Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ

 

 

2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

СЪЩНОСТ И ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА.. 7

1. Обща характеристика, същност на глобализацията. 7

2. Икономически аспекти на глобализацията. 10

3. Социални измерения на глобализацията. 16

4. Тенденции и противоречия в развитието на глобализацията. Антиглобализация  23

 

ВТОРА ГЛАВА

ТЕОРИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА. ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ. ТРАНСФОРМАЦИИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.. 27

1. Същност на трансформацията. Икономическа трансформация. 27

2. Основни аспекти на икономическата промяна, свързана с процесите на глобализация  33

3. Национални тенденции на глобализация и икономическа трансформация в условия на преход в страните от Източна Европа. 34

Бързо догонващи. 40

4. Глобализация и евроинтеграция на България. 42

5. Тенденции и възможности за благоприятни икономически трансформации в условията на общ глобализъм. 55

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.. 61

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 65

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 68

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

 

Глобализацията е процес на нарастваща икономическа интеграция в световен мащаб, чиито основни двигателни сили са: либерализацията на международната търговия и движението на капитали; ускоряването на техническия прогрес и настъпването на информационното общество, както и в значителна степен дерегулирането на икономическите процеси и събития като сложен набор от производствени системи.

Глобализацията е процес, който рязко ускорява динамиката и сложността на всички процеси, прави социалните системи силно нестабилни, а колкото по-динамична и нестабилна е една система, толкова по-нелинейно и съответно многопосочно може да реагира тя на различни въздействия.

Трите фактора взаимно на глобализационното развитие /от гледна точка на политическото, икономическото и социално развитие на подобни мащаби/, си влияят: техническият прогрес насърчава международната търговия, а световните търговски образци дават възможност за по-ефективно разпространение на техническия прогрес. Дерегулирането способства за премахването на търговските бариери между отделните страни и регионални структури и насърчава развитието на нови технологични форми в условията на свободна конкуренция и създаване на търговски съюзи и международни структури за активна търговия и производство /напр. изнесеност на производствени структури на регионално ниво/.

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб, който засяга всяка една национална структура в политически, икономически и социален аспект. Може да се разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни, като се анализират съответно процесите на национални особености спрямо глобалните промени и степента на отвореност на икономиката, а  от друга самото глобални влияние върху развитието на съответната национална икономика /като политически акт на сближаване и интеграция или икономически натиск на глобални производствени процеси/.

…………………………………………….

 

Целта на дипломната работа е внимателно вглеждане в настъпилите промени, които носи глобалната икономика с оглед теоретичното и практическо анализиране същността и особеностите на глобализацията по отношение политическите, икономическите и социалните аспекти на промяната, която предизвикват глобалните процеси по отношение развитието на отделната страна, регионална структура на взаимодействие или световен аспект на сътрудничество.

Методите, използвани при анализа на основните процеси, свързани с глобализация и икономическата трансформация се заключават в теоретичен и практически /политико - икономически/ анализ на съвременните глобалистични тенденции по отношение промените, които настъпват през последното десетилетие, както и възможните фактори на влияние – доколко контролируеми са подобни глобални процеси от гледна точка на теорията и нейното обвързване с практическите съпоставки на глобалните процеси на регионално и световно ниво.

Реализацията на подобен проект дава възможност да се осъществи и част от стратегията за конкретен мащабен анализ на интеграционните икономически процеси, които определят степента на световна трансформация по отношение глобалните промени.

……………………………………………..

 

 

ВТОРА ГЛАВА

ТЕОРИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА. ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ. ТРАНСФОРМАЦИИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

 

 

1. Същност на трансформацията. Икономическа трансформация

 

Със своите политически, икономически, външнотърговски, финансови, демографски, социални, екологични, информационни, комуникационни и други измерения глобализацията формира средата в която ще протича трансформацията и развитието на всяка една страна през следващите десетилетия. Не е възможно успешно развитие ако не е съобразено с фундаменталните процеси на глобализацията.

Науката отдавна познава процеса на обобществяването. В него сега има новости. Най-важните се свеждат до скоростта и обхвата. Може би това предопредели и новото понятие – глобализация и процеса на предшестваща трансформация. Едва ли има частица от обществения живот, незасегната от глобализацията. Това важи за производството, търговията, финансовата система, собствеността, управлението, институциите, законодателството, науката, културата, информацията, комуникациите, технологиите, социалните отношения, политиката, миграционните процеси, демографските процеси, човешкото мислене и поведение, последствията от нашата дейност върху природната среда и грижите за нейното опазване, промените в климата, сигурността, нравствеността, ценностната система, престъпността, корупцията, мафиотизацията и т.н.

Глобализацията е обективен процес. Ако бъде опозната и в известен смисъл – “овладяна” тя може да бъде така “управлявана”, че да преобладават позитивните резултати, а негативните да бъдат смекчени. Защото ако държавите и гражданските общества не се глобализират националните мафии ще ги изпреварят и това може да има тежки последствия за човечеството.

В “управлението” на глобализацията главна роля са играли и ще играят най-големите страни поради техния икономически, научно-технически, политически и военен потенциал. Според новото икономическо мислене икономическият и социалният прогрес зависи от сложен комплекс фактори, чиято конфигурация и значимост се променя във времето. Не могат да се открият един или два фактора, които са решаващи при всички условия за всички страни.

………………………………………………..

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

 

Безспорно е, че независимо от многото различни названия, съвременната епоха е преди всичко епоха на глобализацията на човечеството. Това не е случайно, защото както никога досега човечеството е обхванато от многопосочни, на различно равнище противоречиви интеграционни интереси, които изпълват отделните му части и региони и цялата система на цивилизацията с непознато досега напрежение.

Всъщност глобализацията е обективен, закономерен и исторически процес. Тя следва своя исторически ход. Първата капиталистическа глобализация, чийто обеми на търговия и свободно движение на хора, стоки и капитали са достигнати едва през деветдесетте години на ХХ век, е разкъсвана в последвалите три велики катаклизма на ХХ век - Първата световна война, Великата икономическа депресия 1929-1933г., Втората световна война. Новият глобализационен цикъл започва след Втората световна война под въздействието на много качествено нови фактори- ракетно-ядрените оръжия, електронните и компютърни технологии, био- и генните технологии, овладяването на Космоса и световния океан. До края на “Студената война” тази глобализация протича в два основни варианта - на комунистическия интернационализъм с главен субект СССР и на либералния капитализъм с лидер САЩ..

……………………………………………

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Ангелов, Ив. с колектив, Икономическа политика в условията на валутен съвет, София, юли 1997;

2.      Ангелов, Ив. с колектив, Икономиката на България до 2000 година, София, март 1998;

3.      Ангелов, Ив. с колектив, Икономиката на България до 2001 година и отвъд до 2010 година, София, юни 1999;

4.      Балабанов, Илия, Контекст и подход за разкриване и използване на перспективните пазарни ниши на българската икономика. Икономическа мисъл, 2001, кн. 1;

5.      Балабанов, Илия, Инвестиционният вакуум – причини и изход. Академично издателство; 2002;

6.      Бауман, З. Глобализацията. Последиците за човека. София, 1999.

7.      Генов, Н. Перспективи пред социологията в България, УИ; С.; 2001;

8.         Коландър, Д., Макроикономика, т. I, С, 1999, с. 99 -101.

9.      Лазаров, Р., Препятствията пред иновационната дейност на предприятията. Икономическа мисъл, 200, кн. 2;

10. Миркович, К. Международна икономика, С, 2000.

11. Недялкова, Анна  Глобализация на икономиката и развитието - Варна; Унив. изд. Черноризец Храбър, 2004;

12. Пиндер, Дж. Европейската интеграция отвъд Маастрихт: междуправителствена или федерална. Център за европейски изследвания, С, 1993.

13. Попова, Ж. Основи на правото на Европейския съюз. С, 1997.

14. Самуельсон, П., В. Нордхаус. Зкономика, М., 1999.

15. Стегър, М. Глобализация; С.; 2005;

16. Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България. София, 1999.

17. Тофлър, А. Трусове във властта, С., Народна култура, 1991, с. 273;

18.  проф. Виомир Франичевиц и проф. Хироши Кимура "Globalization, Democratization and Development", European and Japanese Views of Change in South East Europe;

19.  Проф. д-р Иван НИКОЛОВ- Една неикономическа концепция за развитието на икономиката;

20. Юбилеен алманах 2001. Свищов, 2001, т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България в европейските структури

21. Мировая экономика, Под ред. А. С. Булатова, М., Юристь, 2002, с. 451.
Зуев, В. Формирование общей коммунитарной модели экономического развития стран ЭС, сп. Общество и экономика, 2004, № 2, с. 127-128.

22. Уткин, А. И. Американская стратегия для ХХ века, М., Лого с, 2003, с. 160.

23. Fischer, Stanley. "Opening Remarks". Presented to the Conference on Economic Policy and Equity. Washington D.C. The IMF, June 8-9 2005

24. Fischer Stanley, The Financial Crisis in Emerging Markets: Lessons for Eastern Europe and Asia. New York, 23 04 1999

25. Fischer, Stanley, The Financial Crisis in Emerging Markets: Some Lessons, New York 28 04 2005

26. Stiglitz, Joseph, Redefining the Role of the State, Tokyo, March 17, 2004

27. Stiglitz, Joseph, Knowledge for Development: Economic Science, Economic Policy and Economic Advise, Washington D. C., April 20, 2004

28. OECD Observer, Editorial, New Age Economy: already here or still coming? June 28, 2000. http ://www.oecd.org

29. Johnston, Donald J., The New Economy: technology is not enough, OECD Observer, September 22, 2005. http://www.oecd.org

30. Roubini, N., The New Economy: Myth or Reality? 1997. http://www.oecd.org

31. Economic Forum, The Information Economy: New Paradigm or old Fashion? December 12, 2000. www.imf.org

32. Baily, M., Innovation in the New Economy, OECD Observer, October 11, 2005. http://www.oecd.org

33. Baily, M. N., The New Economy, OECD Forum 2000. http://www.oecd.org

34. Stiglitz, J. E., Development Thinking at the Millenium. http://www.worldbank.org

35. Rodrik, D., Development Strategies for the Next Century, 2005. http://www.worldbank.org

36. Visko, I., The New Economy: fact or fiction? OECD Observer, June 27, 2005. http://www.oecd.org

37. Johnston, Donald J., The New Economy: technology is not enough, OECD Observer, September 22, 2000. http://www.oecd.org

38. Roubini, N., The New Economy: Myth or Reality? 1997. http://www.oecd.org

39. Economic Forum, The Information Economy: New Paradigm or old Fashion? December 12, 2000.

40. Elmeskov, J. and St. Scarpetta, New Sources of Economic Growth in Europe? ONB, 28th Economic Conference 2004, Vienna June 2004. http://www.oecd.org

41. OECD, Is There a New Economy? First Report on the OECD Growth Project, June 14, 2000. http://www.oecd.org

42. Bolkestein, F., Is Europe Ready for the New Economy? 27 March 2004. http://europa.eu.int

43. Andersson, T., Seizing the Opportunities of a New Economy: Challenges for the European Union, September 2004. http://www.oecd.org

44.  OECD Policy Brief, Science, Technology and Innovation in the New Economy, September 2005. http://www.oecd.org

45. European Investment Bank, new Economy, old Economy, new Technologies, measurement Issues and Recent Economic performances, 2005. http://www.oecd.org

 

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

глобализация, икономическа ефективност, антиглобализация, теория на трансформацията, евроинтеграция, международна търговия, насърчаване на техническия прогрес, степен на отвореност на икономиката, условия на свободна конкурентност, политико – икономически анализ

 

 


Търси за: глобализация | икономическа ефективност | антиглобализация | теория трансформацията | евроинтеграция | международна търговия | насърчаване техническия прогрес | степен отвореност икономиката | условия свободна конкурентност | политико икономически анализ

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker