормативна база, която спомага за ефективното управление на процесите, протичащи в ЕС, представляват основополагащите договори и решенията, които ги допълват под формата на наредби, директиви, препоръки и мнения.

Според Договора от Маастрихт, ЕС се опира на три стълба:

ЕС, обединяващ петнадесет страни - членки, трябва да е в състояние да говори с един глас, да демонстрира и осъществява единна политическа воля. Външната политика на отделните страни - членки, разбира се, не се изчерпва с формирането и осъществяването на ОПОВОС. Нейната цел не е да я ограничи и отстрани, нито пък да затрудни функционирането на отбранителната система на коя да е от страните - членки. Чрез ОПОВОС 15-те могат да постигнат съгласие по определени международни проблеми, до изпълняване на възможността да съгласуват възприятията с оценките си, и да говорят на един език по въпроси, касаещи се да ОПОВОС. Нещо повече - могат да действат като едно цяло.

..............................

Бързо реагиране на зараждащ се конфликт

ЕС се нуждае не само от дългосрочни стратегии за предотвратяване на конфликти, но и от друга стратегия, продиктувана от необходимостта да се реагира бързо, в случаите, когато положението и обстановката в дадена страна се влошава. Особено тази нужда се чувства от народите, при които се наблюдава мащабно нарушаване на човешките права, непрекъснати прояви на насилие, неяснота около изборния апарат, несигурност, дори разпадане на държавата, етническа нетърпимост. Имайки предвид това, става ясно, че колкото по-рано ЕС предприеме съответни действия, толкова те ще бъдат по ефективни и резултатни. Решаваща роля би имал един подходящ механизъм, чиято основна цел е ранното предупреждение. Неговите функции трябва да се търсят не само в алармирането на институциите на ЕС за това да се вземе решение и да се предприемат съответни оперативни действия при заплахата от криза, но и да се направи проучване за нейните причини, възможни последствия, за да се избере най-подходящото противодействие. Именно този механизъм би могъл да осигури успешна намеса в конфликтния регион. Същевременно ЕС трябва да докаже наличието на политическа воля, като направи всичко необходимо да избегне открита конфронтация.

Периодично се съставят регионални избори, чиито резултати се следят от Съвета на министрите. По този начин могат да се установят е наблюдават евентуалните конфликтни зони. Комисията работи съвместно с Генералния секретар, който същевременно е Върховен представител по функционирането и развитието на механизмите за ранно предупреждение (индикатори, мрежи, събиране на информация, участие на NGOs и т.н.).

Дори и зоните на нестабилност да се намират на големи разстояния помежду си, това не би било проблем за Световната мрежа от Делегации на Комисията, тъй като тя има значителен обхват, но за да се повишат възможностите на ЕС за анализ и решаване на конфликтите, трябва на специализираните звена на Съвета да се предоставя редовно информация.

ЕС може да приложи в действие известен брой традиционни средства в случай, че се окаже, че в дадена зона се влошава обстановката и ситуацията става все по-напрегната. Някои от тези средства са изпращане на екипи от наблюдатели на избори, оказване на спешна икономическа криза и други. Пример за това е Косовската криза. Ситуацията тогава изправя съседните страни пред масивен наплив от бежанци. Мерките, които ЕС предприема са предоставяне на финансова помощ с цел да се предотврати дестабилизацията в регионален план. В някои случаи пък програмите за помощ може да осигурят подкрепа за определена политическа стратегия. Такъв е случаят с Черна Гора. Друг пример за средствата за помощ е факта, че през Януари 2001г, когато Израел отказва данъчни отчисления на Палестинската автономия, за да предотврати икономическата криза на автономните територии, Комисията предоставя спешно помощ от 30 милиона евро.

..............................

Засилване на международното сътрудничество за предотвратяването на конфликти

Международното сътрудничество за предотвратяването на конфликти среща определени трудности по отношение на съвместното противодействие в ситуация на потенциално огнище. За целта потенциалните конфликти трябва да се открият своевременно и ефективно да се осъществява координация на всички превантивни мерки.

В областта на политиката за предотвратяване на конфликти ЕС води диалог с много страни - партньори като Япония, САЩ, Русия, Канада и Норвегия. Въпреки някои различия Съюзът споделя с тях общи цели в сферата на сигурност и стабилност. Диалогът допринася изключително много за подобряване на обмена на информация, координиране на действия като демарши на международни форуми, разработване на общи индикатори за конфликт и т.н.

Важна система за координацията на международно и многонационално равнище е мрежата за предотвратяване и решаване на конфликти (Conflict Prevention and Resolution Network/CPR), в която USAID, CIDA (Канада), Световната банка и страни - членки са особено активни.

..............................

Присъединителен договор за борба с организираната престъпност

В Брюксел Съветът на ЕС приема Предприсъединителен договор за борба е организираната престъпност на среща, на която присъстват министрите от централната и източно европейските страни, Балтийските републики и Кипър. Този договор се основава на общата подкрепа за човешките права, демокрацията и върховенството на закона. Причината за неговата поява е, че човечеството признава голямата заплаха, която представлява организираната престъпност, тъй като тя вниква, разлага и покварва ценностите, структурите и управлението, законните търговски и финансови дела на обществото като цяло.

За да се постигне ефективно прилагане на Законите и правилно сътрудничество на националното и международно равнище според страните на Договора са необходими следните елементи:

Заявена е готовност и желание за сътрудничество по въпроса за ефективно действие на законоприлагащи и съдебни органи, отговорни за борбата с организираната престъпност. В това отношение съществуват няколко от препоръките в плана за действия срещу организираната престъпност. Това са препоръка №1 (Централни национални органи, отговорни за координиране на борбата срещу организираната престъпност), №19 (централни национални отдели за връзка и за обмяна на информация), №20 (национални мултидисциплинарни екипи) и №21 (Европейска съдебна мрежа).

Голямо значение за борбата с организираната престъпност има координирането на криминалните разследвания. За борбата срещу нея се обмисля да се създадат мултидисциплинарни интегрирани екипи на национално равнище. С помощта на Европол е договорено да се организират периодични срещи между тези екипи, за да обсъждат общи стратегии и действия. Пак с помощта на Европол е замислено да се изготви и развие обща годишна стратегия, в която да се посочат най-важните за всички заплахи, свързани с организираната престъпност. За тази цел ще се организират срещи от високо представителство на съвета, на които да се осъществи във връзка с годишния доклад на ЕС по въпросите на организираната престъпност.

..........................

Използвана литература (6 източника)

Нова информация включваща данни от 2003г.

Темата е изготвена 01.2004г.


Търси за: институционално развитие | договори | обща външна политика | политика обща сигурност | сътрудничество областта правосъдието вътрешните работи | органи | европейски военни сили | страни кандидатки | страни членки | европейска конституция | емиграция | престъпност

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker