Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет “Икономика на инфраструктурата”

Катедра” Икономика на туризма”

Курсова работа

на тема:

Европейските структурни фондове - възможност за реализиране на ефективна туристическа политика в България

гр. София

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност на структурните фондове на ЕС в България 4

2. Стратегия за участие на Република България в структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз - Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 5

2.1. Въведение 5

2.2. Необходимост от Стратегия за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз 5

2.3. Основни предпоставки за успешно реализиране на Стратегията 6

2.4. Принципи 6

2.5.  Обхват и обект на Стратегията 8

2.6. Цели на стратегията 9

2.7. Институции и механизми за усвояване на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз 9

2.8. Обхват и администриране на Оперативните програми 19

2.9. Оценка на стратегията 39

3. Насоки на действие на мерките, залегнали в НСРР 40

3.1. Производствен сектор 40

3.2. Транспорт 43

3.3. Околна среда 46

3.4. Регионално развитие 49

3.5. Развитие на човешките ресурси 52

3.6. Устойчиво социално развитие 54

3.7. Земеделие и развитие на селските райони 56

4. Програма за развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта - BG 2005/017-353.10.01 като широко приложим инструмент за подобряване на туристическото обслужване и политика 60

4.1. Кратко описание на програмата 60

4.2. Възможности за частни фирми да получат безвъзмездно финансиране по програмата 61

4.3. Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за безвъзмездна помощ: 62

4.4. Партньори 63

4.5. Видове дейности, които може да включват проектите: 64

5. Извод 68

Литературни източници 70


1. Същност на структурните фондове на ЕС в България

Структурните фондове (СФ) са основният инструмент на Европейския Съюз за провеждането на неговата Регионална политика. Една от основните цели на тази политика е постигането на по-голямо икономическо и социално сближаване между страните-членки. (Известно още като Кохезионна политика или Кохезия.) В рамките на тази политика, посредством Структурните фондове се преразпределят средства от по-богатите към по-бедните региони на ЕС. По тази причина често се казва, че Регионалната политика на ЕС е израз на финансовата солидарност между страните-членки. Тя e също така мощен стимул за икономическа интеграция. Правното основание за провеждането на общата Регионалната политика е Глава XVII от консолидирания Договор за Европейската общност озаглавена „Икономическа и социална кохезия”.

След успешно присъединяване към ЕС, страната ни ще може да получава значителна финансова подкрепа от Структурните фондове за своето ускорено социално-икономическо развитие. Получаването на средства от Структурните фондове на ЕС е свързано с изпълнението на специфични изисквания и прилагането на правила и процедури установени от ЕС. В хода на преговорите по присъединяване на България към ЕС, въпросите свързани с използването на средства от Структурните фондове на ЕС бяха разгледани в рамките на “глава 21 - Регионална политика и координация на структурните инструменти”, а Министерство на финансите беше едно от водещите министерства в преговорите по тази глава. В бъдеще на Министерство на финансите е отредена ключова роля в процеса на управление на средствата от Структурните фондове на ЕС.

С цел повишаване осведомеността на широката публика в България относно Структурните фондове на ЕС, дирекция «Управление на средствата от ЕС» при Министерство на финансите e разработила интернет страница посветена изцяло на Структурните фондове (http://www.eufunds.bg).

2. Стратегия за участие на Република България в структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз - Националната стратегическа референтна рамка (НСРР)

2.1. Въведение

Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) се изготвя в съответствие с чл. 27-28 от Регламент на Съвета 1083/2006 г. НСРР представя стратегията за развитие на България през периода 2007-2013 година и основните цели на политиката на България, свързана с ефективното използване на Структурните и Кохезионния фонд за постигане на целите на кохезионната политика на Европейския съюз НСРР има следните основни части: анализ на несъответствията в развитието, слабостите и потенциала; стратегията за интервенции и националните приоритети; списък на оперативните програми; описание на механизма за координация и допълняемост на различните финансови инструменти, предоставяни от ЕС; както и няколко приложения. (В приложение е Съдържанието на НСРР).

В етапа на подготовка за членство на България в Европейския съюз и провеждането на преговорите по глава 21 „Регионална политика и координация на структурните инструменти” българското правителство предприе редица мерки, които да доведат до хармонизиране на законодателството и подготовка на администрацията за новите отговорности.

Изменението на настоящата Стратегия се налага с оглед отразяване на новите положения, които ще бъдат в сила за програмния период 2007-2013 г., както и на вече постигнатите резултати от изпълнението на ангажиментите по глава 21. То се основава на основните изисквания за планиране, администриране и прилагане на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз съгласно предложението за  нови регламенти за програмния период 2007-2013 г., които ще заменят Регламент 1260/99 и Регламент 1164/94 на Съвета на Европейския съюз.

………………….

5. Извод

Неправителственият сектор и частният бизнес в частност предприятията от туристическия бранш ще имат шанс да усвоят ефективно средства от европейските фондове, ако имат конкретна информация и подготовка и се постигне значително  по-голяма конкретика по отношение на реалните факти и процедури, свързани с усвояването на средства от ЕС. Само по този начин България ще постигне по-голям процент на усвояване от еврофондовете от страните, присъедини ли се преди нас в ЕС и че тези средства ще подпомогнат не само туристическия бранш, но и всички сектори на българската икономика.

Основните социално-икономически проблеми са концентрирани в следните области: качество на човешкия капитал, базисна инфраструктура, ниска конкурентоспособност на международните пазари на стоки и услуги, слабо реализиране на икономическия потенциал на културното наследство, небалансирано регионално развитие, слаби темпове на социално развитие.

Значителна част от БВП на страната се създава в големите индустриални предприятия. Гръбнакът на развитите пазарни икономики - секторът на малките и средните предприятия е неразвит. Причините за това са много: липса на финансови инструменти за стартиране, липса на стимули за развитие, административни бариери, дефицит на предприемачески умения.

Използването на амортизирани технологии в производството стои в основата на ниската производителност и високата енергийна интензивност на икономиката. В крайна сметка всичко това уврежда конкурентоспособността на българските предприемачи и ги поставя на неизгодни позиции на международните пазари. Същевременно, инструментът за преодоляване на това изоставане - инвестиции в ново оборудване, технологии и know-how - не се използва достатъчно интензивно. Както държавата, така и частният сектор отделят незначителен финансов ресурс за научно изследователска и развойна дейност, което води след себе си до изостряне на проблема за технологичната изостаналост.

Седемте оперативни програми по структурните фондове - регионално развитие, конкурентоспособност, развитие на човешките ресурси, околна среда, транспорт, административен капацитет, развитие на селските райони и предоставят огромен набор от преимущества пред туристическия бранш в лицето на подобрена инфраструктура, свързани услуги, привличане на чуждестранен капитал и инвеститори и пр.


Литературни източници

  1.  Пътни карти за България  към пълноправното и членство в Европейския Съюз
  2.  Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013 г. - Агенция за икономически анализи и прогнози
  3.  Стратегия за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
  4.  Национална стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. - Министерски съвет - декември 2006 г.
  5.  Презентационен материал - Център за икономическо развитие - Форум "Национална стратегическа референтна рамка", Кемпински Хотел Зографски София, 26 април 2006 г.
  6.  “Структурните фондове - инструмент на политиката на европейския съюз за икономическо и социално сближаване” - Център за изследване на демокрацията
  7.  Резюме на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), отразяваща коментарите на ЕК от 11 юли 2007 г. - Министерство на икономиката и енергетиката
  8.  Комуникационна стратегия за присъединаване на Република България в ЕС.
  9.  Национална конференция “Структурните фондове на Европейския съюз - възможности за развитие на устойчиви практики в туризма” - Държавна Агенция по Туризъм - 13 Декември 2006г.
  10.  Структурни фондове на ЕС - www.eufunds.bg 

…………………..

Темата е изготвена 01.2007

Темата съдържа графики.

Ключови думи: Стратегия за участие - цели и обхват, структурни фондове на ЕС, Кохезионен фонд, Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), насоки на действие на мерките залегнали в НСРР, програма за развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта (BG 2005/017-353.10.01), подобряване на туристическото обслужване и политика.


Търси за: Стратегия участие цели обхват | структурни фондове | Кохезионен фонд | програма развитие човешките ресурси насърчаване заетостта | BG 2005/017 353.10.01 | подобряване туристическото обслужване политика

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker