Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Проект по PHAREтрансгранично обучение с партньорска програма в областта на туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 г.

Съдържание

 

І. Програма ФАР – същност, особености, цели......................................... 3

ІІ. Проект по ФАР - формуляр за кандидатстване по мобилност в обучението трансгранично партньорство...................................................................... 8

1.    Общо изложение на проекта........................................................... 13

1.1.    Организация инициатор............................................................ 13

1.2.    Организация координатор........................................................ 14

1.3.    Обща информация..................................................................... 15

1.4.    Резюме на проекта..................................................................... 18

2.    Обосновка на предложението.......................................................... 24

2.1.    Нужди, към които е насочено предложението......................... 24

2.2.    Цели на проекта......................................................................... 25

3.    Партньорство................................................................................... 29

3.1.    Информация за партньорите, отговорни за изпращането на ползватели       29

3.2.    Информация за партньорите, отговорни за приемането на ползватели         31

3.3.    Информация за други типове партньори................................. 32

4.    Подробно описание на партньорите............................................... 33

4.1.    Партньори от изпращащата страна......................................... 33

5.    Реализация на практиката/обмена................................................... 36

5.1.    Избор на ползватели................................................................. 36

5.2.    Подготовка на ползвателите..................................................... 37

5.3.    Описание на практиката/обмена............................................... 37

5.4.    Тюторинг и наставничество...................................................... 40

5.5.    Стратегия за потвърждаване на придобитите умения............. 40

5.6.    Текуща оценка на проекта........................................................ 41

5.7.    Подробности за потоците.......................................................... 42

6.    Управление на проекта.................................................................... 44

7.    Разпространение.............................................................................. 46

8.    Общ бюджет на проекта (да се попълни задължително)................ 47

Използвана литература............................................................................. 49

 

 

І. Програма ФАР – същност, особености, цели

 

Основно се говори в българската практика за три основни предприсъединителни програми на Европейския съюз, започнали своето подпомагане при преговорите на страната ни за членство в ЕС. Това са Програма ФАР, програма ИСПА и програма САПАРД. Въпреки, че в публичното пространство се дискутират много още програми за подпомагане на малките и средни предприятия и като цяло частната инициатива, производство и предприемачество, които са с различна целева насоченост (финансови аспекти на помощта, консултинг, партньорство, обмен на кадри, иновации и трансгранично сътрудничество и други), основно се набляга на официалните предприсъединителни фондове и програми. България по тези програми получава € 240 милиона над предварително обявеното финансиране от €4.4 милиарда от бюджета на ЕС за първите три години от членството си: 2007, 2008 и 2009 г. През периода 2004 – 2006 г. ЕС увеличава финансовата си подкрепа за България с 30 %. Страната получава около € 400 милиона годишно, които са равни на 2% от брутния й вътрешен продукт (БВП). Друг остава въпроса каква част от тези средства не са усвоени, както и причините за това.

Програмата ФАР (основана през 1989 г. и разширена през 1998 г.) финансира проекти, свързани с усвояване достиженията на Общността и институционно изграждане във всички сектори. Нарастващ брой от тези проекти се реализират в рамките на т. нар. Туининг (сътрудничество на администрацията и неправителствените организации в страните кандидатки с техните партньори от Държавите членки за усвояване достиженията на Общността).

ФАР финансира и инвестиционни проекти в областта на трансграничното сътрудничество и (от 2000 г.) в областта на икономическото и социалното сближаване в случаите, когато то не се покрива от програмите ИСПА и САПАРД. ФАР помага да се покрият разходите за участие в останалите програми и в агенциите на Общността.

………………………………………….

ІІ. Проект по ФАР - формуляр за кандидатстване по мобилност в обучението трансгранично партньорство

………………

Програмата на Европейския съюз за стимулиране на иновациите в областта на професионалното обучение "ФАР - трансгранично партньорство", създадена през 1994 г.

Програмата има три главни цели:

1.     Да подобри уменията и компетенциите на хората, и по-специално на младите хора, в началното професионално обучение на всички нива. Това може да бъде постигнато чрез обвързано с работата професионално обучение и чиракуване с оглед улесняване на професионалната интеграция и реинтеграция.

2.     Да подобри качеството и достъпа до непрекъснатото професионално обучение и придобиване на умения и компетенции през целия живот с оглед повишаване и развитие на адаптивността, особено за укрепване на технологичните и организационни промени.

3.     Да насърчи и подсили връзката на професионалното обучение към иновационния процес с оглед насърчаване на конкурентноспособността и предприемачеството в светлината на създаване на нови възможности за заетост. Специално внимание ще се обръща в тази връзка на поощряването на сътрудничеството между институции за професионално обучение, включително университети и предприятия, особено малки и средни предприятия (МСП).

За първите две цели иновативните подходи за професионално консултиране и ориентиране са от особена важност.

За постигането и на трите цели специално внимание ще бъде отделено на предложенията, насочени към:

§          развитие на практики за достъпност на обучението за хора в неравностойно положение на пазара на труда, включително хора с физически увреждания;

§          равни възможности за жените и мъжете с оглед борба с дискриминацията при предоставяне на обучение.

……………………………

1.1. Резюме на проекта

 

 

Представете кратко описание на предложението (макс.1 стр., 30 реда), като обясните кой ще бъде включен в проекта, какви са целите на ниво партньорство, институция, ползвател; защо е необходим проектът и къде и кога ще се реализира.

Задължително представете настоящото резюме на български език, както и на английски, френски или немски език. Резюме на български език:

Кардиналните промени в структурата и съдържанието на икономиката и предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз изискват висок професионализъм в дейността на мениджърите по човешки ресурси. В по-големите фирми действат дирекции по човешките ресурси, в по-малките предприятия – специалисти ТРЗ и личен състав. В малките – мениджмънтът на персонала се осъществява от самите ръководители.

В провежданите от “Персонал-Консулт” – Г. Попов вече 15 години разнообразни форми на общуване с мениджърите по персонала, като семинари, конференции, практикуми в чужбина, диалог със специалисти по персонала чрез списания “Човешки ресурси” и др. със същите имахме възможност да създадем директни и задълбочени контакти. Те ни помогнаха пълноценно да се запознаем с техните професионални потребности, с дефицитите, които искат да превъзмогнат в работата си, както и със спецификата на фирмите, в които те работят. Като се постарахме да задълбочим и затвърдим деловите си контакти с тях, ние стигнахме до извода, че в повечето случаи дейността по управлението на персонала се извършва емпирично, без заетите с тази дейност да притежават стройна система от знания за съвременните методи и технологии в мениджмънта на персонала. От досегашните ни проучвания и контакти най-осезателно това е валидно за районите със смесено етническо население. В тези региони нуждата от такива специалисти  е изключително голяма.

Тези констатации според нас са достатъчно основание да подготвим проект по програмата “ФАР - трансгранично партньорство”, свързан с обмен за обучение и опит на мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси.

Кандидатите ще се подберат от нашата организация по определени критерии с възможност за осъществяване на обмен в рамките на две и три седмици в реномирани страни-членки на Европейския съюз.

Целта на проекта е нашите мениджъри да проучат опита и да получат знания от методически и практически характер. Това означава да проучат социалните практики в целия комплекс от проблеми: прогнозиране и планиране на потребностите от кадри, назначаване и въвеждане в работата; оценка и атестация; непрекъснато квалификационно усъвършенстване; развитие на място и в служебната йерархия; мотивация, материално и духовно стимулиране.

Ние сме убедени  в успешната реализация на проекта и имаме сили и възможности да реализираме управлението му с подкрепата на нашите партньори, като изразяваме надежда и очакване, че и българските организации от целевата група ще бъдат наши успешни партньори и т.н.

 

 

До този извод стигаме, като се основаваме на нашия опит по организирането на множество пътуващи семинари в САЩ, Сингапур, Испания, Франция, Португалия, Дубай и на високата оценка на участници и работодатели за ползата от този вид квалификационно усъвършенстване.

 

……………………………….

1.     Обосновка на предложението

 

1.1.         Нужди, към които е насочено предложението

·        Към кои европейски, национални, регионални или секторни нужди е насочено предложението?

Проектът се предлага, за да задоволи възникналите нови потребности от квалификационно усъвършенстване на мениджърите по човешки ресурси в България, особено на тези, работещи в районите със смесено етническо население. В голяма степен тази потребност е продиктувана от предстоящото приемане на България за член на ЕС. Целевата група от тези райони през последното десетилетие, за съжаление, натрупа твърде негативен опит. От контактите ни с участници в нашите квалификационни курсове - представители на тези райони, през последната година разбрахме, че ситуацията в настоящия момент е значително по-оптимизирана. Те споделят, че има стартиране на малък и среден бизнес в областта на дърводелство, шивачество, производство на хляб и хлебни изделия, освен традиционния поминък на населението. До скоро тези райони се характеризираха с висока степен на безработица и едностранчиво развитие на трудовите ресурси, но при наличие на позитивна промяна ние считаме, че ще намерим добро поле за работа. Стартирането на малък и среден бизнес в много висока степен изисква успешно планиране на нуждите от съответния вид персонал, както и качествен подбор на самия персонал, оценяване, квалификация, преквалификация, развитие и стимулиране с оглед оптималното използване на човешкия потенциал в района.

……………………………………

 


1.2.         Цели на проекта

·        Опишете целите на проекта по отношение на горепосочените нужди, както и стратегията на инициатора и партньорите.

Проектът има директно отношение към цитираните по-горе нужди, тъй като чрез него се очаква да се засили до голяма степен приносът на професионалното обучение към процеса на мотивация за придобиване и прилагане на нови и съвременни подходи за по-ефективен мениджмънт на персонала и засилване на сътрудничеството между различните фирми, от една страна, и обучаващите организации, от друга. Заедно с това проектът кореспондира и непосредствено със заложените в програмата приоритети, като ще се цели да се осигури по-голяма адаптивност и предпоставки да се стимулира инвестирането в човешките ресурси като стратегическа цел за фирмите. Ще се цели също  да се усъвършенства цялостната дейност по управление на персонала, с оглед мобилност на персонала в страните от ЕС.

Стратегията на инициатора е по обмен и обучение в чужбина на мениджъри  по човешки ресурси на компании, работещи на българския пазар. Малко са българските фирми и предприятия, които могат да отделят средства за подобен тип квалификационно усъвършенстване. Това обстоятелство ни мотивира да създадем условия и да предложим обучителни програми, популяризиращи най – новите подходи и практики по управление на персонала.

Страните и партниращите организации, които сме избрали, са с несъмнено голям опит в управлението на човешките ресурси, както  по отношение на законодателството и социалните практики, така и на чисто практическо и ежедневно ниво. Стратегията на нашите партньори ще се изразява в запознаване на ползвателите с  богатия  и утвърден опит, превърнал се в традиционна практика за  страните, които представляват партньорите ни. Ще  убеди ползвателите в изключителната полезност на практическите знанията и социалните практики по управление на персонала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвана литература

 

 

1.      www.vdconsult-bg.com

2.      www.europe.bg

3.      www.europa.eu.int

4.      http://www.mrrb.government.bg

5.      http://www.mi.government.bg

.......................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

програма ФАР (PHARE) – същност и цели, проект по ФАР - трансгранично обучение с партньорска програма, ЕС, формуляр за кандидатстване по мобилност в обучението, организация инициатор

 


Търси за: програма ФАР | PHARE същност цели | проект ФАР | организация инициатор

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker