Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

 

Реферат

 

на тема:

 

ТЕНДЕНЦИИ И КРИТЕРИИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

 

2006 г.

 

 

 

 

 

 

1. УВОД.. 3

2. ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 4

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 16

 

 

 

 

 

 

 

1. УВОД

 

На 14. 12. 1995 г. България подава молба за присъединяване към Европейския съюз. За да стане това успешно е необходимо да се спази процедурата по присъединяване. Комисията разглежда общите възможности и проблеми на поисканото присъединяване. След това съветът взема решение за започване на преговорите. Съветът иска становището на Комисията и решава дали да уважи молбата за присъединяване. По време на преговорите Европейския парламент бива информиран за хода на преговорите. Той трябва да одобри с абсолютно мнозинство новото приемане на държави. След това Съветът взема решение, като има в предвид и договорения договор за присъединяване. Договорът за присъединяване трябва да се ратифицира от всички държави по договора. Процедурата за присъединяване завършва с депозирането на ратификационни грамоти. Новоприсъединената държава поема правата и задълженията на страна – членка на Съюза.

Политиката на икономическо и социално сближаване заема важно място в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Провеждането на тази политика осигурява значителни ресурси от страна на общността, но същевременно поставя специфични изисквания към страните членки и особено към тези, които кандидатстват за членство в Съюза. Тази политика се основава на принципа на териториалната солидарност, който изисква създаването на относително равностойни условия на живот в отделните части от територията на всяка страна. Ясно е, че регионалните различия пораждат социални и политически проблеми, че регионалните и националните икономики са тясно свързани и че само с пазарните механизми не може да се осигури балансирано регионално развитие.

……………………………………………..

 

2. ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

С поглед към разширяването с асоциираните страни от ЦИЕ през юни 1993г. в Копенхаген Европейския Съвет посочва критерии за присъединяване. Критериите от Копенхаген отразяват икономическите и политическите предпоставки за членство, но без да представят списък или обективен ориентир за достигане. Те съобщават, че трябва да бъдат изпълнени следните пет критерия:

1.Стабилност на демокрацията и на нейните институции /правова държава, многопартийна система, права на човека, защита на малцинствата и др./.

2.Функционираща пазарна система, която да издържи на конкурентния натиск във вътрешния пазар.

3.Способност за поемане на правата и задълженията, произтичащи от членство в ЕС.

4.Съгласие с целите на Политическия съюз, както и на Икономическия и валутен съюз.

5.Петият критерий отразява интереса на Съюза да запази достиженията на Общността, да приеме нови членове без да загуби интеграционната динамика.

 

България изпълнява политическите критерии от Копенхаген, като е осъществен напредък с приемането на програма и план за действие за прилагането на стратегия за модернизация на държавната администрация, но ще са необходими системни усилия за постигане целта на България да разполага с квалифицирана и ефективна държавна служба в средносрочен план.

………………………………………….

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Въпреки трудностите от икономически характер правителството на България полага всички усилия за успешното приключване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Според Меглена Кунева – Главен преговарящ от страна на България по присъединяването страната ни е отличник сред страните – кандидатки по отношение на воденето на преговори по 29-те глави, свързани с различните аспекти от обществено – икономическия живот. Положителни сигнали през последната година идват и от изказванията на г-н Гюнтер Ферхойген – комисар по разширяването на Европейския съюз. Според него очакваният средногодишен ръст на БВП в размер на 5% до 2010г. позволява по оптимистична гледна точка спрямо крайния срок за получаване на покана за членство в ЕС. Докато преди няколко месеца като срок се споменаваше 2010-2012г., то сега срока е 2008 – 2010г. Разбира се, всички тези изказвания и предположения са свързани с редица условия, които България трябва да изпълни. Изпълнението на тези условия, както посочват всички източници от ЕС е определящото за това кога България ще бъде приета в Общността.

Предприетите в последно време стъпки от Правителството в посока на изпълнение на критериите за членство и ускоряването на преговорите със Съюза са гаранция за необратимостта на процеса, чиято крайна цел е пълното интегриране на България в Европейските структури, с което ще приключи един важен етап от развитието на нашата страна.

……………………………………………

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.                  Кръстев, С. Регионална политика на ЕС.УНСС, 2004 г

2.                  Конституция на Европейския съюз – детайли по отношение на регионалната икономика

3.                  htpp://www.ue.eu.int/ European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003

4.                  Annual Conference of the EU Institute for Security Studies, Paris, 10 September 2004

5.                  EU Security and Defence Pilicy (the first five years 1999-2004) – http://www.google.com

6.                  http://www.evroportal.bg/Chapter.jsp

7.                  Информация от портала на ЕС "Europe"

8.                  Редовни доклади на Комисията на Европейската общност.

9.                  Публикации на Европейски институт.

10.             Справочник по европейска интеграция “Европа от А до Я”.

11.             Стратегия за ускояване на преговорите за присъединяването на Република България към Европейския съюз.

12.             В-к “Капитал”.

 

Темата е изготвена 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

критерии за устойчиво развитие, европейска интеграция, Европейски съюз, ратифициране, държавна администрация, преговори за присъединяване, предпоставки за членство, интеграционна динамика


Търси за: критерии устойчиво развитие | европейска интеграция | Европейски съюз | ратифициране | държавна администрация | преговори присъединяване | предпоставки членство | интеграционна динамика

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker