Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

на тема:

Европейски съд - гарант за защита правата на човека

05.2006

Съдържание:

1. Европейски съд 3

2. Как се разпределят задълженията между Европейския съд и Първоинстанционния съд ? 4

3. Какви промени  предвижда Договорът от Ница  по отношение на Европейския съд ? 7

3.1. Промени в  състава на Европейския съд 7

3.2. Други промени 7

3.3. По кои въпроси ще се въведе гласуване с квалифицирано мнозинство ? 7

3.4. Кога влиза в сила Договора от Ница ? 8

4. Европейска конвенция за човешките права ( ЕКЧП ) 8

4.1. История 9

4.2. По- нататъшно развитие 10

5. Заключение 11

6. Източници : 12

  1.  Европейски съд

Европейския съд носи също познатото от националната държава обозначение, както и Европейския парламент, като освен това е запазено типичното в либерално- демократичните системи разпределение на тежестите по отношение на съдебната власт. Той е отговорен за спазването на правото на общността. Към неговите компетенции спадат правните спорове между страните- членки, между органите и структурите на съюза и страните членки, спорните въпроси между съюза и страните- членки, между органите и структурите на Европейския съюз, както и между физически лица и съюза. Освен това национални съдии могат да се обръщат към съда в рамките на разглеждано от даден национален съд дело при проблеми във връзка с общото право. За да придобием по- ясна представа за структурата на Европейския съд на разположение е следната схема, от която се вижда, че освен Европейския съд съществува и още един съд, така наречения съд от първа инстанция. Той е създаден през 1989 година, за да облекчи Европейския съд в неговата работа.

..........................

Седалище и структура

Седалището на Европейския съд е в Люксембург. Устройството му не предполага разпределение по националности, но в състава на Съда се включва по един съдия от всяка страна- членка за представителност на всяка от националните съдебни системи. Европейският съд е подпомаган от осем генерални адвоката, чиято роля е да предоставят безпристрастни и независими заключения по делата в Съда. Съдиите и генералните адвокати се назначават с общо съгласие на правителствата на страните- членки за мандат от шест години, който може да бъде подновяван, като се допуска частично преназначаване на три години. Обикновено те са висши представители на националните съдебни системи или юристи с призната компетентност и гарантирана независимост. Европейският съд и Първоинстанционния съд имат свои представители, които се избират за мандат от три години.

Главната задача на Съда е да следи зачитането на правата на ЕС при тълкуването и прилагането на Договорите ( за ЕС и ЕО ) и на директивите, приети от съответните органи. Целият пленум заседава рядко, Европейският съд работи предимно посредством камари от три или пет съдии. На разположение на Съда са деветте “генерални адвоката”, чиято задача е да предложат обективно и независимо становище за случаите, които са внесени в съда за вземане на отношение.

Европейският съд има две основни функции:

Да се зачита принципът на правото в страните- членки и прилагането на договорите;

Да взема решения по искания на националните съдилища относно прилагането на европейското право;

………………..

  1.  Източници :

Учебник : Европейска интеграция, автор: доц. д-р Ив. Спиридонов

www.evroportal.bg

www.horizonti.bg/evro/institution

www.cid.bg/docs

…………………………….

Темата е изготвена 05.2006г.

Темата съдържа една графика

Ключови думи: Европейски съд - състав, правомощия, седалище и структура, специализирани съдебни отделения; договор от Ница, Европейска конвенция за човешките права (ЕКЧП) - история и развитие.


Търси за: Европейски съд състав | правомощия | седалище структура | договор Ница | Европейска конвенция човешките права | история развитие

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker