Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

           

Реферат

НА ТЕМА

СТРАТЕГИЯ НА ПРОГРАМА ИСПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

София, 2004

СЪДЪРЖАНИЕ

   

I. Въведение

II. Кратък преглед на състоянието на околната среда

III. Най-важни особености на политиката по околна среда

IV. Кратък преглед на инфраструктурата по околна среда

V. Финансиране на проекти по околна среда


I
. Въведение

Целта на настоящата разработка е да очертае насоките и рамката за ефективно използване на новия финансов инструмент на ЕС в предприсъединителния период - ИСПА - сектор околна среда,  като се имат в предвид следните направления:

 1.   управление на отпадъците
 2.   качество на въздуха
 3.   качество на водите.

Изследването се основава на приоритетите в “Партньорство за присъединяване” и Националната програма за приемане на европейското законодателство (NPAA), Наредбата на ЕС за ИСПА, както и разработени национални програми в разглежданите три области,. две от които са приети  през 1999г. от Министерски съвет и приложени в резюме към настоящия документ/Приложение №2 и №3

В тези документи са определени главните цели, които трябва да бъдат постигнати, разработени са планове за действие, където е уместно, са определени и мерките, които ще бъдат предприети (инвестиционни, институционални, нормативни и т.н.) и накрая са разработени инвестиционни програми за периода 1999-2002. Тези програми  включват приоритетни инвестиционни проекти, които са установени на базата на общи и специални критерии, необходимите финансови инвестиции за тяхната реализация и потенциалните финансови източници.

Следва да се подчертае, че ИСПА се разглежда не изолирано, а като много важен инструмент за реализация на цялостната програма за присъединяване в разглежданата област, която включва синхронизиране на законодателството, разработване на програми и планове за действие и тяхното практическо прилагане, институционално укрепване, развитие на сектора околна среда в контекста на необходимостта от стабилно икономическо развитие и демократизация на обществените процеси.

Всички посочени мерки са част от Националния план за икономическо развитие 2000-2006 г. и Националната стратегия за околната среда.

…………………..

II. Кратък преглед на състоянието на околната среда

Територията на Р.България е 110993, 6км2. Общата дължина на границите на страната възлиза на 2245км, от която - 52,6% сухоземна; 30,6% речна и 16,8% морска /по данни на НСИ/.

С указ на Президента от 04.01.1999 г., страната е разделена административно на 28 области и 262 общини. Населението на България към 30.12.1998 г. е 8230371 жители,  от които 68 % живеят в градовете. С население над 100 хил. жители са девет града. Столицата на страната, гр.София е с население 1122302 жители следвана от градовете: Пловдив (342584), Варна (299801), Бургас (195255), Русе (166467), Стара Загора (147939), Плевен (121952), Сливен (105530) и Добрич (100399).  Средната гъстота на населението в страната е 74,2 души/км2. Най урбанизирани са районите на градовете: София, Пловдив и Варна.

Въздух

В страната са определени 14 региона - “горещи точки”, с голяма степен на замърсяване на въздух. Това са райони с център големи градове или по-малки населени места с крупни индустриални предприятия - замърсители. Замърсявания в тези райони са с по един или няколко показателя: прах, серни окиси, оловни аерозоли, азотен двуокис и други.

Оценката на емисиите от всички източници на вредни вещества обхваща 2436 предприятия, източници на вредни вещества в атмосферния въздух. Данните са за основните замърсители, характеризиращи качеството на атмосферния въздух - серен диоксид, азотен диоксид, прах, въглероден окис, както и някои специфични - олово, живак, кадмий, диоксини, фурани и полиароматни въглеводороди.

……………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основното предизвикателство, пред което е изправена България, е преоценката на политическата, икономическата и социалната системи, и на международните връзки, като концепцията за устойчиво развитие придобива особено важно значение.

За постигането на икономически прогрес и дългосрочна стабилност в опазването на околната среда, както и за повишаването на жизнения стандарт, следва да се обхванат всички приоритети на екологичната  програма. В този смисъл политиката на бюджетните ограничения може да доведе до прекомерно съкращаване на разходите за околната среда. Решението на този проблем е в изграждането на законова защита срещу изчерпването на природните ресурси и в генерирането на финансови средства за приоритетните разходи. Важен момент тук се явява финансирането от международните програми с цел изграждането на ефективна национална политика в дългосрочен аспект. За да има приемственост от страна на обществеността направените анализи и прогнози трябва да бъдат достоверни и обстойни, тъй като това сътрудничество значително определя развитието на малкия и среден бизнес.


Използвана литература

 1.  Наредба на Европейския съюз за програма „ИСПА”
 2.  Национална стратегия на България за опазване на околната среда
 3.  НСС - 2003 г.
 4.  Икономическа мисъл, 3, 4, 7, 8, 10/ 2003 г.
 5.  Виенска конвенция
 6.  Монреалски протокол
 7.  Panayotov, T., Green Markets. The Economics of Sustainable Development, 1993
 8.  Интернет страница

www.moew.government.bg/recent_doc/europe/ISPA_Bul_october2000_final.doc

http://www.mrrb.government.bg

Рефератът е защитен през 2004 година. Съдържа таблици,схеми, актуална информация, статистически данни.

Ключови думи: предприсъединителни фондове и програми, ИСПА, САПАРД, инфраструктура на околната среда, Национална стратегия за развитие, критерии за присъединяване.


Търси за: предприсъединителни фондове програми | ИСПА | САПАРД | инфраструктура околната среда | Национална стратегия развитие | критерии присъединяване

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker