Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

на тема

Мястото на иновационната политика на Франция в рамките на общата иновационна политика на Европейския съюз.

Съдържание:

Увод:

 1.  Различни дефиниции на иновациите и основни цели.
 2.  Подходи за стимулиране на иновациите.
 3.  Силната изследователска и развойна дейност - основна предпоставка за осъществяване на иновациите.
 4.  Основни цели на иновационната политика на Франция.
 5.  Ключови цифри за иновациите в Европа през 2002г.
 6.  Системи за гаранции при финансиране на иновациите.
 7.  Иновационната дейност в европейските химически фирми.
 8.  Иновации в производството на медицински текстил във Франция.
 9.  Химическата промишленост на Франция и опазване на околната среда.
 10.  Иновационни концепции за опаковки за хранително - вкусовата промишленост.
 11.  Научноизследователска дейност, иновации и електронен обмен на данни при производството на обувки във Франция.

Заключение:

Откъси:

................................

Увод:

Иновациите - ключ към по-висока конкурентоспособност.

Ходът на промяната е толкова бърз, че възможността да се променяш се е превърнала в конкурентно предимство.

Неизвестен автор

Иновациите играят ключова роля в стремежа на Европейския съюз и страните му да достигнат САЩ и Япония по отношение на конкурентоспособността.

Съществуват две причини, поради които Европейският съюз е по-неконкурентоспособен в сравнение със САЩ: слаба иновационна активност и по-бавно внедряване на нови технологии.

Конкурентоспособността се определя като причина за устойчиво повишаване на жизнения стандарт и поддържане на ниско равнище на безработица.

Иновациите представляват комплексен процес и до голяма степен зависят от фактори като: стабилна научна база, институционални дадености, квалификация на работната сила, отвореност на икономиката и способност да се възприемат новостите, постигнати в други държави или отрасли. Освен с иновации една държава може да стимулира своята икономика и чрез успешно разпространяване на иновациите.

Разпространяването на иновации до голяма степен може да се улесни чрез създаването на мрежи. В Европейския съюз успешно функционират например мрежите, действащи в областта на биотехнологиите, особено около Кеймбридж - Великобритания, Париж - Франция, и Бавария - Германия. За съжаление една от слабостите на Европа е, че фирмите в областта на биотехнологиите са малки и са тясноспециализирани в определени ниши. Новите европейски фирми, специализирани в областта на биотехнологиите, по принцип са по-малки от техните антиподи в САЩ, по-слабо активни са в глобалните мрежи и в икономическите си взаимоотношения, по-слабо са представени на международните пазари.

Основна цел на настоящата разработка е определянето на мястото на иновационната политика на Франция в рамките на общата иновацонна политика на Европейския съюз, както и противоречията и неравенствата, които произтичат от това.

...............................

 1.  Основни цели на иновационната политика на Франция.

Иновациите играят много важна роля за постигане дългосрочните цели за растеж на всяка страна. Те трябва да проникнат във всички сфери на икономиката. Без иновации фирмите няма да бъдат конкурентноспособни; иновациите са важен елемент от фирмената и основната цел на научноизследователската политика.

Основните цели на иновационната политика на Франция са повлияни от иновационната политика на ЕС. Най-общо те могат да се формулират по следния начин:

 1.  Съгласуване на националната иновационна политика с тази на ЕС;
 2.  Създаване на законови рамкови условия, благоприятстващи иновациите;
 3.  Подпомагане на основаването и растежа на иновационни фирми;
 4.  Подобряване на съществените връзки в иновационната система;
 5.  Изграждане на общество, отворено към иновациите.

.....................................

 1.  Иновации в производството на медицински текстил във Франция.

Медицинските изделия от текстил са едни от най-бързо развиващите се продукти от групата на техническия текстил както по отношение на технологични новости, така и по отношение на нарастване на потреблението. През последните години основната промяна, която се наблюдава в текстилната промишленост на Франция, е ориентирането на производителите на текстилни тъкани към нови технологии за производство на широк асортимент от изделия, намиращи приложение в медицината. Съществен принос за това има Центърът за медицински технологии, създаден през 1999 г. от Френския институт за текстил и облекло, с бюджет от 180 млн. франка годишно, в който работят 370 специалисти от различни области.

Пазарът за медицински текстилни изделия във Франция има оборот от 6 млрд. франка или 16% от продажбите на технически текстилни изделия в страната. По видове изделия разпределението е следното:

 1.  2 млрд. франка за обработване на текстилните изделия;
 2.  600 млн. франка за ортези (протези за ортопедията);
 3.  600 млн. франка за хигиенни текстилни изделия;
 4.  800 млн. франка за бандажи, хирургически чорапи и др.;
 5.  70 млн. франка за текстилни съдови импланти;
 6.  140 млн. франка за текстилни импланти за коремната хирургия;
 7.  450 млн. франка за нетъкани текстилни материали за операционни (стерилни кърпи, хирургическо облекло).

............................

Използвана литература (16 източника - websites)

Темата е изготвена 01.2004г.


Търси за: основни цели | подходи стимулиране иновациите | изследователска развойна дейност | иновационна политика Франция | начини финансиране | химическа хранително вкусова промишленост | опазване околната среда

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker