Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Софийски университет

Курсова работа

Свободно движение на хора - европейският социален модел

2006 г.

Съдържание

1. Европейската общност 3

2. Анализ на данни от емпирично социологическо изследване, проведено със студентите-магистри от Икономически факултет на Софийски университет, проведено през м. август 2006 година 6

3. Въпроси към участниците в изследването 8

Заключение 16

Използвани  информационни източници 17

  1.  Европейската общност

Законодателството на ЕО (Acquis communautaire) обхваща следните четири основни области: взаимно признаване на професионалната квалификация, граждански права, свободно движение на работници и координация на системите за социално осигуряване. Втора глава е обвързана с онези глави, които разглеждат останалите форми на свобода (стоки, капитали и услуги), както и с главите, третиращи социалната политика и заетостта, от една страна, и съдебната система и вътрешните работи, от друга.

Чрез системата на взаимно признаване Общността се стреми да не пречи на гражданите си да поемат и упражняват регламентираните професии, като приема принципа, че човек, който е напълно квалифициран да упражнява регламентирана професия в една държава-членка, трябва да има правото да извършва това навсякъде другаде в Общността. 

Гражданските права обхващат правото на гласуване и правото на пребиваване. С първото ЕС гарантира на всички свои граждани правото да упражняват  политически права, като гласуват в избори за Европейския парламент и в местните общински избори в държавата-членка, в която живеят, при условие, че тази държава е приела нужните актове за прилагане на разпоредбите на Договора.

Правата на всички  граждани на ЕС да участват активно в  политическия  живот на съюза, са гарантирани с директиви, обхващащи процедурите приложими при изборите за Европейски парламент (Директива 93/109/ЕО) и общински избори (Директива  94/80/ЕО).

В изпълнение на чл. 17, 18 и 19 от Договора за ЕО, създаващ гражданство на Съюза, двете директиви въвеждат основни правила за участие в изборния процес на граждани, които пребивават на територията на друга държава-членка и по-специално:

..........................................

2. Анализ на данни от емпирично социологическо изследване, проведено със студентите-магистри от Икономически факултет на Софийски университет, проведено през м. август 2006 година

Изследването е проведено през м. август 2006 година по предложение на Деканското ръководство на Икономически факултет и обхваща 111 студенти-магистри, което представлява 65,3% от общия брой по списък в деканата.

По специалности анкетираните студенти се разпределят както следва:

- Археология - 83,8%

- Етнология - 68,9%

- История и география - 65,3%

- История - 61,7%

- Архивистика - 56,3%

Целта на емпиричното изследване е да се проучат мненията и оценките на студентите-магистри относно свободното движение на хора и изграждането на европейски социален модел при предстоящото ни членство в ЕС през 2007 г.

Предмет на проведеното емпирично изследване са следните проблемни области:

- какви ще бъдат евентуалните пречки при свободното движение на хора след 2007 г.;

- ще има ли гратисен период за свободното движение на хора по страни и по професии;

- по какъв начин ще става институционалното и законодателно регламентиране на този аспект;

- очакванията относно организацията на свободното движение на хора, както и по отношение наличието на свободни работни места по професии в ЕС;

- начин, по който студентите-магистри ще могат активно да кандидатстват по отделни позиции и след завършване на своето обучение да бъдат конкурентноспособни на европейския трудов пазар в контекста на изграждането на европейски социален модел.

Социално-образователният профил на анкетираните студенти-магистри се формира от живеещите в София - 59,1%, жените - 59,5% , неженените - 91,0%, завършилите СУ "Св. Кл. Охридски" - 88,3%, студентите, дипломирали се като бакалаври с много добър и отличен успех - съответно - 47,7% и 46,8%. Държавна поръчка в магистърските програми на Икономически факултет са били приети 75,7% от изследваните лица, а 24,3% са платено обучение, приети да следват редовно са 82,0% от участвалите в анкетата. По време на следването си в магистърските програми на Философски факултет 64,2% от анкетираните са отговорили,че работят, а 35,8% се занимават само с учебната си дейност.

....................................................................

Заключение

Изследването на обществените нагласи по отношение перспективите в областта на свободното движение на трудови ресурси потвърждава разнородните настроения сред студентите относно предстоящото членство в |ЕС и изискванията, които ще настъпят по отношение България в общия европейски социален модел. 

Между експертите и останалите групи в обществото съществуват много общи настроения както по отношение на това, че запазването запазването на общите критерии и изисквания за свободно движение на трудови ресурси ще се ограничи от допълнителни институционални и административни пречки за българите, което ще доведе до една формална дискриминация.

Резултатите от изследването демонстрират, че мнението сред студентите от СУ, макар и да се обединява принципно около няколко ключови въпроса относно подготовката за членство в еврозоната, не е напълно консолидирано по всички аспекти от процеса на присъединяване и бъдещо членство в Европейския паричен съюз и в частност относно страховете на младежта спрямо евентуалните негативни последици от въвеждането на изчаквателен период спрямо основни професии или разграничаване по страни. Всичко това налага да се засили обществения дебат относно перспективите за свободното движение на трудови ресурси, както и относно най-сериозните предизвикателства, които крие присъединяването към Европейския паричен съюз.

Използвани  информационни източници

  1.  http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.htm.
  2.  http://europa.eu.int/comm/employment_social/socprot/schemes/guide_en.htm.
  3.  http://citizens.eu.int/.

...................................

Темата е писана 2006 г.

Ключови думи:

свободно движение на хора, европейски социален модел и европейска общност, емпирично социологическо изследване


Търси за: свободно движение хора | европейски социален модел европейска общност | емпирично социологическо изследване

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker