Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Формиране на Единна европейска валутна система. Въвеждане на Еврото като единна разплащателна единица

2007 г.

Съдържание

1.Формиране на Единна европейска валутна система 3

2. Въведение на еврото като единна разплащателна единица 13

2.1. Критерии за членство във валутния съюз 13

2.2. Как възниква и се реализира идеята за обща европейска валута? 17

2.3. Разликата между евро и екю 23

Използвана информация: 25

1. Формиране на Единна европейска валутна система

Валутното сътрудничество в Европаима по- дълга история отколкото икономическата интеграция, тъй като датира още от 50 година. Тогава се създава Европейският платежен съюз с цел постигане на многостранност в международната търговия и плащания. Ранен опит за изграждане на валутен съюз е и решението на върховния орган на Европейската общност от 1969 г. за създаване на икономически и валутен съюз. Това решение е стимулирано от завършването на митническия съюз и създаването на общата селскостопанска политика. Следва планът Вернер, който също си поставя за цел създаването на икономически и валутен съюз до осемдесета година. Част от него е изграждането на Европейската валутна система. Предполагам, че аудиторията е наясно с развитието и трудностите пред Европейската валутна система, изпитанията и кризите, които тя преживява няколко пъти, особено през 1992, 1993 г., когато от нея излизат валутите на Великобритания и на Италия. Много важен етап за избистрянето на идеята за икономически и валутен съюз и за практическото й реализиране е работата на Комисията Делор и нейният доклад от 1988 г. В този доклад, наред с други много важни постановки, се дава дефиниция на икономическия съюз и какви са условията за създаване на валутен съюз. Документът поставя основата на съвременния и сега изграждащия се Европейски икономически и валутен съюз.

Икономически съюз, според доклада на Делор е напълно свободният общ пазар заедно с комплект от общи регулации, осигуряващи известните четири свободи, конкуренцията, общите политики за структурни промени и регионално развитие и макроикономическа регулации със задължителни правила за бюджетните политики. Трите условия, които са необходими за валутен съюз са : пълна конвертируемост на валутите, пълна свобода на капиталовите пазари и за движение на капитали, интегриране на финансовите пазари и необратимо фиксиране на валутните курсове.

В документа, изготвен от Комисията Делор, се поставят за първи път и времеви рамки на планирането на процеса, което се оказва много важно за неговата реализация. Първият етап се фиксира с дата 1 юли 1990 г. и действително се реализира. Основната задача на първия етап е постигане на капиталова либерализация и постигане на конвергенция чрез координиране на макроикономическите политики. Формулират се също така и вторият и третият етап, на които ще се спра по- нататък. Третият етап предвижда единна икономическа, парична и валутна политика в рамките на постигнат единен, вътрешен за зоната, пазар. За мен тази връзка е много важна.

Основите на европейското валутно сътрудничество са положени с Римския договор от 25.03.1957 г., който постави началото на европейската икономическа и политическа интеграция. Но след разклащането на основите на Брешън-Чудската международна валута на система в края на 60-те години и нарушаването на хомогенността на ЕС се породи идеята за изграждане не само на икономически, но и на валутен съюз.

............................................................

2. Въведение на еврото като единна разплащателна единица

Най-грандиозният монетарен експеримент в историята - така единодушно беше окачествено въвеждането на еврото в 12 европейски страни. Въпреки безспорното си историческо значение въвеждането на общата валута на Европейския монетарен съюз (ЕМС) в реално обращение беше решено и осъществено, за да се постигнат конкретни цели, които да подобрят бизнессредата и да задълбочат процесите на евроинтеграция.

От 01.01.1999 г. стартира фиксирането на разменните курсове на валутите на страните - членки към еврото и помежду им. Същевременно престана да съществува и официалната ЕСИ кошница, а Единната европейска централна банка отвори врати. Правителствата започнаха да имитират бонове и облигации само в евро. В евро бяха преоформени и съществуващите дългове. Стартира и системата TARGET - Трансевропейска автоматизирана система за разплащане в реално време с парични обеми над 50 млн. евро, докато за по-малки трансфери се използва системата ЕВА - Европейска банкова асоциация, Еврото ще се използва и в дво-трансферните между централните банки и търговските кредитни институции.

2.1. Критерии за членство във валутния съюз 

За да стане членка на валутния съюз една страна трябва да изпълни следните т.нар. Маастрихтски критерии:

- Да постигне устойчивост на цените и средногодишен темп на инфлация, който не надминава с повече от 1,5% темпа на инфлация в трите държави-членки с най-добри резултати в областта на стабилността на цените;

- Равнището на лихвения процент да не е по-високо от 2.0% от средното за трите най-добре представящи се страни по ценова стабилност;

- Бюджетният дефицит да не надскача 3% от брутния й вътрешен продукт, а съотношението между държавният дълг и БВП не бива да бъде повече от 60%;

- Паричната единица на държавата трябва да се е вмествала без голямо напрежение в нормалните прагове на отклонение, предвидени в механизма на обменните курсове от европейската валутна система през последните две години преди влизането в ЕС.

............................................................

Използвана информация:

  1.  http://www.europarl.eu.int/
  2.  www.evroportal.bg/dictionary_view.php
  3.  www.hs.government.bg/hs/present/Kuzev3/s0001.htm
  4.  MSN Encarta, 2002
  5.  www.horizonti.bg/evro/expand.htm
  6.  www.bnb.bg/bnb/home.nsf

.......................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

Единна европейска валутна система; единна разплащателна единица; членство във валутния съюз; разлика между евро и екю

 


Търси за: единна разплащателна единица | членство във валутния съюз

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker