Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ПРАВОМОЩИЯ НА ЕВРОПЕЙСКО ПОЛИТИЧЕСКО ВЕДОМСТВО

(дипломна работа)


СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.

 1.  ИСТОРИЯ НА ЕВРОПОЛ.
 2.  ПРОЕКТЪТ “ТРЕВИ”.
 3.  ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ДРОГАТА.
 4.  ЕВРОПОЛ.

 1.  МААСТРИЙХТ - ДОГОВОРЪТ НА ПРОМЯНАТА.
 2.  ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПОЛИТИЧЕСКО ВЕДОМСТВО.
 3.  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
 4.  ДИРЕКТОР.
 5.  КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.
 6.  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР.
 7.  ФИНАНСОВ КОМИТЕТ.

 1.  ЦЕЛИ НА ЕВРОПОЛ.
 2.  БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА.
 3.  БОРБА СРЕЩУ ДРОГАТА.
 4.  БОРБА СРЕЩУ НЕЛЕГАЛНАТА ИМИГРАЦИЯ.
 5.  БОРБА СРЕЩУ ТЪРГОВИЯТА С ХОРА И ДЕЦА.
 6.  БОРБА С ПРАНЕТО НА ПАРИ.
 7.  БОРБА С ТЪРГОВИЯТА С РАДИОАКТИВНИ И НУПЛЕАРНИ ВЕЩЕСТВА.

 1.  МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ДОГОВОРИ ЗА СТРАТЕГИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ. ДОГОВОРИ С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
 2.  МИСИИ НА ЕВРОПОЛ.
 3.  МИСИЯ В МАКЕДОНИЯ.
 4.  МИСИЯ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.

 1.  БЪДЕЩЕ НА ЕВРОПОЛ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

БИБЛИОГРАФИЯ.


ВЪВЕДЕНИЕ

"Няма нищо по-трудно от осъществяване, нито по-съмнително за постигане на успех, нито по-опасно за управление, отколкото първите стъпки при създаването на нов ред!"

Николо Макиавели, XV-XVI в.

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие воля над врага. Днес войната е обявена за международно престъпление от Устава на ООН и отговор на всички международни проблеми и въпроси се търси чрез принципа за съгласуване на волите.

В международните отношения и външната политика от създаването на първите държави винаги е съществувало партньорство - това са различните съюзи и коалиции с цел по-лесно отстояване на общите интереси. Колкото тези интереси са по-трайни, толкова и тези обединения са били по-дълготрайни и стабилни. В последните два века са създадени огромен брой междудържавни организации. По дефиниция международната, междудържавна организация е обединение на държави, което е създадено въз основа на международен договор за постигане на определени цели, има съответната система от органи, притежава права и задължения, различни от правата и задълженията на държавите-членки, и е учредена съобразно с международното право. ЕС е международна, междудържавна и междуправителствена организация.

По отношение политиката на сигурност на ЕС конкретните регионални тенденции и задачи, свързани с глобализацията и трайната поява на нови опасности за отделните региони и сигурността на ЕС, могат да се определят следните по-основни тенденции в глобален аспект в регионалната политика на ЕС (разглеждана като регионални обединения не на национален принцип, а на други критерии по отношение икономическо, политическо или социално развитие на страните-членки на ЕС), а именно:

Смисъла на традиционната функция и задача по регионалната европейска отбрана е именно в това, но постепенно акцентът се сменя към управление на кризи, мироопазване, мировъзстановяване, хуманитарни и спасителни мисии. Нужната архитектура по отношение наличието на обща политика на сигурност в ЕС трябва да се полага върху определени основи, а именно:

 1.  Обща стратегия
 2.  Съвместни/общи действия (Joint actions)
 3.  Обща позиция
 4.  Систематично сътрудничество

Тези приоритетни цели биха могли да се използват и като цяло в политиката на Еврозоната, като целта е всеки регион от ЕС да е в състояние сам да се ориентира към приоритетните си цели и по лесно да се адаптира към глобалните тенденции в конкретните области, като се спазват основните правила и критерии на политиката на ЕС, която да се явява само като посредник, контролен органи и преразпределителен такъв. Целта е запазване на идентичността на ЕС на регионално ниво. Целите, свързани с политиката по отношение на регионалната сигурност, са в приемането на общи превантивни правила на ниво ЕС и оттам разработване на конкретна стратегия по отношение всеки регион в Съюза.

Дипломната работа е структурирана в няколко части с оглед най-пълното и точно разделяне и анализиране спецификата и особеностите на Европейското полицейско ведомство - Европол. Разгледани са историята на създаването на Европол, структурата на организация и управление в Хага и на териториален принцип в страните-членски на ЕС, както и изискванията на  страните, които тепърва ще се присъединяват към Еврозоната през 2007 година (в това число и България).

Областите и политиките, които са обхванати от общата политика по сигурността и в частност мерки, предприемани от Европейското полицейско ведомство (Европол), са в следните направления:

 Спецификата на разработката се определя от анализираните специфики на отделните  области, приоритет на Европол. Това определя и целите и задачите на актуалните проблеми по сигурността и общите негативни терористични, политически и икономически тенденции в ЕС, на които трябва да се създаде обща политика и стратегия за работа при обединени предприети мерки за противодействие на тези тенденции, процеси и фактори на влияние.

По-голямо значение в дипломната работа е отделено при анализирането на текущите тенденции  и процеси, свързани с основните цели на Европол по отношение прането на пари, детската порнография, трафика на хора, проблемите по сигурността и отбраната, сътрудничеството на отделните страни-членки на ЕС във връзка с тероризма, по отношение на изхвърлянето на радиоактивните отпадъци, преносът и разпространяването на дрога и т.н. Набелязани са основните проблеми във всяка една зона, както и тенденциите на решения и превантивност при контрола и работата на звената и структурите на Европол като цяло и в частност в отделните страни. Набляга се на общото трансгранично сътрудничество в борбата с негативните тенденции и процеси и възможностите за хармонизирането на обща политика, законодателни действия във всичките страни-членски на ЕС, както и по отношение на следващата вълна от новоприети държави, сред които е и България.

С оглед актуалността на дипломната работа са използвани съвременни авторови коментари, правна литература от български и чуждестранни източници, както и анализи, данни по отношение на развежданите проблеми и основни фактори на влияние. Използваната икономическа и политическа литература е след 2000-та година, както и за написването на самата дипломна работа са използвани данни и информация от Интернет.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В началото на 21 век държавите-членки и партньори на НАТО са изправени пред голямо предизвикателство - да трансформират своите военни организации и организациите си за сигурност, за да могат успешно да отговорят на терористичните заплахи, разпространението на оръжия за масово поразяване, организираната престъпност, кибератаките над ведомства и критична инфраструктура. С цел предотвратяването и адекватното реагиране срещу широк спектър от заплахи и рискове, държавите трябва да организират, оборудват и обучат сили за сигурност, които да могат безпроблемно да взаимодействат както помежду си, така и със чужди сили за сигурност и неправителствени организации.

Последствията за европейската политика можем да търсим в достигането на стратегическите цели на ЕС. Що се касае да подбора на инструментариум за предотвратяването на кризисни ситуации и конфликти, както и пред заплахите за сигурността на ЕС трябва да се използват политически, дипломатически, икономически, военни, граждански търговски мерки в областта на сътрудничеството. Трябва в една значителна степен да се наблегне на гражданското участие и борбата срещу тероризма в социален аспект, защото опасността идва най-вече от региони с пълна липса на социален елемент в гражданското общество и следователно една социална  интервенция може да спомогне към предотвратяване увеличаването на регионалните кризисни конфликти в една значителна степен.

Европейският съюз е изправен пред разнообразни и амбициозни задачи в областта на сигурността и отбраната, решаването на които изисква значителни усилия:

Но за разлика от политиката за имиграцията и правото на политическо убежище Амстердамският договор не премества полицейското и правосъдното сътрудничество в първия стълб; вместо това тези политики са оставени в коригирания трети стълб. Според условията на това сътрудничеството държавите членки са задължени да приемат обща политика в следните области:

Сътрудничеството между полициите в борбата с престъпността може да разгърне пълната си ефективност само тогава, когато то е продължено на ниво сътрудничество в областта на правораздаването. Между европейските държави то се базира в общи линии върху Европейското споразумение за правна помощ от 20.04.1959г. и на Европейското споразумение за предаване на криминални лица от 13.12.1957. Двете споразумения доведоха до значителен прогрес, но от друга страна предвиждат много ограничения и възможности за уговорки. Важни подобрения има в чл. 4 и сл. от Правилника за прилагане на Шенгенското споразумение.

Промените в областта на сигурността, породени от новите политически и икономически резултатности в последните две-три години, изискват внимателно изследване на съществуващите модели за сигурност и практиките на отделните страни-членки на ЕС. Съществуващите проблеми в областта на сигурността зависят до голяма степен от успешната трансформация на сегашната система и от осъществяването на сериозни законови, организационни и технически промени, отчитайки голямото значение на осигуряването защита на човешките права и вземайки под внимание чуждите модели за управление на информацията и информационните технологии, съответстващи на сегашния етап от развитието на обществото и на нуждите на сигурността.

Европейците осъзнават, че разговорите преминават в практически действия, което, обаче, бележи само началото на един дълъг процес. Ако Европа не успее да изпълни обещанието си от Кьолн, това ще отслаби както ролята й в НАТО, така и американската подкрепа за Алианса. Такъв сценарий би имал отрицателни последствия за ОЕПСО и затова ЕС полага усилия за изпълнение на поставените приоритетни цели.

В заключение можем да систематизираме основните изводи и направления в работата на Европейското полицейско ведомство - Европол, в определени обобщаващи насоки на работа и анализ, а именно:

- обща външна полицейска защита и сътрудничество на едно интернационално ниво;

- обхващане на основни проблеми по общата сигурност на ЕС и в частност в борбата с международния тероризъм, прането на пари, търговията с деца, нелегалната имиграция, търговията с радиоактивни вещества и т.н.

- приоритетност в политиката, свързана с общи действия и проекти, както и наблягане на превантивен контрол и изграждане на обща европейска политика;

- хармонизиране на законодателствата и усъвършенстване структурата на Европол както на  общо командно ниво, така и на регионално ниво в отделната страна;

- изграждане на обща управленска политика, свързана с новите икономически и политически предпоставки пред глобализацията и предстоящото членство на допълнителен брой страни през 2007 година;

- изграждане на мрежа за тясно сътрудничество между полицейски и съдебни органи за постигане на цялостност в конкретните осъществявани дейности в ЕС и т.н.


БИБЛИОГРАФИЯ

 1.  Европейско право, Ленард Дик, 2001г., София;
 2.  Европа  в десет точки, Паскал Фонтен;
 3.  Институции на ЕС /източник Люксембург - офис за публикации на ЕС 2001г./;
 4.  ЕС - справочник Дик Ленард;
 5.  Основаното за ЕС П. Караиванова;
 6.  Политология - доц. д-р Г. Янков, 1997;
 7.  Европейският съюз - ваш съсед, европейска агенция;
 8.  AGENDA 2000 - становище на ЕК;
 9.  Материали от периодичния печат, Internet и др.;
 10.  ФТ, Интърнешънъл хералд трибюн - 27/07/05; AФП, Би Би Си, EurActiv, EUpolitix, ЕС - 26/07/05;
 11.  в. Монитор, 20 януари 2005 , 7 стр;
 12.  Кръстев, С. Регионална политика на ЕС.УНСС, 2004;
 13.  Манев, Манчо. Пътища и средства за прекратяване на военнополитически кризи и за разрешаване на военни конфликти. - сп. “Военен журнал”, бр. 2/1998 г., с. 78;
 14.  Мареков, В. Интеграционни формати на европейската сигурност и отбрана. анализ;  бр. 2 / 2004 г. на “Бюлетин Европа”;
 15.  Конституция на Европейския съюз - детайли по отношение на регионалната икономика;
 16.  Информация от портала на ЕС “Europe”;
 17.  Конституция на Европейския съюз - детайли по отношение на тероризма
 18.  htpp://www.ue.eu.int/ European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003
 19.  Annual Conference of the EU Institute for Security Studies, Paris, 10 September 2004;
 20.  EU Security and Defence Pilicy (the first five years 1999-2004) - http://www.google.com;
 21.  Bundesinstitut fur ostwissenschaftliche und internationale Studien (Hrsg.): Der Osten Europas im ProzeЯ der Differenzierung ­ Fortschritte und MiЯerfolge der Transformation, Munchen 1997;
 22.  Barbara Lippert, Heinrich Schneider (Hrsg.): Monitoring Association and Beyond: The European Union and the Visegrad States, Bonn 1995;
 23.  Werner Weidenfeld (Hrsg.): Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa, Bonn 1996. Werner Weidenfeld (Hrsg.);
 24.  Neue Ostpolitik ­ Strategie fur eine gesamteuropaische Entwicklung, Gutersloh 1997;
 25.  http://www.evroportal.bg/Chapter.jsp;
 26.  htpp://www.ue.eu.int/ European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003
 27.  Annual Conference of the EU Institute for Security Studies, Paris, 10 September 2004;
 28.  EU Security and Defence Pilicy (the first five years 1999-2004) - http://www.google.com;
 29.  http://www.evroportal.bg/Chapter.jsp;
 30.  http://www.nato.org.;
 31.  http://www.emcdda.eu.int/;
 32.  http://www.europol.eu.int/index.asp?page=ataglance&language;
 33.  http://www.evropa.bg/europeaz/pdf/p405.pdf;

Дипломната работа е създадена през 2005 година и е защитена с отлична оценка н СА Д.А.Ценов - Свищов. Данните и анализите обхващат периода 2004-2006г., като голяма част от анализа е на база бюлетини на ЕС и  е свързано с изграждането на Обща политика по сигурността на ЕС.

Ключови думи: полицейско ведомство, ЕС, България, външна политика на сигурност, дрога, пране на пари, проституция, наркомани, трафик на хора, международно сътрудничество, видове криминални деяния, престъпност, взаимодействие, полиция, европол, структури и институции на ЕС, НАТО и т.н.

 


Търси за: България | външна политика сигурност | проституция | трафик хора | международно сътрудничество | престъпност | взаимодействие | полиция | Европол | структури институции | НАТО

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker