Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Шуменски университет

"Епископ Константин Преславски"

Педагогически факултет

Катедра по социална педагогика

Р Е Ф Е Р А Т

По Социална политика

на тема: Социална политика на Европейския съюз

Изготвен от:       Проверен от:

спец. Социални дейности

гр. Шумен, 2006 г.

Съдържание:

1. Увод 3

2. Сближаване и координиране на социалните политики: опит и практика на страните-членки на ЕС 6

2.1. Координиране на социалноосигурителните схеми 6

2.1.1. Развитие на идеята за координиране 6

1.1.2. Принципи на координирането 8

1.1.3. Обхват на правилата за координиране 11

1.1.4. Координирането в перспективата за разширяване на ЕС 12

2.2. Структурна политика на ЕС в социалната сфера 13

2.2.1. Принципи и инструменти на структурната политика 13

2.2.2. Изравняващ ефект на ЕСФ 15

2.2.3. Структура и приоритети на ЕСФ 15

2.2.4. Перспективи за развитието на ЕСФ през 2000 г. 18

2.2.5. Повишаване на ефективността 20

2.3. Приоритети на социалната политика 21

1. Увод

Европейският съюз (ЕС) поставя основите на интегрирана социална политика още със създаването си и сключването на Римския договор през 1957 г. Целта на договора, с който се формира Европейската икономическа общност, е да създаде обединен пазар и да институционализира партньорството между западноевропейските държави в определени стопански области. Едновременно с реализацията му възниква проблемът за “социалния дъмпинг” и елиминиране на възможността отделни държави да се конкурират на пазара чрез понижаване на цената на труда и ограничаване на разходите за социална защита на работниците. Ето защо интеграцията в социалната сфера придобива специфичен, макар и опосредствен приоритет. През 1961 г. се създава Европейски социален фонд (ЕСФ), който става инструмент за реализация на съвместните цели и задачи в социалната сфера. Социалните измерения на икономическото сближаване придобиват все по-голямо значение и все по-обхватен инструментариум за тяхната реализация, включващ както правни норми, така и специфични финансови структури.

........................................................................

В страните от Централна и Източна Европа съществуват множество специфични социални проблеми, които могат да възпрепятстват свободното движение на работници и които трябва да се отчитат в хода на реформите преди присъединяването.

Един от най-важните проблеми е осигуряването на качествени здравни услуги. Засега в практиката на Европейския съд няма регистрирани спорни казуси по прилагането на чл. 22. 1. с) от регламента, който позволява на работниците, пребиваващи в друга страна, да получават здравни грижи за сметка на нейното здравно осигуряване. Тази разпоредба е в сила и за членовете на семействата, като на практика осигурява за всички лица от ЕС възможност за лечение извън тяхната собствена страна. Системите за здравно осигуряване в западноевропейските страни включват почти всички видове медицински и рехабилитационни услуги, широка гама от профилактични дейности, лекарствоснабдяване и др. За разлика от тях повечето източноевропейски страни включват в обхвата на здравното осигуряване ограничен кръг медицински услуги, като допълнителните услуги се заплащат директно от пациентите. Сред платените услуги са стоматологичните, кинезитерапевтичните, оптиката и др. .ази неравнопоставеност се засилва от големите различия в качеството на здравните услуги и използваните технически достижения. Поради това приспособяването на здравноосигурителните системи в страните-кандидатки е сериозно предизвикателство.

..................................................................

От една страна, дейността на ЕСФ е насочена към реализация на принципите на реформата, които се конкретизират в петте приоритетни цели, дефинирани с Регламент на Съвета 2052/88 от 24 юни 1988 г. и утвърдени до края на 1999 г. с Регламент 2081/93 от 20 юли 1993 г.:

.................................................................

Използвана литература:

  1.  Борисов, О., “Право на Европейския съюз”, Изд. Арго Пъблишинг, София, 2005.
  2.  Борисов, О., Леков, В., “Основни договори на ЕС”, Изд. Нова звезда, 2003.
  3.  Иванова, Р., Основи на европейската интеграция, ЦЕИ, С., 1994.
  4.  Иванова, Р., Система и структура на правото на ЕО, Съвременно право, бр. 4, Изд. СИБИ, 1994.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици и/или картинки.

Ключови думи:

социална политика, Европейски съюз, координиране, изравняващ ефект, повишаване на ефективността, страни-членки, социални проблеми


Търси за: социална политика | Европейски съюз | координиране | повишаване ефективността | страни членки | социални проблеми

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker