Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

По Право на Европейския съюз

На тема:

Гражданство в Европейския съюз

Велико Търново, 2007


Съдържание:

I. Увод 3

II. Какво представлява Европейският съюз? 4

III. Цели на Европейския съюз 5

IV. "Европейско гражданство" 6

V. Права на европейските граждани 7

1. Право на свободно предвижване и на свободно пребиваване на територията на държавите-членки. 9

2. Активно и пасивно избирателно право 9

3. Право на дипломатическа и консулска защита извън ЕС от представителство на която и да е от държавите-членки, когато неговата собствена държава няма представителство. 10

4. Право на достъп до документи на Съюза. 11

5. Правото на подаване на петиции и право да сезира Европейския омбудсман 11

6. Омбудсман 12

7. Права на заетите лица в ЕС 15

VI. Съпоставката на европейското и българското гражданство 19

Източници: 21


…………………………………….

I. Увод

След присъединяването на България към Европейския съюз кандидатстването и придобиването на българско гражданство от граждани на трети страни получава все по-голяма актуалност. След 1 януари 2007 г. българските граждани се ползват неограничено от фундаменталните свободи в Европейската общност, сред които е и свободата на движение на хора. Гражданството и свързаните с него други правни институти са уредени от Закона за българското гражданство, който регулира основните принципи за придобиване: по произход, по месторождение и натурализация и разглежда процедурите, по които става придобиването, загубването и възстановяването му.

Европейско гражданство предвижда “двойно гражданство, национално и европейско”, като всеки ще може сам да направи избор според собствените си убеждения. Юридическата база за въвеждането на европейско гражданство е поставена още в договора от Маастрихт, който предвижда, че “всяко лице, което има националност от държавите - членки, ще бъде гражданин на Съюза”. Договорът от Амстердам изяснява връзката между европейско и национално гражданство - “Гражданството в ЕС ще допълни, а няма да замени националното гражданство”.

Това предложение предизвиква възобновяване на дискусията за смисъла и значението на гражданството, за връзката му с определен политически модел, както и с националната идентичност. Доколко европейското или наднационалното може и трябва да доминира над френското, германското или българското? Или може би европейското гражданство е синоним и заместител на сбора от националните гражданства? Дали това, че някой е предпочел да бъде европейски гражданин го прави по-малко национален гражданин или напротив, добавя още един щрих към националния му образ? Обединена Европа не се стреми към унификация, а към богатство на своя модел чрез съхраняване и стимулиране на многообразието и най-важното - отстояване на правото на избор на всеки гражданин, на всеки индивид. Само по себе си отстояването на националната специфика и идентичност означава и отстояване на европейските ценности, защото колкото повече се съхранява и отстоява националното богатство и различие, толкова повече се пазят европейските принципи на демократичност и плурализъм. Именно този основополагащ принцип на Европейския модел и на европейското духовно пространство е отразен в предлагания текст за Конституция - като гражданин на Обединена Европа всеки да може да се идентифицира чрез “европейското” в своя образ, но ако предпочита може да се идентифицира и чрез “националното” в своя образ. Не става дума за налагане на единия или другия принцип, а за възможност двата да битуват заедно, така че да могат взаимно да се допълват и обогатяват.

................................................

Според юридическата наука гражданството е политико-правната връзка между индивида и държавата, която има траен и устойчив характер. ЕС обаче представлява не държава, а цялостно обединение. 

Съгласно чл. 15 от Всеобщата декларация за правата на човека: “Всеки човек има право на гражданство”. Гражданството е правно качество, с което могат да се характеризират само и единствено физическите лица.

................................................

Европейците се радват на множество граждански, политически и социални права, вписани в Хартата на основните права. Новата агенция на ЕС за основните права, започваща работа на 1 март 2007 г във Виена, е натоварена със задачата да следи за спазването им. Достойнството, свободата, равенството, солидарността и справедливостта са ценностите, посочени в Хартата на основните права на ЕС. Наред със защитата на тези основни ценности една от многото задачи на новия наблюдаващ орган е да запознава в по-голяма степен гражданите с техните права. Агенцията обедини различните участници в областта на защитата на правата на човека, ще събира и анализира информация и ще провежда свои собствени проучвания, за да предостави експертните си съвети на институциите на ЕС и на страните при изготвянето на нови закони. Агенцията поема работата на Европейския център за мониторинг на расизма, като постепенно разширява обхвата на дейността му, включвайки други области. Като се съсредоточава върху правата на човека в законодателството на Европейския съюз, новата агенция не припокрива функциите си с тези на Съвета на Европа, който остава най-важният орган в Европа за правата на човека.

.....................................................

Европейското гражданство не заменя националното. Както е изтъкнато и в текста на ДЕС (1992) то го допълва. Освен това, както бе вече отбелязано - не може да се придобива отделно от националното гражданство - следователно всеки гражданин на ЕС е преди всичко гражданин на собствената си държава и трябва да се съобразява с нормативно установените в нея правила на своето национално гражданство. И все пак, трябва да се подчертае, че гражданството на Съюза не може да бъде използвано, за да се придобие гражданство на държава-членка, различна от държавата по произход на конкретния европейски гражданин. Единствено в компетентността на държавите-членки е да определят правилата за придобиване и изгубване на национално гражданство.

...............................................

Източници:

  1.  Интернет:

  1.  Ван Дайк, П. Ван Хууф, Г. Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика. С., 2000
  2.  Попова, Ж., Право на Европейския съюз, С., 2006
  3.  Сьодерман, Я., Как се става добър омбудсман, Конференция на европейските университетски омбудсмани, Мадрид, 12-13.01.2004 г.
  4.  Стойчев, С. Конституционно право. С., 2002.
  5.  Борисов, О. Международно публично право. С., 2003.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

цели на ЕС, Европейско гражданство, права на европейските граждани, избирателно право, омбудсман, права на заетите лица в ЕС, българско гражданство, право на свободно придвижване, право на свободно пребиваване, право на дипломатическа и консулска защита


Търси за: цели | Европейско гражданство | права европейските граждани | избирателно право | омбудсман | права заетите лица | българско гражданство | право свободно придвижване | право свободно пребиваване

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker