Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

Европейският съюз – пазар на четирите свободи или пазар на субсидиите

2007 г.
Съдържание

 

1. Принцип на четирите свободи. 3

2. Свободно движение на стоки и услуги. 3

3. Свободно движение на капитали. 4

4. Свободно движение на трудовите ресурси. 10

5. ЕС – пазар на субсидиите. 15

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 22

 


1.     Принцип на четирите свободи

 

Европейският съюз е изграден на принципа на четирите свободи:

- Свободно движение на стоки;

- Свободно движение на капитали;

- Свободно движение на услуги;

- Свободно движение на хора и трудови ресурси.

 

2.     Свободно движение на стоки и услуги

 

Движението на стоки при международната търговия се препятства от физически, технически и фискални бариери. Физическите бариери са всички дейности, които се извършват на контролно-пропускателните гранични пунктове. Фискалните бариери се отнасят към мита, такси и косвено данъчно облагане – данък върху добавената стойност и акцизи. Техническите бариери са свързани с всички изисквания към продуктите и всички нормативни условия, които трябва да са изпълнени, за да могат те да преминават междудържавни граници – технически и други стандарти, вносни и износни квоти, лицензиране, регистриране на сделки и свързаните с тези изисквания документи.

По-обобщено търговските бариери биха могли да се групират и като тарифни и нетарифни.

..................................................................

3.     Свободно движение на трудовите ресурси

 

Законодателството на ЕО (Acquis communautaire) обхваща следните четири основни области: взаимно признаване на професионалната квалификация, граждански права, свободно движение на работници и координация на системите за социално осигуряване. Втора глава е обвързана с онези глави, които разглеждат останалите форми на свобода (стоки, капитали и услуги), както и с главите, третиращи социалната политика и заетостта, от една страна, и съдебната система и вътрешните работи, от друга.

В рамките на Европейския съюз (ЕС), правното регулиране на взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации се разпределя в две основни групи.

Първата от тях засяга мерките за изграждане и въвеждане на обща система за признаване на дипломи и други документи за придобита квалификация или успешно завършен цикъл на обучение (две общосистемни директиви – 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО).

.........................................................................

4.     ЕС – пазар на субсидиите

 

 При изграждането на регионалната политика на ЕС се прилагат главно два подхода. Първият е свързан с подпомагането на някои по-изостанали региони от ЕС в различно отношение /политическо, икономическо, социално и т. н./или т.нар. компенсаторен подход, докато вторият е свързан с преразпределителните функции на ресурсите на ЕС чрез икономически растеж /това се свързва преди всичко с отделните вноски на всяка страна от евросъюза по отношение икономически растеж/.

            На този принцип чрез компенсаторната и преразпределителните функции, ЕС започна да изгражда във функционално и политико-икономическо отношение регионалните структури и оттам  да разработва единна политика по отношение изравняване и стабилизиране на отделните региони. През 1994 г. Постоянната конференция на местните и регионалните структури в Европа на своята първа сесия поема инициативата да изработи цялостна концепция относно регионалната политика на ЕС. Започва работата по Европейската харта за регионално самоуправление. По този проблем се работи и в Европейската комисия. Нейният подход се основава на обобщени статистически данни, които служат за разделяне на Европа на сравнително еднакви по размер територии, наречени региони. Основен недостатък на този подход е, че при него териториалното разделение не съвпада със съществуващото административно разделение в отделните страни.

..................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Кръстев, С. Регионална политика на ЕС. УНСС, 2004 г

2.      Конституция на Европейския съюз – детайли по отношение на регионалната икономика

3.      htpp://www.ue.eu.int/ European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003

4.      Annual Conference of the EU Institute for Security Studies, Paris, 10 September 2004

5.      EU Security and Defence Pilicy (the first five years 1999-2004)

6.      http://www.google.com

7.      http://www.evroportal.bg/Chapter.jsp

8.      Информация от портала на ЕС "Europe"

...............................................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

Европейски съюз (ЕС); ЕО; пазар на четирите свободи и на субсидиите; свободно движение на стоки, капитали, услуги, хора и трудови ресурси; страни-членки; Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

 

 


Търси за: Европейски съюз | свободно движение стоки | капитали | хора трудови ресурси | страни членки | Европейски фонд регионално развитие | ЕФРР

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker