Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Образователни приоритети на Европейския съюз, формулирани на политическите форуми в Лисабон, Брюксел и Болоня

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Важността на образованието в Европейския съюз. 3

2. Цели на Европейския съюз за 2010 г. относно образованието. 6

3. Програми на Европейския съюз в областта на образованието. 7

4. Принципи в областта на професионалното образование и обучение. 8

5. Копенхагенска декларация за Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение. 9

6. Страни, имащи отношение към Копенхагенската декларация. 10

6.1. Европейски страни. 10

6.2. Социални партньори на европейско равнище. 10

6.3. Наблюдатели. 10

Използвана литература. 13

 


 

……………………………

 

Разширяването на ЕС добавя ново измерение и редица предизвикателства, възможности и изисквания към работата в областта на образованието и обучението. Особено важно е новите членове на ЕС да бъдат интегрирани от самото начало като партньори в едно бъдещо сътрудничество в инициативите по образование и обучение на европейско ниво.

Успешното развитие на европейските програми за образование и обучение е ключов фактор за подобряване сътрудничеството на европейско ниво.

Болонската декларация за висшето образование от юни 1999 г. отбелязва началото на ново засилено европейско сътрудничество в тази област.

През март 2000 г. Лисабонският европейски съвет признава важната роля на образованието като неразделна част от икономическата и социална политика, като инструмент за засилване на европейските възможности в световната конкуренция и като гарант за осигуряване на единство на нашите общества и развитието на техните граждани. Европейският съвет постави като стратегическа цел пред ЕС да стане най-динамичната икономика в света базирана на знанието. Развитието на висококачествено професионално образование и обучение е съществена и неразделна част от тази стратегия, особено по отношение подпомагането на социалното приобщаване, кохезия, мобилност, умения за работа и конкурентноспособност.

 

…………………………

 

Копенхагенската декларация е приета на 30 ноември 2002 г. от Европейската комисия и някои европейски страни. Продължението й трябва да бъде осъществено както следва, за да се осигури ефективно и успешно изпълнение на засиленото Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение:

1. Осъществяването на засиленото сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение трябва да бъде интегрална част от продължението на Доклада за целите. Комисията ще отрази този интегриран подход в докладите си до Съвета на ЕС (Образование, Младеж и Култура), в рамките на вече разработената програма за работа по Долада за целите. Амбицията е пълно интегриране на последвалата работа за засилено сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение в продължението на Доклада за целите.

2. Настоящата работната група към Комисията, на коята е даден статут подобен на този на работната група в рамките на продължението на Доклада за целите, в бъдеще включваща страните-членки, страните от ЕАСТ и ЕИП, страните-кандидатки, и европейските социални партньори, ще продължи да работи, за да осигури ефективно прилагане и координация на засиленото сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение. Неофициалните срещи на главните директори по професионално образование и обучение, подпомогнали стартирането на тази инициатива в Брюксел, 2001 г., ще играят важна роля при насочването и стимулирането на последвалата работа.

 

…………………………………

 

Важна част от приетата Програма е активното включване в изпълнението й на страните-кандидатки за членство, като изрично е подчертана необходимостта от участие на бъдещите членки. Посветена на това участие бе проведената през лятото на 2002 г. в Братислава VІ Конференция на европейските министри на образованието под надслов “Образованието през новия век”. Конференция през 2003 г. се провежда в края на месец юни в Никозия и е посветена на обучението на учители във връзка с качеството на образование и респ. квалификацията на преподавателите по отношение преподаването на европейската проблематика, тъй като официалната европейска политиката е насочена към обхватно застъпване на европейското измерение в учебните програми.

Върху европейското измерение – по отношение на средното образование - акцентира и Копенхагенската декларация на европейските министри на образованието – приета от Европейски съвет през декември 2002 г., очертавайки неговото приоритетно място и роля за Обединена Европа и подчертавайки отново необходимостта от включване на страните-кандидат членки в този процес.

Не на последно място следва да се отбележи, че европейското измерение е важна част и от Бялата книга на Европейската комисия за младежта, където то е определено като необходимо за всички млади хора знание.


Използвана литература:

 

1. Закон за висшето образование.

2. Закон за народната просвета.

3. Закон за професионалното образование и обучение.

4. Закон за ратифициране на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион (Лисабонската конвенция). ДВ бр. 25/28.03.2000 г.

5. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, ДВ бр. 64/02.07.2002 г.

6. Правилник за дейността на Националната агенция за оценка и акредитация. ПМС 106/09.06.2000 г.

7. Правилник за дейността на Националния информационен център за академично признаване и мобилност. ПМС 108/12.09.2000 г.

8. Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение. ПМС 32/17.03.2000 г.

9. Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване, Комисия на Европейската общност, Брюксел, 2001, 2002, 2003.

10. Национална програма на република България за приемане достиженията на правото на Европейския съюз.

11. Комуникационна стратегия за подготовката на членството на България в Европейския съюз.

12. Концепция за развитие на образованието и науката в Р. България (от страницата на МВнР).

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

образователни програми в ЕС, цели на ЕС относно образованието, принципи в областта на профисионално образование и обучение, Копенхагенска декларация, Процес от Болоня, Копенхагенски процес, Лисабонски европейски съвет, Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Европейско икономическо пространство (ЕИП)

 


Търси за: образователни програми | цели относно образованието | Процес Болоня | Лисабонски европейски съвет | Европейска асоциация свободна търговия | ЕАСТ | Европейско икономическо пространство

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker