Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Магистърска теза:

Присъединяването на България към Европейския съюз и фирмената стратегия на “Главболгарстрой” АД

 съдържание

Съдържание 2

УВОД 4

ПЪРВА ГЛАВА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС, ПРОМЕНИ В ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ 7

1.1. Исторически преглед на отношенията между българия и европейския съюз и отражението им върху българо-руските отношения. 7

1.2. Принципи на единния европейски пазар и лисабонска програма за икономическа реформа. 16

1.3. Критериите от копенхаген - ефекти върху българската икономика 22

1.4. Повишаването на конкурентноспособността на българските фирми, фактор за икономически растеж 33

1.5. Предизвикателства пред фирмите в строителния бизнес в условията на присъединяване към европейския съюз 39

ВТОРА ГЛАВА ПРЕДСТАВЯНЕ НА “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД И ИМА ЛИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НЕЯ 48

2.1. Кратка характеристика на фирма “главболгарстрой” ад 48

2.2. Юридически статут, управленска и организационна структура 50

2.2.1. Юридически статут 50

2.2.2. Управленска структура 51

2.2.3. Организационна структура 52

2.3. Производствена структура 54

2.4. Мисия и цели 57

2.4.1. Мисия 57

2.4.2. Цели 57

2.3. Характеристика на пазарните възможности на “главболгарстрой” 57

2.3.1. Руския пазар 58

2.3.3. Дейност на вътрешния пазар 62

партньори 64

конкуренти 65

ТРЕТА ГЛАВА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД В УСЛОВИЯТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 67

3.1. Предизвикателства пред “главболгарстрой” ад н условията на пприсъединяване 67

3.2. Новото в българо-руските взаимоотношения, отражение върху политиката на “главболгарстрой” ад 74

3.3. Фирмена стратегия 82

заключение 86

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 89

 увод

На 15 юни 2004 г. България приключи последните преговори с Европейския съюз, което и предостави възможността да подпише договора за присъединяване през пролетта на 2005 г. и да стане пълноправен член на съюза в началото на 2007 г. Успешното приключване на присъединителните преговори с ЕС налага необходимостта българските фирми бързо да се адаптират към условията на европейския пазар и неговите изисквания, което се изразява в подобряване на качеството и конкурентноспособността на производството. 

Основен проблем пред българската икономика в процеса на присъединяването ни към евроструктурите е степента на готовност на българският бизнес да се справи с конкурентния натиск на европейските пазарните сили, особено при липсата на регламентирана правна рамка на вътрешния пазар на Европейския съюз.

Европейските пазари са изключително конкурентни, а в много области са строго регулирани. Ето защо повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и на икономиката, като цяло, има решаващо значение за успешното справяне с натиска на конкурентните сили в ЕС.

Въпросът за конкурентността е от изключително важно значение и в сферата на строителния бизнес. На настоящият етап ефективното усвояване на определената част от предприсъединителните фондове създаде предпоставка за подобряване на конюнктурата на българския строителен пазар, както и за увеличаване на относителния дял на сектор строителство в брутния вътрешен продукт на страната. Налице е трайна тенденцията за увеличаване на частта от брутния вътрешен продукт, създаден от строителни фирми с частна собственост на капитала.

Капиталът на над 98 % от строителните фирми е частен, което показва, че окончателно е завършено преструктурирането на сектор строителство по отношение на собствеността.

Очакваното увеличение на инвестициите с популяризирането на България като страна с функционираща пазарна икономика и наличието на високо квалифицирана работна сила, макар и по слабо платена през следващите години със сигурност ще увеличи проектите, по които ще могат да се включат и българските предприятия. През 2003 г. преките чужди инвестиции достигат рекордно високо ниво. Тези характеристики се признават от основните рейтингови агенции. Кредитния рейтинг на България е издигнат до инвестиционен.

От друга страна благоприятното развитие на икономическата среда в сферата на строителството засилва натиска от страна на големите чуждестранни фирми върху българския строителен пазар. Част от чуждите фирми, които инвестират в България, носят със себе си нови технологии и налагат европейския опит. Съществуващият спад в строителството в ЕС активизира чуждите фирми да търсят нови пазари в страните от Източна Европа. Това поставя българските строителни предприятия в неравностойно положение, от една страна, да се конкурират с несравнимо по-големите по обем и активи западни компании и, от друга, поради липсата на инвестиции, за да съхранят капацитета си, са принудени да работят като подизпълнители при неизгодни условия. Подобряването на фирмената конкурентноспособност в сферата на строителството изисква извършването на определени реформи с цел постигане на устойчив растеж. А това може да бъде постигнато чрез провеждането на ефективна фирмена стратегия.

Фирма «Главболгарстрой» АД е най-голямата строителна фирма в България с повече от три десетилетия опит като главен изпълнител на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти както на вътрешния така и на външния пазар. Промените в пазарната среда, ефектите от задълбочаването на интеграционните процеси и технологичното развитие на икономиката изискват провеждането на адекватна фирмена стратегия с цел постигане на ефективност от реализираната дейност и по-голяма конкурентноспособност.

Какви са възможностите и проблемите за участие на фирма “Главболгарстрой” АД на международния пазар, за повишаване на нейната конкурентноспособност в процеса на присъединяване на страната ни към ЕС е предмет на разглеждане в моята разработка.Темата има актуално звучене в контекста на предстоящото пълноправно членство на България в Европейския съюз.

В условията на ясно очертана, непрекъснато нарастваща и изостряща се конкуренция и на повишени изисквания, за постигане на европейските стандарти провеждането на ефективна фирмена стратегия от “Главболгарстрой” АД ще позволи предприемане на адекватни действия от страна на нейното ръководство за намаляване на неблагоприятните въздействия в процеса на интегрирането в европейските структури.

заключение

В търсенето на своето място в международната система след преодоляване на двуполюсната система, България определя като приоритет във външните си отношения присъединяването към Европейския съюз. Със задействането на схемите за либерализация на взаимната търговия през 1994 г. и влизането на споразумението в сила през 1995 г. . Европейският съюз се превръща в най-големия търговски партньор на страната ни. 50% от външната търговия на България в този период е за страните от ЕС.

Но европейските приоритети във външната политика на България не са едностранчиви. Развитието на отношенията с Европейската общност се съчетават с интересите на страната ни към държавите от бившия Съветския съюз. Специфичните възможности за развитие на отношенията с Русия, Украйна, Беларус , Кавказките републики могат да бъдат ускорител в процесите на присъединяването.  

България е малка страна, с ограничен икономически ресурс, което обуславя обективната необходимост тя да участва активно в разнообразните форми на международни икономически връзки.

Приемането на България в Европейският съюз носи дълбок политически смисъл. Този акт ще се превърне в гаранция за осъществяване на демократичната реформа в политическата система и реализирането на ефективна пазарна икономика. Членството на нашата страна в Евросъюза ще предизвика значителни промени в националната ни икономика, и в развитието на българския бизнес. Някои от тях ще са положителни, други ще имат отрицателно въздействие.

Посрещането на предизвикателствата в предприсъединителния период изисква сериозна воля от страна на българските предприемачи за равностойното им присъствие на силно конкурентния строителен пазар.

“Главболгарстрой” АД  притежава потенциала да се справи с тях в условията на присъединяване към Европейската общност. “Главболгарстрой” АД гледа на присъединяването към Европейския съюз не като на събитие, а като процес, който води до подобряване ефективността на работа и качеството на строителните услуги.

Този процес изисква повишаване конкурентоспособността на българските строителни изделия и продукти; активно участие в инвестиционния процес; завоюване на нови пазари в страната и чужбина.

Постигането на конкурентноспособност на българските строителни компании обаче е немислимо без съдействито от страна на държавата. То се изразява в осъществяването на ползотворни политически и икономически правителствени контакти. В създаването на законова база, която да благоприятства за по-добър достъп до финансови услуги, банкови гаранции при участието на българските фирми в международни търгове.

Процесите на присъединяване влияят положително върху подобряване на бизнес климата в строителството. Създават се условия за насърчаване на конкуренцията, за привличане на чужди инвестиции. А строителство без инвестиции е невъзможно. Присъединителните процеси съдействат за устанвяването на ред и ясни правила за всички икономически субекти в строителния бизнес.

Ефективното усвояване на предприсъединителните фондове създава нарастване на обема на строителството в България.

Възможностите, които се разкриват пред строителния бизнес в условията на присъединяване към ЕС могат да бъдат обобщени в: увеличаване пазара на строителството; наличие на човешки ресурси, традиции и опит; намаляване на данъчните тежести; увеличаване на дма; подобряване на бизнес средата.

Проблеми са свързани с липса на достатъчно възможности за генериране на финансов ресурс; забавяне на технологичното развитие; липса на възможности за банкови гаранции и участие в големи търгове; дълги срокове на разплащане с инвеститорите; междуфирмена задлъжнялост; необосновано за страната високи прагове при обявяване на тръжните процедури по програми финансирани от международни финансови институции; дъмпингови цени при някои търгове.

Пазарът на строителни услуги в последните години е силно ограничен, забелязват се тенденции на намаляване обема на строителните работи. Това налага необходимостта строителните компании да търсят нови пазари и нови методи и средства за тяхното завоюване. Ограничаването на пазара е и предпоставка за засилване на конкуренцията в строителния сектор. Ето защо е много важно прилагането на ефективни фирмени стратегии, които да позволят справянето с конкурентния натиск.

За устойчовото развитие на фирмите в строитнелния бизнес и подобряване на пазарните им възможности е важно фирмените стратегии да бъдат изградени на основата на усъвършенстване на производствените процеси, правилен избор на конкурентни предимства, обучение на персонала и повишаване на квалификацията му, подобряване качеството на маркетинга.

“Главболгарстрой” АД използва най-новите маркетингови тенденции  за изграждане на своята фирмена стратегия.

Стратегическите цели на фирмата са насочени към завоюване на Европейските пазари, отстояване на постигнатите успехи на руския пазар създаване на нови възможности за разширяване на пазарните позиции.

Постигането на тези цели ще се осъществи чрез извършване на цялостно и компентетнто проучване на целеви пазари. На базата на предварително проведените проучване мениджърският екип на фирмата прави избор на този целеви пазар, къдато рентабилността е най-висока, а рисковете съответно по-малки. Следващата стъпка е трайно позициониране на пазара.


 Използвана литература

 1.  Вайденфелд, В., Веселс, В., Европа от А до Я, справочник по европейска интеграция, 2004 г.
 2.  Динков, Д., България в европейската интеграция, С., 2002 г.
 3.  Програмата за икономическа реформа от Лисабон, С., 2003 г.
 4.  Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов
 5.  Дзобелова, С. В-к “Български новини”, Атина 05/01/2005, “България - бъдещ член на европейското семейство. Права и ограничения
 6.  Аврамова, С., Консултант и Агенция за пазарни проучвания, април-май 2003 г., Аналитичен доклад за степента на готовност на сектор храни и напитки за прилагане на европейските стандарти
 7.  Илиев, П.,  22 януари 2005 г., събота, в-к “24 часа”., “Да сме нащрек с еврото и цените, все пак, стр.9
 8.  Бюлетин “Европа по отблизо”, Фондация отворено общество
 9.  “Тенденции и възможности за участие на българските строителни фирми в инвестиционния процес в България”, Доклад на инж. Симеон Пешов - председател на Българска строителна камара
 10.  в-к “Сега”, 23.09.2002 г.
 11.  www.stalker
 12.  http://press.mvr.bg/Projects/Bulgarian/news040920_02.htm
 13.  http://www.government.bg/1182.html
 14.  http://www.government.bg/Print/4392.html
 15.  http://www.iu-u.org/blagoev/bamravda2004/Blagoev_Vesselin.htm
 16.  b2b.bia-bg.com/index.aspi=102281=1

Магистърската теза е с богата статистическа и методологична информация от български и чужди източници, посочени са основните критерии на ЕС при предприсъединителните програми и в частност при анализа на строителния сектор, има множество приложения, данни, анализи и коментари; таблици и графики.

Ключови думи: Лисабонска програма; ефекти върху българската икономика; конкурентноспособност, критериите от Копенхаген; Лисабонска стратегия; българо-руски отношения; предприсъединителни фондове, МВФ, планова и пазарна икономика, икономически критерии, данни и анализи, свързани с разглежданата фирма; руски пазари, отвореност на икономиката, износ-внос, строителен сектор;


Търси за: Лисабонска програма | ефекти върху българската икономика | конкурентноспособност | критериите Копенхаген | Лисабонска стратегия | предприсъединителни фондове | МВФ | планова пазарна икономика | икономически критерии | данни анализи | свързани разглежданата фирма | руски пазари | отвореност икономиката | износ внос | строителен сектор

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker