Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Евроинтеграция

 

 

На тема:

Договорени преходни периоди по глава 22 „Околна среда”

 

 

Специалност: Международни икономически отношения

 

 

София, 2008 г.


Съдържание:

 

Увод. 3

1. Първоначално заявени преходни периоди. 3

3. Прилагащи програми. 4

4. Други периоди. 4

4.1. Оттеглени преходни периоди. 4

4.2. Съкратени преходни периоди. 4

5. Съществени изисквания, преходни периоди, мерки и необходими инвестиции за постигане на съответствие с основните директиви на ЕС по околна среда. 4

5.1. Съдържание на сяра в газьол и котелните горива (Директива 199/32/ЕС) – 8 години - до 01.01.2015 г. 4

5.2. Емисии на летливи органични съединения от съхранение и дистрибутиране на бензини от терминалите и бензиностанциите (Директива 94/63/ЕС) – 3 години – до 01.01.2010 г. 5

5.3. Опаковки и отпадъци от тях (Директива 94/62/ЕС, настояща директива 2004/12/ЕС) – 5 години – до 01.01.2012 г. 7

5.4. Депа за отпадъци (Директива 1999/31/ЕС) – 5 години – до 01.01.2015 г. 8

5.5. Пречистване на градски отпадъчни води (Директива 91/271/ЕЕС) – 8 години – до 01.01.2015 г. 9

5.6. Заустване на опасни вещества в повърхностните води (Директива 76/464/ЕЕС) – 4 години – до 01.01.2015 г. 11

5.7. Комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване (Директива 96/61/ЕС) – 4 години – до 01.01.2012 г. 12

5.8. Емисии от ЛОС от използване на органични разтворители в някои дейности и инсталации (Директива 1999/13/ЕС) – 5 години – до 01.01.2012 г. 12

5.9. Стари автомобили (Директива 2000/53/ЕС) – 5 години – до 31.12.2011 г. 13

5.10. Големи горивни инсталации (Директива 2001/80/ЕС). 14

6. Основни проблеми и предстоящи действия. 15

Използвана литература. 17

 


 

…………………………………

 

Преговорите между България и ЕС по Глава 22 „Околна среда” са открити на 27 юли 2001 г. на основата на официална преговорна позиция. На тази основа ЕК представи обща позиция на ЕС включваща следните по-важни изисквания:

ü                 Транспонирането на законодателството следва да завърши най-късно до присъединяването;

ü                 Изисква се подготовка на програми за прилагане на директивите по които са заявени преходни периоди и изключения за прилагане;

ü                 Интегриране на изискванията за опазване на околната среда в другите стратегически политики с цел осигуряване на устойчиво развитие;

ü                 Разработване на цялостен план за административно укрепване.

Преговорите по Глава 22 „Околна среда” са приключени през юни 2003 г.

 

…………………………………

 

Общият размер на необходимите инвестиции се оценява на 910 млн. лева (466 млн. евро) за периода 2003 – 2015 г., както следва:

-                   Регионални депа за битови отпадъци – 586 млн. лева;

-                   Закриване на съществуващите депа за битови отпадъци в експлоатация – 120 млн. лева;

-                   Закриване на нерегламентирани сметища – 35 млн. лева;

-                   Инсталации за компостиране – 104 млн. лева;

-                   Депо за опасни отпадъци – националния център за третиране на опасни отпадъци – 10 млн. лева;

-                   Закриване на депа за опасни отпадъци, включително стари замърсявания при приватизацията на промишлени предприятия – 56 млн. лева.

Източниците на средства в зависимост от направленията на разходване включват по 50% от държавния и общински бюджети (закриване на стари депа и нерегламентирани сметища), 25% програма ИСПА, 25% (общински бюджети и предприятие за управление на проекти по околна среда).

 

………………………………

 

Директивата поставя редица основни технически, организационни и административни изисквания към страните членки, а именно:

-                   Издаване на разрешително за всяко заустване във водните обекти, което съдържа някое от веществата то Списък 1 (максималната допустима концентрация на едно вещество в отпадъчните води и максимално допустимо количество на вещество в отпадъчните води за определен срок); за поддържане на списък на заустванията на отпадъчни води, които съдържат вещества от Анекс І;

-                   За намаляване на замърсяването с вещества от Анекс ІІ държавите-членки следва да въведат разрешителни за заустване на отпадъчни води (емисионни норми, основани на целите – стандартите за качество на водите във водоприемниците съобразени с нормите определени в директивите на ЕС); приемане на програми, включващи въвеждане на нови икономически обосновани технологии, включително за определен регион, източник на замърсяване, индустриални сектори, отделни вещества и други.

 

………………………………

 

Необходимите финансови ресурси за изпълнението на мерките в прилагащите планове са осигурени частично, и то главно за укрепване на административния капацитет, публични проекти и инфраструктура (депа за битови отпадъци, канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води на населените места). Проблематично е ежегодното участие на държавния и общински бюджети, капацитета за усвояване на средства от предприсъединителните фондове и Държавното предприятие за управление на околната среда.

Най-значим проблем остава осигуряването на инвестиции от частния сектор (включително за постигане на съответствие с директивите със заявен преходен период). Значителна част от тях следва да бъдат вложени в периода 2007 – 2009 г., при неизяснение технологични решения и незадействан предпроектен цикъл.

 

………………………………

 


Използвана литература:

 

1.                 www.europe.bg

2.                 www.europortal.bg

3.                 www.bia-bg.com

4.                 www.moew.government.bg

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

В темата са включени 2 таблици.

 

Ключови думи:

първоначални, оттеглени и съкратени преходни периоди; основни директиви на ЕС по околна среда; емисии на летливи органични съединения; опаковки и отпадъци; депа за отпадъци; пречистване на градски отпадъчни води; комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване; стари автомобили; големи горивни инсталации

 


Търси за: основни директиви околна среда | опаковки отпадъци | депа отпадъци | стари автомобили | големи горивни инсталации

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker