Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Реферат

Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

І. Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика 3

II. Социална политика на ЕС - обща характеристика 4

1. Трудово право 4

2. Равно третиране на жените и мъжете 4

3. Антидискриминация 5

4. Здраве и безопасност 6

5. Социална закрила 6

6. Социален диалог 6

7. Заетост 7

8. Обществено здравеопазване 7

9. Изрично изискване на acquis за създаване на определени институции 8

III. Глава 13 “Социална политика и заетост” 8

1. Трудово право 10

2. Равно третиране на жените и мъжете 11

3. Антидискриминация 11

4. Заетост и Европейски социален фонд 13

5. Социален диалог 13

6. Социална закрила 14

7. Обществено здравеопазване 14

8. Увреждания 15

9. Здравословни и безопасни условия на труд 15

Използвана литература: 17

І. Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика

Интегрираната социална политика на страните от ЕС води началото си още от сключването на ДЕИО (Договор за създаване на европейската икономическа общност) през 1957 г. едновременно с реализацията на целите в този договор възниква проблемът за социалния дъмпинг и елиминирането на възможността отделни държави да се конкурират чрез понижаване на цената на труда и намаляване на социалните осигуровки за защита на работниците. Това е причина интеграцията на социалната сфера да придобие специфичен приоритет толкова рано. За реализация на съвместните цели и задачи в социалната сфера през 1961 г. е създаден ЕСФ (европейски социален фонд), а социалните измерения на икономическото сближаване придобиват все по-голямо значение. В приетата през 1974 г. програма за социални действия вече са дефинирани социалните аспекти на икономическия растеж. Той се определя не като цел, а като средство за социално развитие и повишаване на жизнения стандарт. През 1989 г. е приета Европейската социална карта, в която се регламентират правото на свободно придвижване, справедливото трудово възнаграждение, условията на живот и труд, социалната защита, колективното трудово договарян, равното третиране на мъжете и жените, защитата на децата, възрастните и инвалидите. В резултат от предприетите мерки по изпълнение на хартата от Комисията Общността значително разшири сферата на социалната политика и тя премина на над национално ниво.

С регламентираните в ДЕО (Договор за създаване на Европейската Общност) права за свободно движение на хора, стоки и капитали в рамките на Общността се слага и началото на едно ново сътрудничество в социалната сфера. През 1993г. е приет протокол за прилагане на европейската социална харта, с който гарантират ефективното упражняване на основните човешки права в социалната сфера. Предприети са действия за координиране на националните системи за социално осигуряване с цел лицата сменящи местоработата си в друга страна членка на Общността да акумулират осигурителните си права и най-вече направените осигурителни вноски. През 1993 - 94 г. Комисията подготвя Зелена и Бяла книга на за европейската социална политика, които стават основа при формулирането на целите, приоритетите и конкретните задачи в тази област на евроинтеграцията.

......................................................................

Заетостта и социалната политика обхващат области, в които съществува значително вторично законодателство на ниво ЕС, като например въпросите на здравето и безопасността, трудовото право и равното третиране на жените и мъжете, и области като социален диалог, заетост и социална закрила, в които се разработват политики за сближаване на националните законодателства на базата на Договора за ЕО. Спрямо тези области няма правни задължения за прилагане на конкретни политически мерки, но съществува едно много важно общо задължение да се координират съответните политики, за да може да се разработи една хомогенна социална рамка в съответствие с принципа и нормите на Договора за ЕО.

......................................................................

Участието на България в общата социална политика на ЕС бе дискутирано основно в Глава 13 “Социална политика и заетост”.

Тази позиция на ЕС се основава на неговата обща позиция относно Конференцията за присъединяване проведена с България /CONF-BG 2/00/ и е подчинена на принципите за преговори, одобрени от конференцията /CONF-BG 5/00/, в частност:

“- всяко изразено мнение от която и да било страна по глава от преговорите, няма по никакъв начин да повлияе на позицията, която може да бъде взета по други глави;

- споразумения - дори частични - постигнати по време на хода на преговорите по главите, за да бъдат успешно прегледани, не бива да се считат за окончателни докато не бъде изготвено цялостно споразумение;”

ЕС подчертава колко е важно за България да се съобразява със Споразумението за асоцииране както и с Партньорство за присъединяване, които представляват основни елементи на засилената предприсъединителна стратегия. ЕС отбелязва, ангажимента на България, чрез Партньорство за присъединяване и Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕО, да доизгради съществуващите институции по заетостта и социалната политика и да се присъедини към европейското acquis в тази област. ЕС подкрепя България в процеса на поетапното хармонизиране на законодателството й с това на Общността, както и в усилията й да осигури ефективно изпълнение, като същевременно приема, че хармонизирането с тази част на acquis, ще изисква от България значителни инвестиции. Освен това, ЕС подчертава значението на социалното измерение на Съюза, консолидиран след Договора от Амстердам, както и това, че от датата на присъединяване ще се изисква срочно и пълно транспониране и изпълнение на законодателството в областта на социалната политика и заетост.

...............................................................................

Използвана литература:

1. “Европейска интеграция” , Е. Георгиева, К. Симеонов

2. www.mlsp.government.bg

3. www.europe.bg

4. www.evropa.bg

5. www.europa.eu.int

.........................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

социална политика на ЕС, европейско сътрудничество, трудово право, антидискриминация, здраве и безопасност, социална закрила, обществено здравеопазване, държави членки, държави кандидатки, Глава 13 “Социална политика и заетост”, европейски социален фонд


Търси за: социална политика | европейско сътрудничество | трудово право | здраве безопасност | социална закрила | обществено здравеопазване | държави членки | държави кандидатки | Глава Социална политика заетост | европейски социален фонд

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker