Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

На тема:

Програма на Европейския съюз за иновации

 

 

 

 

 

Специалност: Икономика

 

 

 

 

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

І. ЩО Е ИНОВАЦИЯ И КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ НЕЯ?. 3

ІІ. ИНОВАЦИИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 4

ІІІ. ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ, КАТО ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  9

1. Иновационна политика и нейното изпълнение. 15

2. Чуждестранни инвестиции.. 15

3. Финансиране на иновациите. 16

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 16

Използвана литература. 18

 


 

…………………………………………

 

Иновациите са крайъгълният камък на Лисабонската стратегия, която беше оповестена от ЕС през март 2000 г. и беше във фокуса на следващите срещи на Европейския съвет и по-специално на срещата в Барселона през 2002 г. Създаването и внедряването на иновациите, които да направят ЕС пример в това отношение, е от огромна възможност, която може да доведе до повишаване на жизнения стандарт през следващите години. Напредъкът обаче към по-иновативна европейска икономика се оказва неуверен и крехък. Недостатъчната иновационна дейност се цитира от Европейската комисия като ключов фактор, обясняващ изоставането на европейските страни при повишаването на производителността. Повечето страни-членки на ЕС, са изостанали в иновационните дейности не само по отношение на Япония и САЩ, но и по отношение на други страни. Сравнително ниските разходи на ЕС за научноизследователска дейност обясняват до известна степен слабата иновационна дейност в Европа.

Има някои важни стъпки, които биха могли да подобрят иновационната дейност на ЕС. Основно те са следните:

- ЕС трябва да изгради многомерна рамка на иновационната политика, въз основа на която ясно да се дефинират целите и приоритетите, които ще имат положителен ефект за подобряване на иновационната дейност в рамките на ЕС. Преди всичко трябва да се преодолее често срещаното противопоставяне на структурните промени в Европа, когато то е пречка за иновациите.

 

…………………………….

 

В ЕС съществува недостиг на някои специфични умения и знания, които имат отношение към иновационните процеси. Пример за това е постоянният дисбаланс между предлагането и търсенето на работна сила със специфични умения в информационните технологии и комуникациите или сред операторите на рисков капитал, притежаващи професионални знания и умения, необходими за оценка и управление на инвестициите в иновативните предприятия, работещи в новите технологични области. Иновациите изискват широкомащабно придобиване на по-общи умения. Притежаването на предприемачески умения вече е задължително, както и справянето в нова и постоянно променяща се работна среда.

Накратко предизвикателството е да се разработи европейски подход за иновационната политика, която ще бъде средство за икономически растеж. С помощта на специалните програми за поощряване на иновациите, включени в различни рамкови програми за научни изследвания на ЕС, беше постигнат забележителен напредък при свързването на националните иновационни системи.

Страните членки трябва да изградят и да утвърдят своите национални иновационни стратегии, като възприемат подход, който е добре съгласуван с всички правителствени институции, които отговарят по въпросите, свързани с иновационната среда. Съгласуването трябва да се извърши на високо политическо равнище, за да осигури максималната ангажираност на включените институции и изисква административна подкрепа от една неголяма централна структура.

 

……………………………..

 

Терминът Национална иновационна система е въведен от Фрийман (1987 г.), който дава следното определение: “мрежа от институции в държавния и частния сектор, чиито дейности и взаимодействие създават, налагат, изменят и разпространяват нови технологии”. Фрийман счита, че технологичните различия между технически развитите страни и останалите държави, са резултат не само от технологичните нововъведения, но също така и от начина на организация, финансиране, маркетинг, образование и редица други фактори. Комбинацията от всички фактори, допринасящи за преодоляването на тези различия се нарича Национална иновационна система.

Цялостната система на генериране, трансфер и прилагане на ноу-хау, както и търсенето на знания и опит е изложена на риск, както и основните заинтересовани лица в този процес. Всички участници в този процес трябва в максимална степен да използват възможностите си за иновации и сътрудничество. Изследователските и образователните институти са свързани с фирмите с цел развитие и трансфер на умения и опит.

 

……………………………………….

 


Използвана литература:

 

1.      http://www.novavizia.com/1702.html

2.      http://www.econ.bg/news/article135647.html

3.      „Икономическа интеграция в Европейския съюз” – Емил Панушев, изд.”НЕКСТ”, 2003 г.

4.      Европейска интеграция, автор: доц. д-р Ив. Спиридонов

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

иновация, Европейски съюз, иновационна политика на България, чуждестранни инвестиции, финансиране на иновациите, АЧИ (Агенция за чуждестранни инвестиции), МСП (Малки и средни предприятия), Национална иновационна система

 


Търси за: иновация | Европейски съюз | иновационна политика България | чуждестранни инвестиции | финансиране иновациите | АЧИ | Агенция чуждестранни инвестиции | МСП | Малки средни предприятия | Национална иновационна система

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker