Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Реферат

На тема:

Европейски регионален модел.

Откъси:

................................

Постановка на проблема

Интеграционните процеси на континента все повече се отъждествяват с два фундаментални принципа: икономическа интернационализация (което предполага политически курс, насочен към трансформация на вътрешнорегулираните държавни пазарни механизми на националната държава в едно по-свободно външноевропейско и наднационално сътрудничество) и културна децентрализация (което означава развитие на културата на регионално равнище, без контролиране и ограничаване от структурата на националната държава). На пръв поглед тези две тенденции може да изглеждат несъвместими, но те се вписват в един логически модел и взаимно се поддържат и допълват.

Европейският икономически модел се отличава както от "колективната" социалистическа икономика, така и от либералната американска икономика, където ролята на държавата е сведена до минимум. При очертаващата се тенденция на глобализация на икономиката държавата или съюзът от държави постепенно оттегля контрола си върху икономическата политика и тя преминава все повече в ръцете на мощни икономически групировки, сформиращи наднационални и наддържавни икономически институции. Договорът от Маастрихт прие основата на бъдещата интеграция - принципът на спомагателна дейност, целяща ефективно разпределение на компетентностите на регионално равнище между общността и националната държава.

...............................

Европейският съюз се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на човешките права и свободи, и върховенството на закона. Той е качествено ново формирование в системата на международните отношения и за първи път е институционализиран в ДЕС от Маастрих. Член 1, ал.3 на ДЕС пояснява че “съюзът се основава на европейските общности, допълнени от политиките и формите на сътрудничество, предвидени в този договор”. С други думи, европейският съюз е най-ефективният механизъм за развитие на общоевропейското сътрудничество.

Целите, към чието реализиране са насочени усилията на ЕС могат да бъдат дефинирани по следния начин:

.........................

Алтернативна интеграционна общност в Европа не съществува. Нито пък се очертава да възникне в обозримото бъдеще. Стандартите на ЕС са разработвани повече от четири десетилетия за високо развити пазарни икономики, а не за изостанали страни с огромни структурни проблеми (тук главно се визират страните от ЦИЕ, които са в процес на присъединяване към Съюза). При невъзможност да се покрият стандартите на ЕС, се разкриват следните теоретични алтернативи за държавите:

  1.  присъединяването към друга интеграционна общност (но както вече посочихме, друга такава в Европа не съществува);
  2.  самостоятелна външно-икономическа политика със затворено стопанство (затвореното стопанство е неконкурентоспособно по отношение на качеството на продукцията и износа й на външни пазари.);
  3.  самостоятелна външно-икономическа политика с пълна отвореност в съответствие със съвременните тенденции на глобализацията. Практическата реализация на тази алтернатива е сравнително трудна за изпълнение. Свободната търговия между страните-членки е основополагащ принцип в ЕС. В случая става въпрос за либерализация на търговските отношения вътре в обединението и създаването на търговски бариери за стоките на страните извън съюза. Или с други думи, спрямо трети страни, Съюзът изгражда защита на своите търговски интереси - защита срещу дъмпингов внос, защита против субсидиран внос, търговски бариери и мерки срещу порочните търговски практики на трети страни, и т.н.

...........................

Основни изводи.

............................

Използвана литература (10 източника)

Темата е изготвена 03.2004г.

Темата съдържа една таблица.


Търси за: икономическо сътрудничество интеграция | регионално обединение | принципи цели | единна институционална рамка | изисквания проблеми

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker