Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Реферат

На тема:

Дискриминация на труда в Европейския съюз - проблеми и методи за тяхното отстраняване.

2004г.

Съдържание:

1. Дискриминация - формулировка на понятието.

2. Дискриминация по етнически или расов признак.

3. Дискриминация по отношение на пол и сексуална ориентация.

4. Дискриминация по отношение на националност и произход. Свободно движение на работната сила.

5. Институционални методи за борба с дискриминацията на труда.

Откъси:

.............................

Според международните нормативни актове терминът "дискриминация" включва:

- всяко различие, изключване или предпочитание, основано на раса, цвят на кожата, пол, религия, политически убеждения, национален или социален произход, което води до премахване или нарушаване на равенството във възможностите или в третирането в областта на труда и професиите;

- всяко друго различие, изключване или предпочитание, което води до премахване или нарушаване на равенството във възможностите или в третирането в областта на труда и професиите, определено от заинтересуваната държава - членка на организацията, след консултация с представителните организации на работодателите и на трудещите се, ако такива организации съществуват, и с други съответни органи.

Разбира се, от това правило има и изключения, а особено важните сред тях са:

- не се смятат за дискриминационни различията, изключенията или предпочитанията, които се основават на квалификационните изисквания, установени за определена работа.

- не се смятат за дискриминационни мерките, засягащи лице, ако е обект на законно подозрение, че се занимава с дейност, която вреди на сигурността на държавата, или за което е установено, че фактически се занимава с такава дейност (при условие, че това лице има правото да се отнесе към установена според националната практика компетентна инстанция - съд или администрация).

..........................

4. Дискриминация по отношение на националност и произход. Свободно движение на работната сила.

Един от основните принципи на вътрешния пазар е правото на работниците да живеят и работят в друга държава-членка. Този принцип изисква премахването на всякаква дискриминация по отношение националността на работниците от държавите-членки, когато става дума за наемането им на работа, заплащането и други условия на труд. Всички граждани на държави-членки имат право:

- на работа в другата държава-членка без изрично разрешение за работа;

- на равно третиране при извършване на трудовата дейност, като гражданите на приемащата държава;

- на същите социални и данъчни предимства;

- ако се пенсионират в страната, където са работили като заети или самонаети лица, гражданите на ЕС имат право автоматично да останат в нея.

Семействата на работниците, независимо от тяхната националност, имат право да се присъединят към него. Веднага, щом започне да се прилага acquis(Общо европейско право), членовете на семейството, независимо дали са граждани на ЕС, или не, ще имат право на свободно движение и на достъп до пазара на труда в страната, за която става въпрос.

Мерките за достъп до пазара на труда, които България ще прилага към гражданите на сегашните и бъдещите нови държави-членки на ЕС, ще бъдат в пълно съответствие с мерките, които настояща или нова държава-членка прилага към българските граждани до момента на присъединяване на страната към Общността и по време на преходния период, т. е. до фактическото присъединяване на България към ЕС в областта на свободното движение на хора. Действащата законова и нормативна уредба не предвижда ограничения за заемане на длъжност от чужденци в публичния сектор в страната, освен за тези, за които се изисква българско гражданство. С преходните и заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта се изменя и допълва Законът за чужденците в Република България, като се спира въвеждането на по-неблагоприятни мерки. Съгласно изменението, гражданите на страни-членки на ЕС се освобождават от разрешителен режим за осъществяване на дейност на свободна практика в страната. С изменението на Закона за чужденците в Република България и приемането на подзаконови нормативни актове ще бъде постигнато пълно съответствие на националното законодателство с изискванията за премахване на ограниченията върху предвижването и пребиваването в рамките на Общността на нейни граждани и техните семейства и правото на работниците да останат на територията на държава-членка, след като вече не са наети на работа в нея. Един от основните приоритети на България е подготовката и сключването на двустранни споразумения за обмен на работна сила с държави-членки и страни-кандидатки.

...........................

Темата е изготвена 05.2004г.

В темата не са посочени източниците на информация.

Темата съдържа една графика.

Данните в темата са актуални към 05.2004г.


Търси за: свободно движение работна сила

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker