Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Дипломна работа

Лобиране в Европейски съюз

Политически мрежи и групи по интереси при формиране на общата селскостопанска политика

 

“Монолитният блок” от институции на ЕС, пресечен от множество нейерархични и ресорноспециализирани мрежи (политически мрежи) се “обработва” отвън от лобисти. Това са онези личности или група от личности, които организирано или не, официално или не, разменят информация в официални институции и се опитват неформално да им повлияят. Те въвеждат интересите и претенциите на гражданското общество в политическите процеси на ЕС.

Lahusen und Jauβ, “Lobbying als Beruf”

Съдържание:

I.  Обществени дела и лобизъм     3

 1.  Информационна дейност на публичните институции и обществени дела          4
 2.  Политика на обществените дела на правителствените структури
 3.  ПР на местните органи на властта     5
 4.  Лобизъм         7
 5.  Същност на лобирането      8
 6.  Механизъм на лобирането      10
 7.  Политически мрежи и групи по интереси    18
 8.  Мрежи         18
 9.  Политически мрежи, глобални политически мрежи  19
 10.  Групи по интереси       20

II.  Лобиране в Европейския съюз     22

 1.  Институции и органи на ЕС      23
 2.  Насоки за успешно лобиране в Европейския съюз  29
 3.  Взаимодействащи модели на политическите интереси в Европейския съюз          34

III.  Обща селскостопанска политика на ЕС и лобизъм 38

 1.  Същност и формиране на ОСП на ЕС    39
 2.  ОСП - най-деликатната политика в процеса на европейска интеграция         45
 3.  Главни актьори в селскостопанската политика на ЕС и лобизъм

IV. Неписани закони за лобирането и етични въпроси 58

Заключение         62

Използвана литература       63

I. Обществени дела и лобизъм

Американските автори С.Кътлип, А.Сентър и Г.Брум посочват, че “демокрацията може да съществува там, където има свободна комуникация със сигурна информация”(Cutlip, Center, Broom, 1985:562).Тази теза задава рамката на взаимодействието между държавните институции и обществото, като извежда фундаменталните опори на  гражданския диалог:

c4 ,    .

Известно е, че вземането на участие и възможността за  свободно изразяване са най-важните фактори, които подпомагат формирането на удовлетворение у гражданите. Единствено информационната демокрация е в състояние да гарантира всички  аргументи да станат обществено достояние и създаващото се обществено мнение да бъде в  интерес на мнозинството от хората.

Значителна част от смисления обществен диалог в реалните демокрации всъщност се  инициира и поддържа от  Връзки с обществеността  (ВО) на  публичните  администрации, които осигуряват информативна, постоянна и откровена отчетност на правителствените и местните органи на властта. ВО са тези, които създават и достъпните канали за комуникация към държавните структури, използвани от гражданите, бизнес формированията и неправителствения сектор. Следователно ПР са една много важна променлива, която влияе върху  способността на администрацията да довежда програмните си цели до край.Тъй като функцията на ПР е да изгражда мостове между  целите на публичната структура и интересите на външната среда, управленската единица  трябва да се съобразява с ВО на всеки етап от административния процес - от вземането на решение до крайния етап на  изпълнението (Wilcox, Alt, Agee, 1995:405).


Заключение

Нормалното развитие на гражданското общество предполага свободна изява на идеи и интереси, които легитимно и прозрачно, в условията на открита публична дискусия да се конкурират за спечелване на общественото внимание и на неговото одобрение.

Както политическите субекти, така и всяко социално формирование трябва да разполагат с обществено приемлив механизъм за действие в полза на своите каузи. Откритата комуникация e единствената социална технология, регулираща институционалните и груповите поведения в рамките на гражданския договор и обществения консенсус.

Политологията разглежда Европейския съюз като “система на много нива”, при което има вертикално и хоризонтално преплитане на политиките. Този модел е израз на факта, че локалните, националните и наднационалните нива за намиране на политически решения не се намират в някакво иерархично отношение помежду си, а че процесите се разпростират мрежовидно и преминават своите нива. Типична форма на изява на тези процеси е лобизмът.

Европейската интеграция протича като процес на преплитане на политиките на държавни и недържавни организации на европейско, национално или регионално ниво. Развитието на европейското преплитане на политики води до напасване на институционалните структури и стратегии на националните, регионалните и обществените организации, които от своя страна оказват своето въздействие на европейско ниво.

 

Политическото провеждане на реформата на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз не може да се осъществи с някаква магическа формула. За да бъдат решени сегашните и бъдещите финансови проблеми в общността е необходимо квалифицирано мнозинство. Каквито и коалиции от гласове да се образуват за създаването на такова мнозинство, се очакват редица патови ситуации между тези, които са привърженици на аграрната реформа и тези, които са нейни основни спирачи. Разширеният ЕС (ЕС-25) или (ЕС-27) не дава възможност за гео-политически алианс и съществува опасност да се разкрие широко поле за тактически маневри с непредсказуем характер.

 


Използвана литература:

Гачевска, В. Етика при административното обслужване.TEMPUS_JEP 13561-98, Русе,2000.

Дронзина,Т. Мениджмънт на кризите. -В:Научни трудове на ВВОУ “В.Левски”, 1995,2,200-205.

Дронзина,Т. Връзките и обществеността при криза. - В:Научни трудове на ВВОУ “В.Левски”, 1995а,213-217.

Маринов,Р. Кризисен мениджмънт. С.,1999.

Тарас,А. Наръчник по разузнаване и сигурност. ИК “Труд”,С.,1999.

Шварце,А. Изкуството на подкупа. Профиздат, С.,1992.

Agrarauschuesse-Instrumente der Gemeinsame Agrarpolitik www/europa.eu.int

Beebe,Scherer&Associated,LLC. Indiana Legislative Grassroots Guide1999.

Black,S. Public Relations.Rev.Workbook.HTL Pub.,L.,1992.

Blankinship,St. Issues Management's Beginning. - In: Communication World, August 1993, 25-27.

Christel Fiebiger; Europaeische Agrarpolitik im Wandel- Artikel von MdEP, Februar 2002

Die GAP-Reform: langfristige Perspektiven fuer eine nachhaltige Landwirtschaft

EU-lobbying; www.europa.eu.int

Gill,B. Grassroot Advocacy: applaying lessons from the compaigne battlefield. -In: Compaign&Elections,1999.

Graham,R. Public Affairs and Corporate Relations. -In: The Practice of Public Relations. Ed.by S,Black, BH Ltd.,4-th Ed.,1995,30-42.

Hainsworth,Br.,M.Meng.How Corporations Define Issues Management. - In: PR Review, Winter 1988,18-30.

Hainsworth,Br.E.The Distribution of Advantages and Disadvantages. - In: PR Review,Spring 1990:33-39.

Hammond,J. Public Relations in Non-Commercial Sector. - In: The Practice of PR.Ed.by S,Black, BH Ltd.,4-th Ed.,1995,87-99.

Hix,S.The Political System of European Union. European Union Series.MacMillan Press Ltd.,1999.

Jefkins,Fr.Public Relations Techniques. Oxford : Butterworth Heinemann,1988.

Jefkins,Fr.Public Relations. Business Handbook.Pitman Pub.,L.,1992.

Jefkins,Fr. Planned Press and Public Relations. Glasgow,1993.

Keating,M.The Politic of Modern Europe. Pub.by Edward El.Pub.Lim.,1993.

Lahusen und Jauβ, Lobbying als Beruf, 2001

Moss,D.Ed.Public Relations in Practice. A Casebook. Routledge,1992.

Newsom,D.,J.Van S.Turk,D.Kruckeberg. This is PR.The Realities of PR.Wadsworth Pub.Com.6-th Ed.,1996.

Smith,D. Parliamentary Relations and Lobbying. -In: The Practice of PR.Ed.by S,Black, BH Ltd.,4-th Ed.,1995,100-110.

Stout,Daniel A. Internal Process of Corporate Advocacy.- In: PR Review,Spring, 1990,52-62.

Stone,N. The Management and Practice of PR. McMillan Business Press Ltd.,L.,1995.

Stueckemann, Thomas; Netzwerke und Modernitaet 13.November 1997

Wilcox,D.L.,Ph.Ault,W.Agee. Public Relations Strategies and Tactics. Harper Collins Coll.Pub.,4-th Ed.,1995.

Witte, Jan Martin; Wolfgang Reinicke; Thorsten Benner; Globale Politiknetzwerke.

Wilson,L.S. Corporate Issues Management : An  International View. - In:PR Review, Spring, 1990,40-51.

Internet:

www.britanica.com

www.comtion.com

www.christel-fiebiger.de/pos_1.htm

www.europa.eu.int

www.fes.de/ipg/ipg2_2000/zuliste.html

www.findarticles.com

www.nylobby.state.ny.us/lobbying.html

www.topica.com

http//:library.fes.de/fulltext/id/01171.htm

Дипломната работа съдържа множество таблици и схеми и е предадена през 2002.

Ключови думи: обществени дела, лобизъм, лобиране, публични институции, интеграция, ОСП на ЕС, институции на ЕС, органи на ЕС.


Търси за: обществени дела | лобизъм | лобиране | публични институции | интеграция | ОСП | институции органи ЕС

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker